Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеоретичні відомості. Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями, наносити дані на географічну карту
Читайте также:
  1. ВІДОМОСТІ З МЕРТВОЇ ЗОНИ
  2. Властивості свідомості.
  3. Елементи суспільної свідомості.
  4. Загальні відомості про галузь
  5. Загальні відомості про горіння. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
  6. Загальні відомості про навчальну дисципліну
  7. Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи
  8. І 34 ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  9. Модуль 1. Теоретичні аспекти організації виховної роботи у внз.
  10. Основні теоретичні відомості

Мета

Уміти користуватися діапазонами клітинок та стандартними статистичними функціями, наносити дані на географічну карту, вилучати, вставляти стовпці і рядки в таблицю, впо­рядковувати і шукати дані, підводити підсумки, будувати математичні вирази.

Задача 3 «Діяльність фірми в Україні»

Нехай ваша фірма має філіали в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Донецьку чи в інших містах і є дані про щомісячні обсяги продажів у філіалах. За даними про діяльність фірми протягом трьох місяців, наприклад, січня, лютого, березня, створити таблицю (див. рис. 41) для визначення обсягів продажів: максимальних, мінімальних і в цілому в Україні.

Крім цього, створити нову таблицю — проект бізнес-плану на наступні два місяці, наприклад квітень і травень, з розширенням географії діяльності фірми (назви двох-трьох міст додати самостійно).

 

 

План

1.Діапазони клітинок.

2. Вирази і функції.

3. Списки користувача.

4. Електронна таблиця як база даних.

5. Підсумки в таблицях.

6. Географічна карта.

Теоретичні відомості

1. Діапазони клітинок.Декілька клітинок робочої таблиці, які мають суміжні сторони, утворюють діапазон (блок) клітинок.

Діапазони мають прямокутну форму й описуються адресами двох діагонально-протилежних клітинок. Наприклад:

♦ А1:СЗ — прямокутний діапазон;

♦ А1:А9 — діапазон-стовпець;

♦ А1:Е1 — діапазон-рядок.

Щоб виокремити діапазон, треба клацнути у лівому верхньо­му куті і, не відпускаючи клавіші, перемістити білий хрестопо­дібний курсор у правий нижній кут, відпустити клавішу. Щоб відмовитися від вибору, достатньо клацнути за межами діапазону.

Щоб виокремити несуміжні діапазони, треба користуватися клавішею Ctrl.Наприклад, щоб виокремити два несуміжні стовпці-діапазони, потрібно клацнути на їхніх назвах в режимі натиснутої клавіші Ctrl.

Діапазонам можна надавати назви і використовувати ці назви замість виразів на зразок А1:А9. Програма сама дає назви діапазонам, якщо вона може їх однозначно розпізнати. Напри­клад, в таблиці на рис. 36 назви стовпців розпізнаються автома­тично, тому в клітинку Е4 замість формули =В4 + С4 + D4 можна ввести формулу =Січень + Лютий + Березень.

2. Вирази і функції. Як відомо, для виконання обчислень використовують формули. Формула має вигляд = вираз. Роз­глянемо правила утворення виразів. Пріоритети виконання операцій у виразах такі, як в елементарній математиці. Наведемо їх у спадному порядку:Пріоритет Операції Пояснення

1 ( ) операції в дужках, аргументи функцій;

2 sin, cos тощо математичні та інші функції;

3 - унарний мінус;

4 % відсотки;

5 піднесення до степеня (-5"2=25);

6 * або / множення або ділення;

7 4- або - додавання або віднімання;

8 & об'єднання текстів;

9 **%<, >, >= операції порівняння.

Стандартних функцій є декілька категорій:

математичні — sin, cos, exp, In, abs, atan, sqrt тощо, а також функції для роботи з матрицями;

статистичні — СРЗНАЧ, МИН, МАКС, СУММ тощо (розглядаємо російськомовну версію програми);

логічні;

фінансові, бухгалтерські;

для роботи з датами, текстами та інші.

Функції можуть бути визначені над числами, адресами клітинок, адресами (назвами) діапазонів і їхніми списками. Елементи списку записують через розділювач, який визначає­ться операційною системою, -— кому, якщо в числах використо­вується десяткова крапка, або крапку з комою. Наприклад так: =СУММ(А1;В6:С8;20).Оскільки суми обчислюють найчастіше, на панелі керування є кнопка Автосума Z. Нею користуються так: виокремлюють клітинку під стовпцем чи праворуч від рядка з даними і клацають на кнопці Автосума — отримують потрібну суму (числових даних з відповідного стовпця чи рядка).

Функції можна вставляти у вираз за допомогою команд Вставити => Функція... В отриманому діалоговому вікні вибирають функцію, ознайомлюються з ї призначенням, вводять аргументи, переглядають результат, втримують у разі потреби довідку про дію і призначення функції.

3. Списки користувача. Розглянемо ще один спосіб швид­кого введення текстових даних у таблицю. Він полягає у використанні списків користувача. Списки можуть містити назви товарів, міст, фірм, прізвища тощо. Список користувач спочатку створює командами Сервіс => Параметри => Закладка Списки => Новий СПИСОК => Вводить елементи списку через кому або натискаючи на клавішу вводу => Додати => ОК. Список вико­ристовують так: перший елемент списку вводять у деяку клітин­ку, перетягують її маркер копіювання— відбувається автозапов-нення таблиці елементами списку.

4. Електронна таблиця як база даних. ЕТ можна викорис­товувати як базу даних. Розглянемо типові дії, які можна вико­нувати з даними: 1) впорядковувати рядки за зростанням чи спаданням значень у деякому стовпці; 2) шукати дані за деяким критерієм; 3) переглядати, створювати і шукати дані в ЕТ з великою кількістю стовпців і рядків за допомогою форм. Стов­пець з даними тут називають полем.

Упорядкування. Спочатку вибирають частину таблиці з дани­ми і назвами полів або всю таблиці (без заголовка таблиці і рядків з підсумками). Упорядкування виконують командою Дані => Упорядкувати (Сортувати). Отримують список назв полів, де вибирають потрібну для впорядкуванія назву, наприклад Місто, і задають порядок упорядкування: за зростанням чи спаданням — отримують таблицю, де рядки будуть упорядковані в алфавіт­ному чи зворотному порядку назв місг.Пошук даних називають інакше фільтруванням даних. Спо­чатку вибирають рядок, що містить назви стовпців, і виконують команду Дані => Фільтр => Автофільтр. Клітинки з назвами стовпців стають списками з кнопками розгортання. Розгортають потрібний список, наприклад Січень, вибирають у списку значен­ня Умова — відкриється вікно конструктора умов. Тут є зручні засоби для формулювання критеріюпошуку в стовпці Січень. Приклад числової умови: більше 500000 і менше 2000000. Натискають на ОК і на екрані отримують результати пошуку — рядки таблиці з містами, де показник діяльності фірми у січні задовольняв цьому критерію. Щоб відновити на екрані всю таблицю, виконують команду Дані => Фільтр => Показати все.

Якщо треба побудувати складний критерій на базі назв де­кількох стовпців, то застосовують команду Дані => Фільтр => Розширений фільтр, яку в цій роботі не використовуватимемо, оскільки її можна замінити виконанням команди Автофільтр декілька разів.

Форми. Формою називають подання даних з одного рядка таблиці на окремій сторінці-формі. Форми корисні для роботи з великими таблицями. Дані (рядки таблиці) на формі можна переглядати, редагувати, вводити, вилучати, шукати відповідно до умов пошуку.

5. Підсумки в таблицях. Підсумки підводять з метою визначення ліпших, гірших, сумарних, середніх показників діяль ності фірми в деяких країнах, містах, підрозділах тощо. Для цього спочатку рядки в таблиці впорядковують з метою групу- вання (розташування поряд) даних, що стосуються ножної країни, міста чи підрозділу. Для отримання підсумків до вибра- ної впорядкованої таблиці застосовують команду Дані > підсумки. Отримують вікно, де задають: 1) назву поля, що містить об'єкти, для яких створюють підсумки, наприклад Країна; 2) oпeрацію підсумовування і 3) назву поля, що містить дані, які підлягають підсумовуванню (наприклад, Всього або/і Березень). Операції підсумовування є різні: сума, максимум, мінімум, се- І реднє значення, відхилення від норми тощо. Скасувати підсумки можна командою Прибрати ВСЕ.

6. Географічна карта. Для візуального подання числових даних економічного чи іншого характеру використовують інструмент — географічну карту. Є такі формати (способи ) відоб-раження даних: кольорові або сірі (різної інтенсивності) зливки територій, покриття територій країн крапками, пропорційними символами, круговими чи стовпчиковими діаграмами. За допо-могою кнопок панелі інструментів та команд меню на карту можна вивести підписи до об'єктів (назви країн, міст тощо), різні тексти, карту автомобільних доріг, географічну сітку, різні по-значки-прапорці тощо (рис. 42).

Розглянемо алгоритм нанесення даних на географічну карту.

1. Виокремити дані разом з назвами полів. Назви країн ма­ють бути виконані російською мовою або англійською залежно від версії програми.

2. Запустити додаток Microsoft Map, клацнувши на кнопці стандартної панелі із зображенням глобуса.

3. Окреслити прямокутник на робочій сторінці в тому місці, де хочемо розташувати карту, не відпускаючи лівої клавіші миші.

4. Уточнити тип карти в отриманому діалоговому вікні: Європа, Росія, Україна тощо. Одержимо карту, панель інстру­ментів і панель оформлення карти, яка має назву Елемент Місrosoft Map.

5. Перетягнути кнопку формату, що є ліворуч у панелі офор­млення карти, в робоче поле конструктора, а кнопку з назвою поля даних, наприклад Січень, перетягнути сюди зверху.

6. Повторити п. 5 для інших форматів та полів даних.

Зауважимо, що, починаючи з MS Excel 2002, засоби для ро­боти з географічною картою вилучені. Мало того, таблиці, що містять географічні карти, створені в попередніх версіях, не від­криваються у нових.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты