Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік інших необоротних активів
Читайте также:
  1. Адаптація до інших культурних умов
  2. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  3. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  4. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  5. Бухгалтерський облік запасів
  6. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  7. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  8. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  9. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  10. Ведення журналу браузера та команди інших секцій меню

До складу інших необоротних матеріальних активів відносять предмети, те­рмін експлуатації яких перевищує один рік: бібліотечні фонди, малоцінні необо­ротні активи, природні ресурси, тимчасові нетитульні споруди; предмети прока­ту; інвентарну тару тощо.

У бухгалтерському обліку інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю.

Процес набуття підприємством інших необоротних активів та їх доку­ментальне оформлення аналогічне до оприбуткування основних засобів.

Бухгалтерський облік інших необоротних активів ведеться з використанням рахунків:

11 „ Інші необоротні матеріальні активи";

18 „ Інші необоротні активи".

Ці рахунки є балансовими, призначені для обліку та узагальнення інфор­мації про наявність та рух господарських засобів.

По дебету цих рахунків відображається збільшення інших необоротних активів внаслідок придбання, створення, безоплатного отримання, сума дооцінки, а також суми витрат, що пов'язані з покращенням об'єкта, яке призводить до збільшення май­бутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання цього об'єкта.

По кредиту рахунків 11 та 18 відображається вибуття інших необоротних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі чи невідповідності критеріям визнання активом, часткової ліквідації, а також сума їх уцінки.

Субрахунки рахунку 11 „Інші необоротні матеріальні активи":

Субрахунок Характеристика
111 „Бібліотечні фонди" Ведеться облік наявності та руху активів, які формують бібліотечний фонд. Об'єктами обліку с кожна книга (річний комплект, підшивка періодичних видань), що с обліковою одиницею.
112 „Малоцінні необоротні активи" Ведеться облік наявності та руху необоротних актиній, термін корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою з урахуванням очікуваного способу ііикористання таких об'єктів.
11З „Тимчасові (нетитульні) споруди" Ведеться облік дрібних об'єктів допоміжного характеру, які використовуються для потреб будівництва і не включені до титулу (паркани та огорожі, пристосування з техніки безпеки, складські приміщення, вбиральні, настили, драбини, сходи, риштування тощо).
114 „Природні ресурси" Ведеться облік ділянок лісу, родовищ нафти і газу, джерел мінеральної сиропний, що відносяться до вичерпних активів. Особливістю є те, що при добуванні вони перетворюються на матеріальні запаси.
115 „Інвентарна тара" Ведеться облік тари багаторазового використання.
116 „Предмети прокату" Ведеться облік предметів прокату
117 „Інші необорот­ні матеріальні акти­ви" Ведеться облік активів, не відображених на рахунках 111-116

На рахунку 18 „Інші необоротні активи" ведеться облік наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких, як очі­кується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

До цього рахунку можуть відкриватися субрахунки для обліку наявності та руху інших необоротних активів за їх видами.

Амортизація інших необоротних активів може нараховуватися прямоліній­ним або виробничим методами. Крім цього, амортизація малоцінних необорот­них матеріальних активів і бібліотечних фондів (рахунки 111 і 112) може нарахо­вуватися такими двома методами:• в першому місяці використання об'єкта 50 % його вартості амортизується, а решта 50% вартості амортизується у місяці вилучення з активів;

• в першому місяці використання об'єкта амортизується 100 % його вартості.

Основні бухгалтерські проведення обліку з операцій з іншими необоротними активами:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденцій рахунків
Дебет Кредит
Придбання інших необоротних активів
Відображено оприбуткування інших необоротних активів, а також суми, що нараховані за консультації, інформаційні послуги та Інші витрати, що пов'язані з придбанням необоротних активів 631,685
Відображено суму податкового кредиту по придбаних необоротних активах 631,685
Введення в експлуатацію інших необоротних активів 11, 18
Проведено оплату постачальникам 631,685
Створення іншого необоротного активу
Відображено витрати на виготовлення іншого необоротного активу 23, 65, 66, 205
Введення в експлуатацію інших необоротних активів 11, 18
Одержання необоротного активу як внеску до статутного капіталу  
Відображено частку учасника в статутному капіталі
Отримано Інший необоротний актив від учасника 11, 18
Нарахування амортизації по інших необоротних активах  
Нарахування амортизації по інших необоротних активах в залежності від видів діяльності 23,93, 92, 949
Реалізація інших необоротних активів  
Відображено дохід від реалізації інших необоротних активів
Відображено суму податкового зобов'язання
Списано знос по інших необоротних активах 11, 18
Списано залишкову вартість інших необоротних активів 11, 18
Відображено витрати по реалізації Інших необоротних активів
Ліквідація інших необоротних активів
Списано знос по інших необоротних активах 11, 18
Списано залишкову вартість ліквідованих інших необоротних активів 11, 18
Відображено витрати по ліквідації 66, 65 13
Відображено суму податкового зобов'язання
Безоплатна передача інших необоротних активів
Списано знос по інших необоротних активах 11, 18
Списано залишкову вартість переданих інших необоротних активів 11, 18
Відображено суму податкових зобов'язань
         

 
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты