Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів
Читайте также:
  1. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  2. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
  3. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  4. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  5. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  6. Бухгалтерський облік запасів
  7. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  8. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  9. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  10. В яких одиницях вимірюється тривалість обороту оборотних засобів?

У процесі експлуатації основних засобів підприємство може здійс­нювати заходи, що ведуть до збільшення економічних вигод, первісно очікуваних від використання відповідних об'єктів основних засобів.

Втрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів визнаютьсявитратами звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати па значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою амортизованою частиною (компонентом) основних за­собів. Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов'язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.

Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збіль­шенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслі­док цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом.

Прикладами такого поліпшення є:

а) модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з мстою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (ро­біт, послуг);

в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зме­ншити первісно оцінені виробничі витрати;

г) добудова (надбудова) будівлі, ідо збільшить кількість місць (площу) бу­дівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшен­ня корисності об'єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.Малоцінні необоротні активи і бібліотечні фонди непереоцінюються, якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці викорис­тання об'єкта в розмірі 50 відсотків Його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вибуття (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефек­тивності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформ­лення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.

Постійно діюча комісія:

• здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;

• встановлює причини невідповідності критеріям активу;

• визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;• визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (лікві­дації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;

• складає і підписує акти на списання основних засобів.

В актах на списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів: рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартістьоб'єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.

У разі списання основних засобів, які вибувають в результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного пиха.

Затрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основ­них засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в екс­плуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом), Затрати на будівництво, виготовлення,придбання і поліпшення об'єктів (капітальні інвестиції) групуються за такими напрямками робіт (витрат):

• проектно-вишукувальні роботи;

• будівельні роботи;

• роботи з монтажу устаткування;

• придбання устаткування, що потребує монтажу;

• придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю;

• інші капітальні роботи і затрати.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазна­чені роботи (витрати) окремо за об'єктами інвестицій.Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об'єктів основних засобів в експлуатацію.

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в експлу­атацію об'єктів визначається їх інвентарна вартість за даними аналітичного облі­ку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з рахунку обліку капі­тальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості об'єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.

Для накопичення зазначених затрат передбачено використатисубрахунок 152 „Придбання (виготовлення) основних засобів" і 153 „Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" рахунку 15 „Капітальні інвестиції".

Витрати на покращення основних засобів відображаються в обліку:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
  Відображено витрат підрядника
Відображено податковий кредит
Списання матеріальних цінностей на покращання основних засобів 20 ,22, 25,26
Відображено нарахування зарплати працівникам !5
Відображено нарахування на зарплату
Б Включення витрат до початкової (переоціненої) варі ості основних засобів

Крім витрат па покращення, підприємства несуть витрати на ремонт основ­них засобів. Дані витрати не призводять до збільшення первісно очікуваних еко­номічних вигод, тому їх відносять не па збільшення первісної вартості основного засобу, а до витрат поточного періоду.

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено витрати на обслуговування та ремонт основних засобів   23,91   63,20,22 25,26,66 тощо
а) виробничого призначення
б) загальногосподарського призначення
в) що забезпечують збут продукції

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты