Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік надходження основних засобів
Читайте также:
  1. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  2. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
  3. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних необоротних активів
  4. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  5. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  6. Бухгалтерський облік запасів
  7. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  8. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  9. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  10. В яких одиницях вимірюється тривалість обороту оборотних засобів?

Основні засоби підприємства можуть набувати внаслідок:

• купівлі у інших підприємств;

• внеску до статутного капіталу засновників підприємства;

• власного виготовлення;

• обміну на інший актив;

• безоплатного отримання.

Основні засоби відображаються по дебету рахунку 10 в момент їх надхо­дження на підприємство, але лише у випадку, якщо об'єкт основних засобів:

• не потребує монтажу;

• вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку кореспонденція рахунків буде такою:

  № з/п   Зміст господарської операції     Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу 101-109
Отримано від підзвітної особи та введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу 101-109
Отримані) та введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, як відшкодування заподіяного збитку 101-109
Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашення позички 101-109
Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, який повернуто зі спільної діяльності 101-109
Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства, житлового будівельного колективу, кредитної спілки або інших аналогічних підприємств 101-109 41,46

Якщо об'єкт основних засобів не відповідає вищевказаним вимогам, тоді для відображення надходження основних засобів використовується рахунок 15 „Капітальні інвестиції". Капітальні інвестиції— це витрати, понесені підприємс­твом у зв'язку із придбанням необоротних активів. Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по дебе­ту рахунку 15 „Капітальні інвестиції" із кредитів витратних рахунків (в т.ч. ава­нсові платежі для фінансування капітального будівництва), а при введенні в екс­плуатацію об'єкта основних засобів ці витрати списуються у дебет рахунку 10 проведенням:Дебет 10 „Основні засоби" Кредит 15 „Капітальні інвестиції".

Купівля основних засобів виробничого характеру залежно від терміну оплати відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Перша подія - отримання об'єкта основних засобів
Отримано основні засоби від постачальника (підрядника)
Відображено суму податкового кредиту
  Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових, реєстраційних та інших послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів
Відображено суму податкового кредиту
Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують основні засоби
Відображено нарахування на заробітну плату
Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію
Перераховано оплату постачальнику (підряднику)
Відображено оплату послуг
Перша подія - оплата об'єкта основних засобів
Перераховано аванс постачальнику (підряднику)
Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ
Отримано основні засоби від постачальника (підрядника)
Відображено суму податкового кредиту
Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових, реєстраційних та інших послуг, пов'язаних зпридбанням основних засобів
Відображено суму податкового кредиту
Відображено втрати на заробітну плату працівникам, що монтують основні засоби
Відображено нарахування на заробітну плату
Введення об'єкта основних засобів в експлуатацію
Здійснено оплату послуг
Відображено взаємозалік заборгованостей
           

 При формуванні статутного капіталу підприємства його учасники вносять свою частку не тільки грошовими коштами, але й майном (в т.ч. основними засобами). При створенні підприємства декларується розмір статутного капіталу, що відображається по кредиту рахунку 40 „Стату­тний капітал" та одночасно відображається заборгованість кожного за­сновника перед статутним капіталом по дебету відповідного субрахунку рахунку 46 „Неоплачений капітал". В міру погашення заборгованості рахунок 46 закривається.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено заборгованість засновника
Відображено внесення засновником основного засобу до статутного фонду
Витрати на перевезення основних засобів
Відображено податковий кредит
Здійснено оплату транспортних послуг
Відображено введення основного засобу в експлуатацію

Безоплатне отримання основних засобів відображається як збільшен­ня додатковою капіталу підприємства по кредиту рахунку 424 „Безопла­тно одержані необоротні активи". Коли актив забезпечує економічні виго­ди, то протягом періоду їх отримання сума нарахованого зносу визнається доходом і на цю суму зменшується розмір додаткового капіталу.

  Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Безкоштовне отримання основних засобів
Відображення отриманих послуг
Відображено податковий кредит по отриманих послугах
Введення об'єкта в експлуатацію
Враховано амортизацію в першому місяці експлуатації
Відображено дохід в розмірі нарахованої амортизації

Основний засіб може бути придбаний в результаті обміну на інший актив. Собівартість такого основного засобу оцінюється за справедли­вою вартістю отриманого активу, що дорівнює справедливій вартості переданого активу з поправкою на будь-яку суму грошей чи грошових активів, що була передана. Обмін неподібними об'єктами основних засобів, що мають однакову справедливу вартість, відображається так:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Передача основних засобів іншому підприємству
Виникнення податкового зобов'язання
Списання залишкової вартості основних засобів
Отримання основних засобів
Відображено податковий кредит
Введено основні засоби в експлуатацію
Проведено взаємозалік заборгованостей

 

Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його спра­ведливу вартість, то об'єкт оцінюється за справедливою вартістю. Різ­ниця між справедливою і залишковою вартістю об'єкта включається до складу витрат звітного періоду.

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Передача основних засобів іншому підприємству  
Виникнення податкового зобов'язання
Оприбуткування об'єкта за справедливою вартістю
Відображено податковий кредит
Введено об'єкт основних засобів в експлуатацію
Проведено взаємозалік заборгованостей
Відображено різницю між залишковою і справедливою вартістю об'єкта основних засобів

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты