Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припинення шлюбу
Припинення шлюбу є ще одною важливою детермінантою. відтворення населення. Припиненням шлюбу в демографії називають розпад шлюбного союзу внаслідок смерті одного з членів подружжя або розірвання шлюбу. В умовах високої смертності населення головною причиною припинення шлюбу є смерть одного з членів подружжя, за умов же низької смертності — ро­зірвання шлюбу.

Овдовіння, або припинення шлюбу внаслідок смерті одно­го з членів подружжя, залежить від структури смертності й зни­жується зі зростанням тривалості життя. За відсутності заборони на повторні шлюби зростання інтенсивності овдовіння веде до збільшення загаль­ної кількості випадків укладання шлюбу впродовж життя. Але водночас підвищення частоти овдовіння супроводжується зро­станням загального рівня смертності, адже овдовілі помирають частіше, ніж одружені. Крім того, овдовіння зумовлює зниження рівня народжуваності. Проте за поширення внутрісімейного регулювання дітонародження, коли більша частина наро­дження дітей припадає на перші роки шлюбу, його вплив на цей процес помітно слабшає. Зниженню овдовіння сприяє зростан­ня частоти розлучень, оскільки певна частина шлюбів розпа­дається ще до смерті одного з членів подружжя.

Розлучення - це розірвання шлюбу в органах запису актів ци­вільного стану або, в спеціально передбачених законодавством ви­падках, за рішенням суду за життя обох чоловіка і жінки. Розлу­чення здійснюють за заявою одного або обох членів подружжя, або за заявою опікуна одного з членів подружжя, що визнаний судом недієздатним. Законодавство також установлює порядок розірван­ня шлюбу і правила, що регулюють взаємини колишнього чоло­віка і жінки після розлучення. Розлучення як соціальний фено­мен вивчають у праві, соціології і соціальній психології.

В Україні виділяють такі законні підстави припинення шлюбу:

а) смерть одного з подружжя;

б) оголошення в судовому порядку померлим одного з под­ружжя;

в) розірвання шлюбу шляхом розлучення за заявою одного з подружжя або їх обох.

Відповідно до ст. 21 Цивільного кодексу України громадя­нин може бути в судовому порядку оголошений померлим в разі, коли в місці його постійного проживання немає відомостей про місце його перебування протягом трьох років, або якщо він про­пав безвісти за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного ви­падку, - протягом шести місяців.

Питання про оголошення громадянина померлим розгля­дає районний (міський) суд за місцем проживання заявника. Згідно зі ст. 264 Цивільного процесуального кодексу України рішення суду про оголошення громадянина померлим є підста­вою для реєстрації смерті в органах ЗАГСу і видачі свідоцтва про смерть.

При взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, яке не має неповнолітніх дітей і у яких відсутні майнові суперечки, розірвання шлюбу проводиться в органах ЗАГСу (ст. 41 КпШС України).

Одним із способів розірвання шлюбу є судовий. Шлюб роз­ривається судом у випадках, коли у подружжя є спільні непов­нолітні діти, коли один із подружжя не погоджується на розлу­чення та коли у подружжя, яке бажає розірвати шлюб, є май­нові суперечки, позовна заява про які заявлена разом з вимогою про розірвання шлюбу. Судова практика виходить з того, що підставами для розірвання шлюбу є: зловживання одним із по­дружжя спиртними напоями; коли це суперечить моральним принципам іншого члена подружжя; тривале фактичне окреме проживання подружжя, яке є, як правило, наслідком того, що у чоловіка, або в обох членів сім'ї, є інша сім'я; явна нездатність одного з подружжя до дітонародження. При розгляді справи про розірвання шлюбу суд повинен встановити справжні причини розлучення, з'ясувати фактичні взаємини подружжя і зобов'я­зати вжити заходів до їх примирення. Примиренню подружжя сприятиме відкладення справи строком до шести місяців, як передбачено.ч. 4 ст. 176 Цивіль­ного процесуального кодексу України.

Шлюб розривається, якщо судом буде встановлено, що по­дальше спільне життя подружжя і збереження сім'ї стали не­можливими. Шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі записів актів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не день винесення судом рішення про розірвання шлюбу, а дата реєстрації розлу­чення в органі ЗАГСу.

Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем про­живання подружжя або одного з них за заявою подружжя по пред'явленні копії рішення суду про розірвання шлюбу, що на­було законної сили, а також квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита.

Демографія вивчає масовий процес розірвання шлюбів у населенні, або когорті, тобто розлучуваність, а також вплив роз-лучуваності на процес відтворення населення, окремі демо­графічні процеси і на формування шлюбно-сімейної структу­ри населення. Зокрема, демографа розлучуваність цікавить як фактор, що поряд з овдовінням визначає число осіб, що можуть одружитися повторно, а також її вплив на народжуваність.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 135; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты