Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБлоки комерція, торгівля, посередництво в ієрархії економіки.
Читайте также:
  1. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
  2. Блоки имеют доминирование
  3. Блоки функций сети TMN
  4. Блокиратор микрофонов и записывающих устройств с двумя режимами работы
  5. Блокирование
  6. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
  7. Военно-политические блоки.
  8. Двойная блокировка
  9. Двусторонние пластинчатые резцы и блоки

Тема 4. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку

План

4.1. Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Роль торгівлі в розвитку ринкової економіки.

4.2.Особливості маркетингової діяльності торговельних посередників на товарному ринку.

 

4.1. Сучасний ринок є розгалуженою системою господарських зв'язків між виробниками і споживачами. Практичне здійснення цих зв'язків з урахуванням інтересів усіх учасників товарного обігу беруть на себе торговельні посеред­ники. Вони сприяють формуванню єдиного ринку товарів і по­слуг, розширюють можливості розвитку на ньому конкуренції.

Посередницька діяльність є поняттям, близьким за значен­ням до комерційної діяльності. Разом з цим їх не слід ототож­нювати. У смисловому значенні «посередник» - це суб'єкт господарювання, який знаходиться між двома іншими і допо­магає обміну у вигляді послуги або товару, інформації тощо.

Під комерцією, або комерційною діяльністю, розумієть­ся отримання максимальної вигоди від торговельної операції з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов, які склалися на да­ний момент для сторін цієї операції. “Комерція” – по семантиці слово (латинського походження) означає торгівлю. Проте, як вид діяльності комерція категорія більш містка у порівнянні з торгівлею, так як може здійснюватися в різних сферах господарської діяльності.

Комерційна діяльність включає:

1) маркетингові дослідження ринку, які передбачають вивчення кон'юнктури і динаміки попиту на продукцію, що виго­товляється або купується даним підприємством;

2) аналіз зміни ціни на дану продукцію з урахуванням цін основних конкурентів даної фірми;

3) прогноз доходів потенційних споживачів і розмірів їх потреб у даному товарі;

4) використання реклами як основної зброї в недійовій бо­ротьбі з фірмами-конкурентами;

5) планування товарного асортименту з урахуванням со­ціально-економічних особливостей різних груп споживачів;

6) використання спеціальної системи торговельного об­слуговування, коли товар «знаходить» свого потенційного споживача.

Сучасна ринкова економіка – це гнучка система пристосування виробництва до споживання. Її механізм реалізується шляхом функціонування визначних економічних інститутів, і перш за все, цілісної системи посередництва, яка базується на актах купівлі-продажу товару чи послуги.Місце кожної складової ринкової економіки досить чітку фіксується теорією комерції і реаліями практики.(Рис.4.1.)

 

Блоки комерція, торгівля, посередництво в ієрархії економіки.

Рис.4.1.Блоки комерція, торгівля, посередництво в ієрархії економіки.

 

Визначаючи відмінність між комерційною і посередниць­кою діяльністю, необхідно відзначити, що в умовах ринкових відносин будь-який посередник є комерсантом, але далеко не кожен комерсант є посередником. Наприклад, будь-яке під­приємство, яке випускає свою продукцію як товар, тобто для продажу, перш за все, переслідує комерційну мету, але не є по­середником, оскільки не займає серединного положення в ци­клі товарообігу. Для кращого розуміння наведемо схему:

 

 

Рис.4.2.Функції, і процеси комерції.

Якщо об'єктами торгівлі є товарно-матеріальні цінності, що мають товарну форму і які поступили в сферу обігу, то до складу об'єктів комерції, крім товарів, включають послуги і ка­пітал.Відмінність між торгівлею і комерцією за суб'єктами поля­гає в тому, що в торговий процес залучені переважно торговельні посередники, тоді як у комерцію, крім них, залучені кредитори, страхувальники й інші суб'єкти.

Торгівля- це особлива діяльність людей, що пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу і є сукупністю специфіч­них та господарських операцій, направлених на обслуговуван­ня процесу обміну. Суть торгівлі полягає не в обміні, а в тому, щоб зробити продукт доступним споживачу (про це писав ще в 1840 р. Ж.-Б. Сей у своєму курсі політичної економії).

Розвиток торгівлі показує здатність суспільства вирішувати важливі соціально-економічні проблеми. Торгівля в умовах ринкових відносин перетворюється в складну динамічну систему, яка функціонує в складному великомасштабному, швидкозмінному соціально-економічному ринковому середовищі. Весь спектр тенденцій які проходять в країні, відображаються в торгівлі.

Таблиця 4.1.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты