Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок проведення поточного контролю
Читайте также:
  1. A. Порядок подготовки установки к работе и работа на ней.
  2. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  3. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  4. II. Порядок прохождения испытания
  5. II. Порядок расчета цены ориентированной на конкурентные условия.
  6. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  7. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  8. IV. Порядок заключения, изменения и сроки договора.
  9. IV. Порядок защиты дипломной работы
  10. IV. Порядок защиты дипломной работы
Вид поточного контролю Матеріали, які необхідно подати на розгляд Обсяг виконання проекту, % Примітки
1-й поточний перегляд (2 тиждень періоду проектування) Наявність завдання та календарного плану на розроблення дипломного проекту. Всі необхідні вихідні дані для виконан­ня дипломного проекту 20%   Необхідні початкові дані допускається подавати в чорновому варіанті
2-й поточний перегляд (8 тиждень) Робочі матеріали з розроблення всіх передбачених проектом рішень зі спеціальності, матеріали пояснювальної записки і графічна час­тина відповідних розділів 60%   _
Попередній захист (15 тиждень) Передбачений завданням повний об'єм графічної частини і пояснювальної записки 95% Допускаються незначні недоро­бки в оформленні креслень і пояснювальної записки

В процесі проведення поточних переглядів перевіряється наявність необхідних документів, забезпеченість необхідними початковими матеріалами, відповідність впроваджених розробок завданню на проектування, календарному графіку та назві дипломного проекту. Комісія перевіряє об'єм, глибину, якість та обґрунтованість прийнятих рішень, а також визначає готовність дипломного проекту у відсотках до повного об'єму. На перегляд подаються розробки і чернетки включно. Підсумки поточних переглядів доводяться до керівництва інституту.

В результаті попереднього захисту виявляється загальна готовність студента до захисту дипломного проекту. У випадку, якщо комісія вважає, що дипломний проект не відповідає встановленим вимогам, студент не допускається до офіційного захисту.

За місяць до початку офіційного захисту дипломних проектів на кафедрі затверджується календарний графік захисту. В ньому зазначається тема дипломного проекту, керівник, рецензент та дата захисту. Графік затверджується Вченою радою інституту та наказом директора.

5. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Для керівництва роботою студента над дипломним проектом, за пропозицією кафедри, наказом директора призначається керівник дипломного проекту. Керівниками призначаються – викладачі інституту та висококваліфіковані фахівці підприємств і установ галузі, проектних організацій.Відповідно до теми дипломного проекту, керівник разом зі студентом-дипломником розробляють завдання та календарний графік роботи на термін дипломного проектування за встановленою формою. При виконанні комплексного дипломного проекту складається індивідуальне завдання особисто для кожного дипломника.

Керівник спільно зі студентом встановлює дні проведення консультацій на весь термін дипломного проектування, що дає можливість студенту працювати згідно з календарним графіком.

Керівник зобов'язаний рекомендувати студенту основну літературу, додаткові інформаційні матеріали, типові проекти та інші необхідні інформаційні джерела за темою проекту.

Керівник контролює виконання дипломного проекту згідно зі встановленими термінами, якість і глибину впроваджених розробок, їх відповідність затвердженій темі і здійснює підготовку дипломника до офіційного захисту.

По закінченні розробки дипломного проекту, після попереднього захисту, керівник у письмовому вигляді складає відгук про роботу студента в процесі дипломного проектування. Відгук містить: характеристику безпосередньої участі студента у виконанні дипломного проекту, аналіз якості та повноти проведених проектних та інженерних рішень, якість проведеної науково-дослідницької роботи, ступінь підготовки дипломника до самостійної роботи. Керівник повинен оцінити якість поданої роботи та рекомендувати (або ні) присвоєння дипломнику кваліфікації спеціаліста або магістра.6. ОБОВ’ЯЗКИ КОНСУЛЬТАНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Для виконання обов’язкових додаткових розділів дипломного проекту (залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці) призначаються консультанти з відповідних кафедр КНУБА. Список консультантів по розділам оприлюднюється на інформаційному стенді випускаючої кафедри.

Консультант видає завдання для розробки конкретного розділу з урахуванням теми дипломного проекту, проводить консультації, перевіряє отримані результати. Після завершення розробки підписує титульний лист пояснювальної записки, відповідні креслення та завдання.

7. ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Кафедрою призначаються рецензенти дипломного проекту.

Рецензент аналізує опрацьований матеріал у повному обсязі, встановлює актуальність теми дипломного проекту, повноту розкриття автором заданої теми з урахуванням поставлених завданням задач, доцільність та обґрунтованість прийнятих проектних рішень, визначає переваги і недоліки дипломного проекту та готовність студента-дипломника до самостійної роботи за даним фахом.

Рецензент у письмовому вигляді, за встановленою формою, складає рецензію на дипломний проект (додаток 4), в якій оцінює якість його виконання за п'ятибальною шкалою та висловлює свої пропозиції щодо присвоєння автору відповідної кваліфікації. Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту від захисту.Рецензія подається за особистим підписом рецензента, зазначенням його посади і місця роботи, наукового ступеню, звання і засвідчується у встановленому порядку.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

Дипломний проект є самостійною кваліфікаційною роботою студента. Виконання її потребує використання теоретичних знань та практичних навичок, які студент отримавза весь термін навчання в інституті.

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

Після затвердження теми студент повинен отримати завдання на дипломне проектування від керівника та консультантів. Виконання додаткових обов’язкових розділів контролюється самим студентом та консультантами, керівник дипломного проекту не проводить консультацій за цими розділами.

На початку роботи над дипломним проектом студент спільно з керівником розробляє графік послідовності виконання окремих етапів. Студент зобов'язаний виконувати завдання згідно з індивідуальним календарним графіком у встановлені терміни.

При виконанні дипломного проекту студент самостійно збирає необхідну інформацію, проробляє і вирішує всі питання згідно індивідуального завдання та суворо дотримується встановлених керівником та консультантами строків завершення роботи.

Студент-дипломник несе відповідальність за змістовність, коректність і достовірність усіх розрахунків текстової частини проекту та повноту і якість оформлення графічного матеріалу. Він повинен бути присутнім на всіх поточних переглядах та попередньому захисті і дотримуватись правил їх проведення.

До офіційного захисту дипломник повинен підготувати доповідь і погодити її з керівником.

По закінченню розроблення дипломного проекту студент повинен сам підписати креслення і пояснювальну записку, отримати підписи керівника, консультантів та завідувача кафедри.

За тиждень до початку офіційного захисту, дипломний проект у повному обсязі подається на рецензію. Не пізніше ніж за дві доби до офіційного захисту рецензія передається секретарю державної екзаменаційної комісії (ДЕК).


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты