Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік операцій з нематеріальними активами
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  2. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  3. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  4. Бухгалтерський облік запасів
  5. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  6. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  7. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  8. Вартісні показники операційної діяльності підприємства
  9. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  10. Види банківських операцій які здійснюють банки України

Як вже зазначалось, більшість нематеріальних активівє об'єктами цивіль­ного обігу і їхня передача (відчуження) здійснюється здебільшого на під­ставі ліцензійних угод. Угоди про передачу права власності на охорон­ний документ (патент, свідоцтво), на цілісний майновий комплекс або видачу ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності потребують реєстрації. В протилежному випадку угоди визнаються недійсними з моменту їх укладення або вважаються неукладеними. Обов'язко­вих умов ліцензійних угод законодавство не встановлює, тому вони визначаються виходячи з особливостей окремого об'єкта нематеріального активу, терміну ліце­нзійної угоди, терміну дії охоронних документів, строку можливого ефективного використання цього об'єкта.

При оприбуткуванні нематеріального активу на підприємстві оформляється акт приймання-передачі, до якого додається копія охоронного документа, також документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання. При отри­манні підприємством „ноу-хау" також додається аудіо-, відео-, або письмове ві­дображення змісту конфіденційної інформації, що с об'єктом угоди,

В бухгалтерському обліку нематеріальні активи відображають відповідно до норм П(С)БО 8 „Нематеріальні активи", П(С)БО 19 „Об'єднання підприємств" (для гудвілу) та інших нормативних актів. Згідно із П(С)БО Н придбаний (отрима­ний) нематеріальний актив відображається на балансі, якщо:

• його можна використовувати при виробництві товарів, наданні послуг, при­значених для реалізації;

• його можна обміняти на інші нематеріальні активи;

• його можна використовувати на погашення заборгованості чи розподіляти між власниками підприємства, або використовувати у господарській діяль­ності, спрямованій на отримання прибутку.

Якщо нематеріальний актив отриманий в результаті розробки, то він відо­бражається на балансі за умови, якщо у підприємства виникає намір, є технічні можливості та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придат­ного для використання чи реалізації. При цьому має бути інформація про витра­ти, пов'язані з розробкою нематеріального активу. Під розробкою слід розуміти застосування підприємством результатів досліджень та Інших знань для плану­вання і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, про­дуктів, процесів систем або послуг до початку їх серійного виробництва або ви­користання.Якщо ж нематеріальний актив не відповідає умовам, передбаченим П(С)БО 8 „Нематеріальні активи", то витрати, пов'язані з придбанням, створенням, ви­знаються витратами того періоду, протягом якого вони були здійсненні. До таких витрат відносять витрати на дослідження (заплановані підприємством, які прово­дяться ним вперше з метою розуміння нових наукових і технічних знань), підгото­вку та перепідготовку кадрів, рекламу, створення, переміщення підприємства, підвищення ділової репутації.

Оприбуткування нематеріальних активів у складі активів підприємства здій­снюється за первісною вартістю, яка визначається виходячи з таких умов їх отри­мання:

1). Якщо нематеріальний актив придбано, топервісна вартість включає ціну (вартість) придбання (за вирахуванням знижок), непрямі податки, які не підляга­ють поверненню, Інші витрати, які безпосередньо пов'язанні з придбанням та до­веденням нематеріального активу до стану, придатного для використання.

2). Якщо нематеріальний актив створено, первісну вартість складають прямі матеріальні витрати та витрати па оплату праці, вартість оплати юридичної ре­єстрації прав, амортизація патентів, ліцензій та інші витрати, безпосередньо по­в'язані зі створенням та доведенням нематеріального активу до стану, придатно­го для використання.3). Якщо нематеріальний актив обміняно на подібний об'єкт, то первісна вартість визначається на основі залишкової вартості переданого нематеріального активу (первісна вартість за мінусом зносу). Якщо залишкова вартість передано­го об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість отримано­го нематеріального активу дорівнюватиме справедливій вартості переданого ак­тиву. Різниця між справедливою і залишковою вартістю включається до доходів (витрат) звітного періоду.

4). Якщо нематеріальний актив обміняно на неподібний актив, то первісна вартість складається із справедливої вартості переданого нематеріальногоакти­ву плюс (мінус) сума коштів (їх еквівалентів), отриманих (доплачених) в резуль­таті обміну.

5). Якщо нематеріальний актив отриманий в результаті внеску у статутний капітал або безоплатно отриманий, то первісною вартістю є справедлива вар­тість нематеріального активу.

В бухгалтерському обліку рух нематеріальних активів відображається на рахунку 12 „Нематеріальні активи", по дебету якого відображається придбання, отримання активів, а по кредиту — вибуття (внаслідок продажу, безоплатної пе­редачі чи невідповідності критеріям активу).

Рахунок 12 має шість субрахунків, які відповідають окремим групам нема­теріальних активів:

• 121 „Права користування природними ресурсами".

• 122 "Права користування майном".• 123 „Права на знаки для товарів та послуг".

• 124 „Права на об'єкти промислової власності".

• 125 „Авторські та суміжні з ними права".

• 127 „Інші нематеріальні активи".

Для обліку витрат, пов'язаних з придбанням (створенням) нематеріальних активів, використовують рахунок 154 „Придбання (створення) нематеріальних активів".

За дебетом рахунку 154 збирають всі втрати, які складають первісну вар­тість нематеріального активу, в кореспонденції з кредитом рахунків, які відобра­жають прямі матеріальні витрати (рахунки класу 2), а також рахунків розрахун­ків (66, 68, 37 тощо).

За кредитом рахунку 154 здійснюється списання в дебет 12 — на суму перві­сної вартості оприбуткованого об'єкта нематеріальних активів.

Приклад 1.4.Підприємство придбало комп'ютерну програму „ГС. Підпри­ємство" за 2400 грн. (в тому числі ПДВ). Крім того, підприємство оплатило по­слуги фірмі за встановлення програми в-сумі 750 грн. (в тому числі ПДВ). Проведення по цих господарських операціях будуть відображатися так:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено витрати на придбання програми
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
Відображено витрати на встановлення програми
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
Оприбутковано вартість нематеріального активу
Оплачено рахунки постачальників

Нематеріальні активи підприємство може отримувати з різних джерел. Ос­новні бухгалтерські проведення з надходження нематеріальних активів;

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Внесення учасником нематеріального активу
Отримано нематеріальний актив з бюджету, позабюджетних фондів, за рахунок цільових внесків фізичних чи юридичних осіб
Нематеріальний актив придбано за рахунок довгострокових фінансових інвестицій
її рахунок погашення довго строкової дебіторської заборгованості отримано матеріальний актив
Безоплатно отримані нематеріальні активи

Згідно з п.п.19, 20 П(С)БО 8 „Нематеріальні активи" кожне підприємство може здійснювати переоцінку нематеріальних активів за справедливою варті­стю. Це стосується тільки тих активів, щодо яких наявний активний ринок. У П(С)БО 8 також зазначається: „при переоцінці одного нематеріального активу потрібно переоцінити усі інші нематеріальні активи даної групи" (з подаль­шою щорічною переоцінкою). Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вар­тості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається ділен­ням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням спра­ведливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Як і основні засоби, в процесі використання нематеріальні акти­ви зношуються і підлягають амортизації. Нарахування амортизації по нематеріальних активах здійснюється з місяця, наступного за міся­цем, у якому він став придатним для використання, і припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. На­рахування амортизації здійснюється протягом строку корисного вико­ристання активу виходячи з конкретних умов використання, але не більше 20 років. Підприємство також має право самостійно обирати методи, за допомо­гою яких нараховуватиметься амортизація з урахуванням умов отримання май­бутніх економічних вигод (ці методи передбачені стандартом 7 „Основні засо­би"). Якщо для окремого об'єкта нематеріального активу неможливо визначити, який метод нарахування амортизації найбільш доцільно використо­вувати, то стандартом рекомендується обрати лінійний метод нарахування амо­ртизації. Під час розрахунку вартості, що амортизується, ліквідаційна вар­тість нематеріального активу прирівнюється до нуля (крім випадків передбачених п. 28 стандарту 8). Нарахування амортизації (зносу) нематеріа­льних активів відображається такими проведеннями:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховано амортизацію (знос) нематеріальних активів (у випадку, якщо підприємство використовує рахунки класу 8)
Нараховано амортизацію (знос) нематеріальних активів (у випадку, якщо підприємство використовує рахунки класу 9) 91,92, 93,94

Слід зазначити, що для обліку нематеріальних активів на підпри­ємстві та нарахування амортизації по них призначена форма ВНА-1 „Ві­домість обліку нематеріальних активів і нарахування амортизації", за­тверджена наказом Мінфіну №30 від 11.02.98 р. Що ж стосується документів первинного обліку руху нематеріальних активів, на підставі яких має заповнюватися форма ВНА-1, то спеціальних первинних документів для цього не передбачено. Тому як такі первинні документи можуть використовувати­ся первинні документи, призначені для обліку руху основних засобів.

Відповідно до ст. 8 нематеріальний актив списується з балансу підприємства в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання. При реалізації нематеріального активу в бухгалтерському обліку роблять проведення:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
  Відображено реалізацію нематеріального активу: а) на суму залишкової вартості    
б) на суму зносу, що списується
в) на суму доходу
г) на суму ПДВ

Якщо об'єкт нематеріального активу підлягає ліквідації:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
        Відображено ліквідацію нематеріального активу: а) на суму залишкової вартості    
б) на суму зносу, що списується
в) на суму ПДВ

Аналогічно відображається безоплатна передача нематеріального активу іншим особам.

При передачі нематеріального активу як внеску в статутний капітал іншого підприємства робляться проведення:

№ з/п   Зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Передано нематеріальний актив як внесок в статутний капітал іншого підприємства: а) на суму залишкової вартості переданих активів        
б) на суму зносу переданих активів
         

Фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття, за мінусом непрямих податків та витрат, пов'я­заних з вибуттям, і залишковою вартістю (порядок визначення фінансового ре­зультату аналогічний тому, що застосовується при вибутті основних засобів).

Дещо інакше відображаються в бухгалтерському обліку операції, пов'язані з отриманням та використанням гудвілу. Для обліку гудвілу використовують ра­хунок 19 „Гудвіл про придбанні".

Для обліку негативного гудвілу використовують субрахунок 192 „Негати­вний гудвіл", який є контрактивним (в балансі негативний гудвіл відображаєть­ся від'ємною величиною в статті „Інші необоротні активи"), балансовим та при­значений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 192 відображається сума від'ємного гудвілу, яка визнається доходом, тобто відбу­вається його зменшення.

Тобто облік зменшення негативного гудвілу ведеться в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується зі збитками в майбутньому, протя­гом корисного використання придбаних активів, у разі перевищення справедли­вої вартості придбаних немонетарних активів над вартістю негативного гудвілу.

По кредиту 192 — вартість виникнення негативного гудвілу. Для прикладу, проведенням: Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" Кт 192 "Негативний гудвіл" відображається сума від'ємної різниці між величиною оплати і величи­ною, яка становить підсумкову вартість придбаних активів.

Вартість негативного гудвілу визнається рівномірним доходом протягом пе­ріоду виникнення збитків (при збитковій діяльності підприємства). Якщо діяль­ність підприємства прогнозується без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом:

• в сумі, яка не перевищує справедливої вартості придбаних активів — рів­номірно протягом залишку строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів.

• в сумі що перевищує справедливу вартість придбаних нематеріальних ак­тивів в період придбання.

Нематеріальні активи відображають в балансі за первісною вартістю, зали­шковою вартістю, сумою зносу, а в частині від'ємного гудвілу зменшують статтю „Інші необоротні активи".


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты