Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновна частина. Основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
Читайте также:
  1. II Основная часть
  2. II. Основна частина
  3. II. Основна частина 70 хв.
  4. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
  5. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  6. II. Основная часть
  7. IV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  8. Quot;Основная" система
  9. А12. ОСНОВНАЯ ДИЛЕММА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
  10. Б) програмно-розрахункова частина

Основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ розпочинають із нової сторінки.

У розділах основної частини подають:

§ огляд законодавчої та нормативно-методичної літератури за темою дипломного проекту;

§ обґрунтування необхідності розробки проектних пропозицій або обраного напрямку наукового дослідження;

§ детальну характеристику об’єкту проектування;

§ історична довідка;

§ результати комплексного аналізу містобудівних умов розміщення об’єкту проектування, його існуючого стану;

§ викладення загальної методики розроблення проектних рішень;

§ проведені теоретичні дослідження та практичні розробки;

§ запропоновані проектні рішення та пропозиції;

§ розрахунки, які обґрунтовують прийняті інженерні рішення;

§ нормативно-методичне забезпечення прийняття рішень;

§ аналіз і узагальнення результатів досліджень.

У першому розділі, як правило, наводяться вихідні дані для проектування, проводиться аналіз об’єкту проектування, його значення в місті (районі), визначаються проблемні ситуації, невідповідність існуючого стану нормативним вимогам, необхідність проведення реконструктивних заходів тощо.

У наступних розділах із вичерпною повнотою викладають послідовність отримання проектних рішень, результати розрахунків та обґрунтування прийнятих рішень. В заключній частині проводиться розрахунок техніко-економічних показників, техніко-економічне порів­няння запропонованих варіантів (у разі необхідності).

При виконанні розділів залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці студент отримує окреме завдання у консультанта, призначеного кафедрою. Надалі студент виконує розділ згідно з отриманим завданням і, після закінчення виконання, підписує титульний лист розділу, графічні матеріали, титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту та завдання у консультанта.

Викладання матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, визначеній темою дипломного проекту.

У висновках необхідно навести результати проведених самостійно узагальнених (прикладних або науково-прикладних), практичних, теоретичних чи експериментальних робіт і досліджень та аналіз і оцінку отриманих результатів.Науково-дослідна робота (тільки для магістерських робіт)

У разі виконання магістерської роботи основна частина складається із основних розділів, які відображають сутність проведеної науково-дослідної роботи.

У вступі наводиться актуальність, мета, задачі наукового дослідження, формулюється об’єкт та предмет дослідження.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку науково-технічних досліджень та розвитку технологій за своєю проблематикою. Тут наводяться огляд літературних, інформаційних і фондових джерел за темою роботи та вибір напрямку і способів досліджень. Огляд джерел за темою проводиться з метою скласти чітке уявлення про методологічну, методичну і інформаційну вивченість питання, що і полегшить власне вибір напрямку і способів досліджень.

Перший розділ має аналітичний характер. В ньому розкривається сучасний стан проблеми, проводиться аналіз вітчизняного та закордонного досвіду вирішення проблеми та узагальнюються існуючі концепції, визначаються дискусійні аспекти та невирішені питання, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження та прийняття рішень.В другому розділі відображається науковий теоретико-методологічний підхід розв’язання встановлених задач. Автор повинен привести проведені аналітичні дослідження, характеристику та описи використаних методів та методик, висвітлити основні отримані наукові результати.

Третій розділ має носити прикладний або пропозиційно-впроваджувальний характер. Студент повинен розкрити зміст запропонованих заходів, спрямованих на удосконалення об’єкту та предмету дослідження, провести аналіз та обґрунтування результатів дослідження, навести рекомендації та пропозиції щодо їх впровадження. Рекомендації та пропозиції повинні мати глибоке наукове обґрунтування та виходити з результатів проведених досліджень. Має чітко простежуватись зв’язок з попередніми розділами роботи.

У висновках подають стислий підсумково-узагальнений виклад основних положень, ідей та результатів проведених досліджень за розділами. Доцільно це робити послідовно саме в порядку, визначеному змістом роботи, розділів та їх складників (підрозділів, пунктів, підпунктів). При цьому немає сенсу починати кожен висновок з фрази "У першому розділі..." і т.п. Корисніше сформувати висновки як набір декількох тез (як правило, не більше п'яти-шести), виокремлених у тексті абзацами як пункти висновків.

Саме таке подання тексту висновків дасть змогу послідовно висвітлити в них стан питання, методи (методики) вирішення поставлених в роботі задач, основні отримані результати, їх якісний та кількісний аналіз і достовірність, а також для певних робіт – порівняння результатів з відомими рішеннями, теоретичну і практичну значущість проведеної роботи, перспективи її продовження тощо.Примітка 1: В разі виконання магістерської роботи чи дипломного проекту з науково-дослідним напрямком, студент до захисту їх у ДЕК подає на кафедру реферат з копією усіх ілюстрацій у форматі А-4.

Примітка 2: Вказані у примітці 1 роботи звільняються рішенням кафедри від виконання додаткових розділів (залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці).

Перелік використаної літератури

Перелік використаних джерел інформації, на які будуть посилання в магістерській роботі чи дипломному проекті, слід ретельно відібрати за темою, зважаючи і на такі моменти:

по-перше, до переліку слід включати лише ті джерела, які змістовно безпосередньо пов'язані з текстом проекту, у т.ч. шляхом використання формул, цитат, оглядів, посилань на використання даних, методик, моделей інших авторів чи порівняння з ними і т.ін. У жодному випадку не слід створювати перелік джерел "для їх численності". Навіть якщо виконавці ознайомились з певними джерелами, але вони не були використані безпосередньо при розробленні остаточного варіанту рішень та пропозицій дипломного проекту, вони не надаються в переліку використаної літератури;

по-друге, слід намагатися посилатися на останні за терміном видання певних тематичних публікацій. Посилання на більш ранні видання таких публікацій доцільно робити, якщо у них подано матеріал, якого немає в останньому виданні, включаючи випадки, коли в роботах виконавцями простежується розвиток поглядів, підходів тощо. Зразок оформлення переліку використаної літератури наданий у Додатку 5.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты