Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення основних техніко-економічних показників оптимального варіанта розвитку електричної мережі
Основні техніко-економічні показники ліній 110 кв електричної мережі приймаються з табл. 1.13.

Значення техніко-економічних показників ПС 110 кв електричної мережі визначаються з використанням наступних виражень і величин.

Шифри ВРП ВН, СН і ЗРП НН ПС приймаються по табл. А.3[4].

Кількість ліній. що відходять. на стороні СН і НН ПС nл.с, nл.н визначаються по табл. А.17[4].

Вартість ВРП ВН. СН и ЗРП НН ПС Кврп.в. Кврп.с. Кзрп.н. знаходяться по табл. А.11[4].

Розрахункова вартість силових трансформаторів ПС Кт береться з табл. А.16[4].

Постійна частина витрат по ПС Кпост визначається по табл. А.12[4].

Капітальні вкладення в ПС розраховуються по формулі:

Кп = Кврп + Кврп + Кзрп + Кпост + Кт. (1.22)

Річні витрати на технічне обслуговування і ремонт ПС обчислюються по формулі:

Иор.п = aор.п·ΣКп. (1.23)

Амортизаційні відрахування на реновацію ПС розраховуються як:

Иа.п = aа.п×ΣКп. (1.24)

де aа.п – норма амортизаційних відрахувань на реновацію ПС; для ПС 110 кВ aа.п = 0.036 [3].

Втрати потужності неодруженого ходу в трансформаторах ПС знаходяться з табл. 1.5 по формулі:

Pт" = 2∆Pх. (1.25)

Втрати енергії неодруженого ходу в трансформаторах ПС обчислюються по формулі:

Σ∆Wт" = Σ∆Рт"×Твкл. (1.26)

де Твкл - час включення трансформаторів ПС; Твкл £ 8760 ч/рік.

Вартість утрат неодруженого ходу в трансформаторах ПС розраховується як:

ИDWт" = SDWт"·b". (1.27)

де b" - питома вартість утрат неодруженого ходу в трансформаторах; b" = (0.75 – 0.8)b'.

Навантажувальні втрати потужності в трансформаторах ПС знаходяться з табл. 1.10 для умов режиму максимуму навантажень по наступних формулах:

для двообмоткових трансформаторів

Pт' = ∆Pт. (1.28)

для триобмоткових трансформаторів

Pт' = ∆Pв + ∆Pс + ∆Pн. (1.29)

Навантажувальні втрати енергії в трансформаторах ПС визначаються по наступному виразу:

DW т' = DР т'×tу. (1.30)

де tу - річний час найбільших втрат у вузлах мережі; tу = f (Tнб.у) визначається по формулі (1.13).

Примітка. Число годин використання найбільшого навантаження у вузлах мережі Тн б. у приймається з вихідних даних до роботи.

Вартість навантажувальних втрат у трансформаторах ПС розраховується по формулі:

ИDWт' = SDWт'×b'. (1.31)

где b' - питома вартість навантажувальних втрат у трансформаторах; b' = 4.05∙10-2 д.е./ (МВт×ч).

Загальна вартість втрат у трансформаторах ПС визначається по формулі:

ИDWт = ИDWт' + ИDWт" ≈ ИDWп. (1.32)

Річні витрати для ПС мережі розраховуються як:

Ип = Иор.п + Иа.п + ИDWп. (1.33)

Результати визначення техніко-економічних показників ПС 110 кВ електричної мережі заносяться в табл. 1.14.

Зведені техніко-економічні показники оптимального варіанта розвитку електричної мережі 110 кВ визначаються в такий спосіб.

Найбільша активна потужність мережі знаходиться з табл. 1.2 по формулі:

SP = S(Pнi + Pсi). (1.34)

Річний відпуск електроенергії розраховується як:

SW = S[(Pнi + PсiTнб.вi]. (1.35)

Сумарні втрати активної потужності в мережі визначаються по формулах:

S∆P = S∆Pл + S∆Pт" + S∆Pт'; (1.36)

S∆P% = S∆P /SP·100. (1.37)

Сумарні втрати електроенергії в мережі визначаються за формулах:

S∆W = S∆Wл + S∆W т" + S∆W т'; (1.38)

S∆W% = S∆W /SW·100. (1.39)

Питомі капіталовкладення в лінії на 1 МВт найбільшого активного навантаження і на 1 км лінії знаходяться з вираження :

кл = SКл /(SP·SL). (1.40)

Питомі капіталовкладення в ПС і мережу на 1 МВт найбільшої активної потужності розраховуються по формулах:

кп = SКп /SP; (1.41)

кс = Кс / SP. (1.42)


Таблиця 1.14 Визначення техніко-економічних показників ПС 110 кВ електричної мережі

Величина ПС
Шифр ВРП ВН 110-2 110-2 110-2 110-2 110-2 110-2
Kору.в. грош. од.
Шифр ВРП СН 35-5 35-5
nл.с. шт. - -
Kору.с. грош. од. - -
Шифр ЗРП НН 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
nл.н. шт
Kзру.н. грош. од.
nтxSн.т. шт.xМВА 2х6.3 2х10 2х10 2х10 2х10 2х16
Kт. грош. од.
Kпост. грош. од.
Kп. грош. од.
ΣKп. грош. од.
aор.п. відн. од. 0.024
Иор.п. грош. од. 77.9
aа.п. відн. од. 0.036
Иа.п. грош. од. 116.86

Продовження таблиці 1.14

Величина ПС
ΔРт''. МВт 0.023 0.028 0.028 0.034 0.034 0.038
Рт''. МВт 0.85
Твкл. ч/рік
Wт''. МВт×год. 1620.6
β''. д.е./(МВт×год.) 0.0324
ИΔWт''. грош. од. 52.51
ΔРт'. МВт 0.03 0.06 0.05 0.07 0.1 0.04
Рт'. МВт 0.35
Тнб.у. год./рік
τу. год./рік
ΔWт'. МВт×год. 115.95 78.75 416.36 341.1 183.68
Wт'. МВт×год. 1435.84
β'. д.е./(МВт·год.) 4.05∙
ИΔWт'. грош. од. 58.15
ИΔWтΔWп). грош. од. 110.66
Ип. грош. од. 3504.2

Вартість втрат у лініях ИDWл приймається з табл. 1.13. на ПС ИDWп - з табл. 1.14 (ИDWп » ИDWт); вартість втрат у мережі ИDWм розраховується по формулі (1.5).

Річні витрати на технічне обслуговування і ремонт для ліній Иор.л приймаються з табл. 1.13, а для ПС Иор.п – з табл. 1.14; річні витрати на технічне обслуговування і ремонт мережі Иор.с розраховуються по формулі (1.4).

Амортизаційні відрахування на реновацію ліній визначаються як:

Иа.л = aа.л×SКл. (1.43)

де aа.л – норма амортизаційних відрахувань на реновацію ліній; для ліній 110 кВ aа.л = 0.02 [3].

Амортизаційні відрахування на реновацію ПС Иа.п приймається з табл. 1.14; амортизаційні відрахування на реновацію мережі Иа.с обчислюються по формулі:

Иа.с = Иа.л + Иа.п. (1.44)

Річні витрати для ліній визначаються по формулі:

Ил = Иор.л + Иа.л + ИW л. (1.45)

Річні витрати для ПС Ип приймаються з табл. 1.14; річні витрати для мережі Ис обчислюються по формулі:

Ис = Ил + Ип. (1.46)

Для оптимального варіанта розвитку електричної мережі 110 кВ також визначаються наступні показники ефективності:

· дохід

Д = SW·(свих – свх). (1.47)

де свих и свх – значення середнього тарифу на виході і вході електричної мережі; для мережі 110 кВ і нижче свих = 5∙10-2 грош. од./(МВт×год.), свх = 4.05∙10-2 грош. од./(МВт×год.) [3];

· балансовий прибуток

Пб = Д – Ис; (1.48)

· поточний річний чистий прибуток

Пt = Пб – Нп; (1.49)

де Нп – податок на прибуток;

Нп = p·Пб. (1.50)

де р – діюча ставка податку на прибуток; у даний час р = 0.3;

інтегральна дисконтированная чистий прибуток (інтегральний ефект)

Пд.с = (Пt + Иа.с)/E – Кс; (1.51)

· рентабельність інвестицій

R = (Пt + Иа.с)/Кс; (1.52)

· строк окупності

Ток = 1 /R. (1.53)

Результати визначення зведених техніко-економічних показників оптимального варіанта розвитку електричної мережі 110 кВ записуються в табл. 1.15.

Таблиця 1.15 Зведені техніко-економічні показники електричної мережі 110 кВ

Показники Позначення показника Значення показника
1. Технічні
1.1. Номінальні напруги мережі Uном.в. кВ
Uном.с. кВ
Uном.н. кВ
1.2. Найбільша активна потужність мережі ΣР. МВт 74.26
1.3. Річний відпуск електричної енергії ΣW. МВт×год 408768.32
1.4. Сумарні втрати активної потужності в мережі ΣΔР. МВт 0.905
ΣΔР%. % 1.22
1.5. Сумарні втрати електроенергії в мережі ΣΔW. МВт·год. 4499.99
ΣΔW%. % 1.1

Продовження таблиці 1.15

Показники Позначення показника Значення показника
2. Об'ємні
2.1. Кількість понижуючих ПС nпс. шт.
2.2. Кількість трансформаторів nт. шт.
2.3. Сумарна встановлена потужність трансформаторів ΣSн.т. МВА 124.6
2.4. Кількість осередків вимикачів на стороні ВН ПС nяч.в. шт.
2.5. Сумарна довжина ліній в одноланцюговому виконанні ΣL. км 334.95
3. Економічні
3.1. Сумарні капіталовкладення ΣКл. грош. од. 3416.6
ΣКп. грош. од.
Кс. грош. од. 6662.6
3.2.Питомі капіталовкладення   кл. грош. од./(МВт·км) 0.137
кп. грош. од./МВт 9.69
кс. грош. од./МВт 19.89
3.3. Вартість втрат електроенергії   ИΔWл. грош. од. 58.46
ИΔWп. грош. од. 110.66
ИΔWс. грош. од. 169.12
3.4. Щорічні витрати на технічне обслуговування і ремонт Иор.л. грош. од.
Иор.п. грош. од. 77.9
Иор.м. грош. од. 118.9
3.5. Амортизаційні відрахування на реновацію Иа.л. грош. од. 68.33
Иа.п. грош. од. 116.86
Иа.с. грош. од. 185.19
3.6. Щорічні витрати Ил. грош. од. 99.46
Ип. грош. од. 305.42
Им. грош. од. 404.88
3.7. Дохід Д. грош. од. 3883.3
3.8. Балансовий прибуток Пб. грош. од. 3478.4
3.9. Поточний річний чистий прибуток Пt. грош. од. 2434.89
3.10. Інтегральний ефект Пд.м. грош. од. 19538.2
3.11. Рентабельність інвестицій R. відн. од. 0.39
3.12. Термін окупності Ток. років 2.56

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты