Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік переоцінки основних засобів
Читайте также:
  1. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  2. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
  3. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  4. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  5. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  6. Бухгалтерський облік запасів
  7. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  8. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  9. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  10. В яких одиницях вимірюється тривалість обороту оборотних засобів?

Згідно з П(С)БО 7 „Основні засоби підприємство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів ви­значається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основ­них засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням спра­ведливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'­єкта.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів зано­сяться до реєстрів їх аналітичного обліку.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки — до складу витрат.

Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок зали­шкової вартості об'єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу доходів звітного періоду з відо­браженням різниці між сумою чергової {останньої") дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок зали­шкової вартості об'єкта основних засобів при черговій уцінці залишкової вар­тості цього об'єкта основних засобів спрямовується на зменшення іншого додат­кового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і вказаним перевищенням до ви­трат звітного періоду.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від змен­шення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'екта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного пері­оду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного пере­вищення) спрямовується па збільшення іншого додаткового капіталу.У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок об'екта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додатко­вого капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначено­го перевищення) включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, переви­щення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вар­тості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого при­бутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

В бухгалтерському обліку операції з переоцінки основних засобів відображаються проведеннями:№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Дооцінка
  Дооціненоосновний засіб
Вирахувано суму зносу з дооцінки
Уцінка
Здійснено уцінку основних засобіп
Вирахуванасума зносу з уцінки
До оцінка раніше уцінених об’єктів
Збільшено дохід на суму попередньої уцінки
Дооціненоосновний засіб
Вирахувана сума зносу з до оцінки
Уцінка раніше до оцінених об’єктів
Списання суми попередньо проведеної дооцінки
Проведення уцінки основних засобів
Зменшено суму зносу уцілених основних засобів
Відображення витрат від зменшеннякорисності основних засобів

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты