Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Читайте также:
  1. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  2. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  3. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  4. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  5. IV. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  6. IV. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО СОЧИНЕНИЯ
  7. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  8. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  9. VIII. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  10. Анализ деятельности объекта исследования в области, заданной темой дипломного проекта.

Оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка до дипломного проекту виконується, компонується і виводиться на друк комп'ютерним способом за допомогою текстового редактора Microsoft Word (формат файлів "Документ Word") в операційній системі Windows на одній стороні аркуша формату А4 (210x297 мм) шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного зображення через півтора інтервали. Для таблиць та ілюстрацій допускається використання аркушів формату A3 (297x420 мм), які переплітаються у складеному вигляді.

Як виняток, допускається виконання пояснювальної записки дипломного проекту рукописним способом чорними, синіми або фіолетовими чорнилами. Букви і цифри пишуться чітким шрифтом з висотою букви і цифри не менше 2,5 мм, відстань між строками від 7 до 10 мм.

Текст пояснювальної записки необхідно заповнювати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Зразок заповнення сторінки пояснювальної записки наведений в Додатку 8.

Абзаци в тексті починають з відступу, що дорівнює 15-17 мм.

Заголовки структурних частин пояснювальної записки "ЗМІСТ”, "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ”, "ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетричного тексту (посередині рядка). Перелік структурних підрозділів у змісті друкують великими літерами.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таблиці необхідно подавати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці та ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках пояснювальної записки, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях, після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис.", нумерують послідовно в ме­жах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюст­рації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими і після якого ставиться крапка.

Наприклад: "Рис. 1.2." (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розмішують під ілюстрацією з абзацного відступу. За необхідності, ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий текст). Якщо в пояснювальній записці подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.Формули в пояснювальній записці (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в ньому, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша, на рівні відповідної формули, у круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Приклади оформлення переліку використаної літератури надані в додатку 5.

У пояснювальній записці нумерацію сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, ілюстрацій, таблиць та формул виконують арабськими цифрами без знака "№" шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного зображення. Номери усіх сторінок проекту, крім титульного аркуша, проставляють у верхньому правому куті аркуша без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці на окремих сторінках, а також додатки (за їх наявності) включаються до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки.Пункти нумерують вмежах кожного розділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового номера пункту. Усі вони відокремлюються між собою крапкою, але в кінці повного номера пункту крапка не ставиться (наприклад, "3.4" – четвертий пункт третього розділу).

Оформлення графічної частини проекту

Графічний та інформаційний матеріали, який обґрунтовує та ілюструє прийняті проектні рішення, виконується на креслярському матеріалі формату А1 (594x841 мм). За необхідності допускається використовувати інші формати: А0 (841x1 189 мм), А2 (420x594 мм), АЗ (297x420 мм), А4 (210x297 мм). Орієнтація листів визначається характером об’єкту проектування та має бути однаковою для конкретного дипломного проекту.

Листи графічної частини виконуються із застосуванням засобів комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Як виняток, допускається виконання графічної частини дипломного проекту або окремих його розділів ручним способом із застосуванням креслярських засобів (рейсфедер, туш, олівець, фарби тощо).

Назви креслень і таблиць повинні бути короткими і змістовними.

Кожний лист графічної частини повинен мати: номер листа (у лівому верхньому куті), основний напис, масштаб, умовні позначки та експлікацію (у разі необхідності).

При проектуванні об'єктів зображення територій допускається застосовувати масштаби 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

У пояснювальній записці дипломної роботи повинні бути посилання на всі листи графічного матеріалу, наприклад: „...див. лист 5 графічної частини проекту”.Зміст ілюстративних матеріалів повинен охоплювати всі основні розділи пояснювальної записки та відповідати вимогам стандартів та нормативно-технічної документації до оформлення відповідних креслень.

 

11. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських робіт та дипломних проектів на кафедрі проводиться попередній захист проектів. На попередньому захисті розглядаються всі графічні та розрахункові матеріали дипломного проекту (засвідчені підписами виконавця та консультантів) з короткою, в тезисній формі, доповіддю виконавця. Комісія визначає обсяг та зміст виконаної роботи, її відповідність завданню на дипломне проектування, висловлює зауваження до проекту та приймає рішення про допущення студентів до офіційного захисту.

У випадку, коли комісія не вважає можливим допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри в присутності керівника та дипломника. Протокол із рішенням засідання кафедри про недопущення студента до захисту подається директору інституту.

Керівник дипломного проектування після перевірки та виправлення висловлених зауважень підписує дипломний проект і складає письмовий відгук щодо роботи кожного студента.

Завершений дипломний проект, письмовий відгук керівника та рекомендації комісії по попередньому захисту є підставою для остаточного рішення завідуючого кафедрою про допуск студента до захисту. На підставі наданих матеріалів завідуючий кафедрою затверджує готовність проекту до захисту своїми підписами на кресленнях і титульному листі пояснювальної записки. Проект, не підписаний завідуючим кафедрою, до захисту не допускається.

12. ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Державна екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі голови, його заступника та членів комісії (доценти кафедр, провідні спеціалісти виробництва, працівники наукових та науково-дослідних установ, секретар).

Головою ДЕК призначається найбільш кваліфікований фахівець виробництва або вчений, який не працює в інституті.

Захист дипломних проектів, за узгодженням з кафедрою і ДЕК, може бути проведений на підприємствах і в установах, для яких тематика проектів, що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Розклад роботи ДЕК (графік захисту дипломних проектів) оприлюднюється не пізніше, ніж за тиждень до початку захисту дипломних проектів.

Перед початком захисту секретар дає загальну характеристику студенту, доводить до відома членів ДЕК таку інформацію:

– відгук керівника з характеристикою роботи дипломника під час виконання проекту;

– зведену відомість про виконання студентом навчального плану і про отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів.

Захист дипломного проекту проводиться усно і включає доповідь і відповіді на питання. У доповіді студент повинен довести доцільність прийнятих інженерних рішень та ефективність отриманих результатів. Тривалість доповіді одного студента – 5-8 хвилин. При комплексному проектуванні кожний дипломник докладає частину розробки, виконану ним особисто.

На захисті ДЕК-у можуть бути представлені також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність дипломного проекту: публікації, документи, що свідчать про практичне застосування проекту, макети тощо.

По закінченні доповіді та відповідей на питання ДЕК секретар зачитує рецензію на дипломний проект.

При захисті обов’язково має бути присутнім керівник дипломного проектування. На відкритому офіційному захисті дозволяється присутність професорсько-викладацького складу інституту, студентів та запрошених.

Захист дипломних проектів оцінюється з урахуванням думки керівника та рецензента. Результати визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” і оголошуються того ж дня.

Рішення державної екзаменаційної комісії щодо оцінки дипломного проекту і про присвоєння кваліфікації приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням більшості голосів членів комісії. В спірних випадках вирішальним є рішення голови комісії.

У випадку, коли захист вважається незадовільним, ДЕК встановлює можливість повторного захисту того ж проекту з доробками, або необхідність розроблення нової теми, яка визначається кафедрою.

Студент, який отримав під час захисту оцінку "незадовільно", або не з'явився на захист без поважної причини, відраховується з інституту.

Студенту після захисту дипломного проекту присвоюється кваліфікація „спеціаліста” або „магістра” та видається диплом державного зразка.


 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 117; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты