Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаняття 1. (2 години) Тема: «Цілі і завдання музичної освіти та музичного виховання в Україна на сучасному етапі культурного розвитку
Читайте также:
  1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  3. Банковская система: общая хар-ка. Коммерч. банки как осн-ой элементт банк.системы.
  4. Банковская система: понятие, признаки и составляющие.
  5. Банковская система: структура и принципы формирования. Операции и функции центральных банков.
  6. В 1. Финансовая система: понятие, структура, основные подсистемы и элементы. Назначение системы.
  7. Виды организационных структур управления на предприятии социально-культурного сервиса и туризма
  8. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  9. Виконання завдання;
  10. Влияние информационных технологии на развитие социально-культурного сервиса и туризма.

ПЛАНИ-ЗАВДАННЯ

до практичних занять з дисципліни «Методика музичного виховання» для студентів Ш-го курсу спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізацій «Академічний вокал», «Естрадний вокал», «Хорове диригування»

Укладач: канд. філос. наук, доцент

Т. В. Шелупахіна

Затверджено на засіданні кафедри співів

І диригування _______________________

Перезатверджено_____________________

Перезатверджено_____________________

Зав. кафедри канд. пед. наук, доцент

Л. М. Сбітнєва

ПЕРЕДМОВА

Курс методики музичного виховання є складовою фахової підготовки студентів, що навчаються на спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» та отримують освітню кваліфікацію бакалавра музичного мистецтва.

Мета курсу- формування всебічно підготовленого спеціаліста, педагога й музиканта шкільних/позашкільних освітніх та освітньо-виховних закладів, здатного на сучасному професійному рівні проводити урочну, позаурочні, позашкільну музичну, музично-виховну, музично-просвітницьку роботу, формувати естетичну культуру учнів, розвивати засобами музичного мистецтва у школярів та молоді почуття прекрасного в житті та в мистецтві.

Завданнями курсу є:

- розвиток у студентів інтересу і любові до професії вчителя музики;

- забезпечення необхідною системою знань теорії та методики музичного виховання;

- формування вмінь та навичок застосування ефективних методів музичного - виховання учнів у практиці роботи шкільного вчителя музики;

- вивчення історичних аспектів музичного виховання з метою опанування традиційними методиками;

- вивчення сучасного педагогічного досвіду в галузі музичного виховання з метою володіння інноваційним музично-педагогічним досвідом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методологічні засади музичного виховання; сутність, мету і завдання музичного виховання школярів в загальноосвітній національній школі; вікові особливості учнів; різні підходи до побудови уроку музики; види діяльності учнів на уроках музики; форми і методи позакласної музичної діяльності;

вміти: здійснювати музично-педагогічну діяльність на основі ефективних методик музичного виховання, володіти інноваційними музично-педагогічними технологіями, засвоювати та постійно використовувати новітній педагогічний досвід у професійній роботі, вдосконалювати влану професійну майстерність.МОДУЛЬ 1. МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Заняття 1. (2 години) Тема: «Цілі і завдання музичної освіти та музичного виховання в Україна на сучасному етапі культурного розвитку

Мета:аналіз та узагальнення сучасного етапу культурного розвитку в Україні, знайомство з цілями та завданнями музичної освіти та музичного виховання як вагомої складової естетичного виховання та формування духовності учнівської молоді.

Ключові слова:музичне мистецтво, музична освіта, музичне виховання, естетичне виховання, духовна культура.

 

ПЛАН

1. Музичне мистецтво як один із провідних засобів естетичного виховання. Цілі і завдання музичного виховання в загальноосвітній школі.

2. Навчально-методичне забезпечення викладання музичного мистецтва в загальноосвітній школі. Державний стандарт 2012-2013 навчального року, програми та підручники з музичного мистецтва: загальна характеристика3. Сучасні вимоги до викладання музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты