Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОформлення окремих елементів роботи
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  5. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  6. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  7. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  8. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  9. Будівельно-монтажні роботи
  10. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200

2.2.1. Заголовки та їх нумерація. Чіткість і логічність структури роботи – ознака отримання автором дипломної роботи відповідної кваліфікації (бакалавра, спеціаліста чи магістра).

Наприкінці назв (розділів, підрозділів, таблиць, рисунків) крапка не ставиться.

Розділи, підрозділи, пункти слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи нумеруються арабськими цифрами (крім вступу, висновків, переліку посилань і додатків). Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапками.

Неприпустима наявність «безхозного» абзацу тексту перед першим підрозділом будь-якого розділу (пунктом будь-якого підрозділу), який не належить до жодного з підрозділів.

Неприпустима наявність розділів роботи, що складаються лише з одного підрозділу (підрозділів, які складаються лише з одного пункту). Як виняток розділ може не поділятися на підрозділи (наприклад втуп або висновки).

Заголовки розділів роботи друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої) симетрично до тексту. Назви пунктів друкують маленькими літерами (крім першої) з абзацного відступу упідбір до тексту. Назви розділів, підрозділів і пунктів виділяються напівжирним шрифтом.

Якщо назву розділу (підрозділу) не можна розмістити на одному рядку – її поділяють на змістовні елементи відповідного розміру (зразки змістовних елементів дивіться у назвах статей у виданні «Вісник Дніпропетровського університету» серії «Біологія. Екологія» та «Біологія. Медицина»). У кінці рядка назви розділу (підрозділу) не може бути займенник або сполучник, вони переносяться на наступний рядок. Перенесення слів у назві розділу (підрозділу) не припускається.

Розділи та підрозділи роботи відокремлюються збільшеним міжрядковим інтервалом (інтервал перед – 18, після – 12 пунктів).

2.2.2. Математичні формули та рівняння. Номер формул пишуть поблизу правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Після формули ставимо кому, і наступний рядок починаємо без абзацного відступу, з маленької літери (наводимо пояснення). Наприклад: «Таксономічну ентропію Шеннона розраховували наступним чином:, (1)

де s – кількість видів, pi – частка i-виду, ki – таксономічна відмінність i-виду.»

При оформленні роботи на комп’ютері у текстовому редакторі Microsoft Word рекомендується використовувати редактор формул Microsoft Equation 3.0 (пункт меню «Вставка» → «Объект» → «Microsoft Equation 3.0»).

2.2.3. Таблиці та посилання на них. Ілюстративні матеріали та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці нумерують послідовно в межах кожного розділу, наприклад «Таблиця 4.1», «Таблиця 4.2» (вирівнювання по правому боку сторінки, 14 пунктів, курсив). При переносі частини таблиці на інший аркуш указують «Продовження табл. 4.2».

Не варто оформлювати посилання на таблиці (ілюстрації, діаграми, графіки) як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі.

Посилання на таблицю наводять у круглих дужках «(табл. 3.1.)» або зворотом типу: «... як це видно з таблиці 3.1» або «... як це показано на таблиці 3.1» тощо. Не варто розривати таблиці за розмірами менші за одну сторінку на дві частини. Приклад оформлення таблиці та посилання на неї: «Збільшення біомаси у літній період (табл. 4.2) відмічається на зволожених ділянках – у заплаві та притерассі (у 8,2–11,7 раза).Таблиця 4.2

Чисельність земноводних у основних типах
лісових екосистем Присамар’я Дніпровського

Тип лісової екосистеми Чисельність земноводних, екз./га Індекс збільшення чисельності
до виходу молоді часникової жаби після виходу молоді часникової жаби
Липово-ясенева заплавна діброва 199 ± 21 2188 ± 173 11,0
Судіброва притерасся 133 ± 12 1891 ± 144 14,1
Сухуватий бір на арені 91 ± 8 1533 ± 136 16,7

 

Текст таблиці зменшують на 2 пункти порівняно з кеглем основного тексту – до 12 пунктів. Міжрядковий інтервал у заголовка та тексту таблиці – одинарний, незалежно від міжрядкового інтервалу основного тексту. Не можна виділяти жирним шрифтом назву таблиці, а бо її окремі елементи. З великої літери пишуть назви стовпців і рядків; підзаголовки оформлюють із малої літери.

Ширина таблиці повинна дорівнювати ширини полоси набору дипломної роботи: меню Microsoft Word «Таблиця» → «Властивості таблиці» → «розмір, ширина, проценти – 100 %».

Якщо необхідно після таблиці наводять примітки (11 пунктів, без абзацного відступу, наприкінці приміток ставлять крапку). Наприклад:

Примітки: А – варіанти без ізоляції, Б – варіанти з ізоляцією; І – 2 ГДК, ІІ – 5 ГДК.

Завжди треба пам’ятати, що таблиця (як і рисунок) – «самодостатній» змістовний елемент дипломної роботи. Рецензент відкривши дипломну роботу на будь-якій сторінці, знайшовши таблицю одразу повинен зрозуміти всі параметри досліду, об’єм вибірки, метод аналізу тощо, хоча все це вже наведено у розділі «Матеріал і методи досліджень».Як виняток (цього треба уникати), якщо ширина таблиці більша за ширину аркуша її розміщують уздовж більшого боку аркуша, так, щоб зміст можна було читати, повернувши текст дипломної роботи за годинниковою стрілкою.

У повторних посиланнях на таблиці (рисунки) треба вказувати скорочено слово дивись, наприклад: «(див. табл. 3.4)».

Ні в якому випадку не можна дублювати цифрові дані, наведені у таблиці (на рисунку), у текстовій частині дипломної роботи (як виняток декілька значень можна повторно наводити у висновках). Дані таблиці аналізують порівнюючи їх із даними інших дослідників, оцінюючи достовірність їх розбіжності між варіантами експерименту тощо.

Зразки оформлення таблиць (за винятком розміру шрифту та нумерації таблиць) можна переглянути в останніх номерах фахових журналів
«Вісник Дніпропетровського університету» серій «Біологія. Екологія» та
«Біологія. Медицина», розміщених у мережі Internet за адресою www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/texts.html.

2.2.3. Ілюстративні матеріали. Не варто перенасичувати роботу діаграмами, і, водночас, треба уникати занадто великого накопичення у тексті табличного матеріалу.

Категорично забороняється представляти у роботі одні й ті самі числові дані у вигляді таблиць та діаграм одночасно.

Діаграми та графіки бажано оформляти у пакеті програм Microsoft Excell або у статистичних пакетах програм. Для роздрукування діаграм на монохромних принтерах бажано використовувати різні градації сірого (градієнтну заливку) або різні візерунки чорного кольору. Кольорові діаграми у складі дипломної роботи свідчать про її незавершеність.

Якщо у роботі наведено декілька однотипних діаграм, в яких використовуються спільні категорії, останні повинні бути представлені на всіх діаграмах однією штриховкою (типом градієнтної заливки).

Діаграми та графіки мають підпис під ними «Рис. 6.1. Назва рисунку» (вирівнювання по центру). Примітки для назви рисунка окремо не оформлюються. Одразу після назви ставиться двокрапка: наводять розшифрування зображених категорій і параметрів досліду.

Порядок розташування діаграм і графіків на сторінці та посилань на них такий самий, як і для таблиць (див. вище).

У разі необхідності дипломну роботу ілюструють рисунками або фото­картками. Ілюстрації позначають «Рис. 4.7. Назва» та нумерують послідовно в межах кожного розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках).

Зразки оформлення рисунків (за винятком розміру шрифту та нумерації таблиць) можна переглянути в останніх номерах фахових журналів «Вісник Дніпропетровського університету» серій «Біологія. Екологія» та «Біологія. Медицина», розміщених у мережі Internet за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/texts.html.

2.2.5. Нумерація сторінок, поля, розмір шрифту. Сторінки нумерують у верхньому або нижньому правому куті. Не треба перед номером сторінки ставити літеру «с.», або після нього крапку («с. 3», «– 3 –», «3.»). На титульному аркуші номер не ставиться, але він входить до загальної кількості сторінок. Нумерацію сторінок починають із «Змісту» – відповідно «3» – для дипломних і «2» – для курсових робіт. Нумерацію сторінок закінчують на останній сторінці переліку посилань. Додатки, якщо вони є, не нумеруються.

Дипломну (курсову) роботу друкують за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу. Формат аркушів – А4 (210 ´ 297 мм), бажано з щільністю паперу 80 г/м2. Береги (поля) на сторінці повинні складати відповідно: верхній – 20 мм, нижній – 20, зліва – 30, справа – 15 мм.

Рекомендовані параметри друку: шрифт Times New Roman, розмір літер – 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,2–1,5. Абзацний відступ повинен дорівнювати 1,0 см. Висота літер і цифр у формулах, індексах, підписах діаграм, рисунків тощо не повинна бути меншою, ніж 1,8 мм.

Помилки, описки допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці виправленого машинописним способом або від руки. Дозволяється не більше двох виправлень на одному аркуші.

2.2.6. Переплітання рукопису. Рукопис дипломної (курсової) роботи повинен бути переплетений, мати цупку обгортку. На брошурування та переплетення рукопису треба відводити в плані роботи 3–5 діб.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты