Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМовні кліше для написання рецензії
Читайте также:
  1. Види горизонталей. Умовні знаки деталей рельєфу.
  2. Іміджева стаття: види, особливості написання.
  3. Кейс-сторі як PR-жанр: особливості написання та розміщення.
  4. МЕТА НАПИСАННЯ СТРАТЕГІЇ
  5. Написання формул
  6. написання.
  7. Підготовка до написання випускної магістерської роботи
  8. Стиль викладу. Мовні структури в рефераті
  9. Умовні позначення для відеоапаратури

Характерними для рецензії є такі слова й вирази (мовні кліше): автор показує (висвітлює, наголошує, заглиблюється, аргументує, підкреслює, відтворює, охоплює, відкидає, заперечує; аналізує проблеми, доводить свою думку, детально систематизує, вводить в обіг, розкриває поняття, розглядає питання, указує на проблеми, нестандартно підходить); рецензована робота характеризується…; актуальність її визначається…; цінність роботи полягає в…; шкода, що у роботі немає (бракує)…; замало (непереконливо) висвітлено…; повно не розкрито питання (тема)…; робота має високий (низький) науковий рівень; відповідає усім вимогам, може бути оцінена позитивно,заслуговує на схвалення…; становить певний (вагомий) внесок у розвиток…, поза увагою залишилося, рекомендована до друку як навчальний посібник.

Наукова рецензія виконує такі функції: інформування, тобто ознайомлення з науковим твором (або кількома творами); оцінювання та осмислення у науковому соціумі певного знання.

Нерідко автор рецензії виступає аналітиком чи полемістом, який зі знанням справи оцінює первинний документ, висуває свої зауваження, подає поради, рекомендації, пропонує імпульси до наукового діалогу.

Взірець рецензії:

РЕЦЕНЗІЯ

на посібник А.І. Гарбаря, Л.І. Петрович, І.В. Гарбар «Практичні рекомендації щодо вживання лексики ділового та професійного мовлення» ( с. 77)

 

Культура усного й писемного мовлення передбачає дотримання мовних норм слововживання, точну побудову словосполучень, багатство й доречність мовлення, дотримання правил мовленнєвого етикету.

Рецензований посібник охоплює найбільш уживані й складні випадки перекладу та правильного слововживання у діловому та професійному мовленні. У зв’язку з тим, що українська та російська мови споріднені, мають близькі граматичні форми, носії мови відчувають труднощі в розрізненні мовних засобів, перекладі прийменникових конструкцій, виборі синонімічних варіантів слова, значенні слів іншомовного походження. Саме цей посібник буде невід’ємним орієнтиром, помічником у виборі правильних словоформ.

Цінним у даному посібнику є рекомендації щодо правильного вживання слів-паронімів та лексичних синонімів, доречні приклади, що ілюструють відтінки значень цих слів. На прикладі словника типових помилок автори посібника показують недосконалість нашого усного мовлення, змішування елементів російської та української мов. Аналіз цих мовних покручів, співвіднесення правильних і ненормативних форм слів допоможе позбутися «мішаної й ламаної» мови.Побажання авторам розширити розділ «Найуживаніші абревіатури», бо саме абревіація є новим способом словотворення на сучасному етапі, що зумовлено появою неологізмів. До цього розділу доречно додати складноскорочені слова та графічні скорочення.

Даний посібник адресовано у першу чергу студентам ВНЗ, а також він буде корисним викладачам, державним службовцям та й усім, хто хоче досконало оволодіти українською літературною мовою.

На підставі зазначеного вище, посібник «Практичні рекомендації щодо вживання лексики ділового та професійного мовлення» рекомендувати до друку.

 

Кандидат філологічних наук

Професор НУК імені адм. Макарова Н. М. Філіппова

 

ВІДГУК - це 1) документ, що містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, фільму, рукописних робіт; 2) стисла форма письмової оцінки виконаної роботи (курсової, бакалаврської, магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатського чи докторського дослідження).Обсяг відгуку невеликий - 1-3 сторінки (3-5 сторінок для кандидатських і докторських дисертацій).

На відміну від рецензії, у відгуку подають загальну характеристику праці без докладного аналізу, проте він містить практичні поради. За складом реквізитів збігається з рецензією.

Реквізити відгуку:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок, що містить: назву роботи; прізвище, ім'я та по батькові її автора; рік написання;кількість сторінок.

3. Текст, що містить: вступ; стислий виклад змісту роботи; критичні зауваження; висновок з пропозиціями.

4. Підпис.

5. Печатка.

5. Дата.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты