Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизнання, класифікація та оцінка основних засобів
Читайте также:
  1. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  2. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
  3. Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку
  4. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  5. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  6. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  7. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  8. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  9. Біоенергетична оцінка вирощування капусти білоголової
  10. В яких одиницях вимірюється тривалість обороту оборотних засобів?

Тема 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ

АКТИВІВ

3.1. Облік основних засобів:

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів.

Документування операцій з обліку основних засобів.

Облік надходження основних засобів.

Облік витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів.

Облік вибуття основних засобів.

Облік переоцінки основних засобів.

Облік основних засобів на консервації.

Амортизація основних засобів.

Облік інших необоротних активів.

3.3. Облік нематеріальних активів:

Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів.

Облік операцій з нематеріальними активами.

Інвентаризація необоротних активів.

Облік основних засобів

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів

Основні засоби— матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціаль­но-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 „Ос­новні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт. Окремим об'єктом ос­новних засобів є: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предме­тів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно; незавершені капітальні інвестиції; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контро­люється підприємством.

У балансі основні засоби відображаються за первісною вартістю.Первісна вартість— історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) не­оборотних активів. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Згідно з П(С)БО 7 „Основні засоби" первісна вартість об'єкта основних за­собів складається з таких витрат:

• суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

• реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

• суми ввізного мита;

• суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засо­бів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

• витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

• витрати па транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основ­них засобів;

• інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до ста­ну, у якому вони придатні длявикористання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частко­во за рахунок позикового капіталу.Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедли­вої вартості окремого об'єкта основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх спра­ведливій вартості на дату отримання.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подіб­ний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вар­тість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або част­ковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, ре­конструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Первісна вартість основних засо­бів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 „Основні засоби".

Рахунок 10 „Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

За дебетом рахунку 10 „Основні засоби" відображається надходження (при­дбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприєм­ства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з по­ліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. Рахунок 10 „Основні засоби" має такі субрахунки:

• 101 „Земельні ділянки"

• 102 „Капітальні витрати на поліпшення земель"

• 103 „Будинки та споруди"

• 104 „Машини та обладнання"

• 105 „Транспортні -засоби"

• 106 „Інструменти, прилади та інвентар"

• 107 „Робоча і продуктивна худоба"

• 10В „Багаторічні насадження"

• 109 „Інші основні засоби"

На субрахунку 101 „Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 „Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іри­гаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 „Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а та­кож житлових будівель.

На субрахунках 104 „Машини та обладнання", 105 „Транспортні засоби", 106 „Інструменти, прилади та інвентар", 107 „Робоча і продуктивна худоба", 108 „Багаторічні насадження" здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктив­ної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 „Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 „Основні засоби".

Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у гру­пах (підгрупах) основні засоби на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації тощо.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 45; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты