Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкспертиза заявки на винахід по суті
Читайте также:
  1. Документи , що додаються до заявки
  2. Експертиза заявки на винахід за формальними ознаками
  3. Кроме того, органами военного управления медицинской службы готовятся указания, распоряжения, заявки и другие документы по организации медицинской эвакуации.
  4. Лекція 11. Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід
  5. Медико-соціальна експертиза
  6. Методи ранжирування. Експертиза Е4".
  7. Расскажите о порядке подачи заявки для аренды оборудования.
  8. Среднее время пребывания заявки в очереди
  9. Т. 5. СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ

За клопотанням заявника або будь-якої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки по суті або кваліфікаційна експер­тиза. Заявник може подати таке клопотання протягом трьох років від дати подання заявки до Установи. Будь-яка зацікавлена особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті після

публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені, але не пізніше трьох років від дати її подан­ня. До клопотання додається документ про сплату збору за прове­дення експертизи по суті.

За проведення кваліфікаційної експертизи сплачується збір. Якщо документ про сплату збору не надійшов разом із кло­потанням, клопотання вважається неподаним.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - це експер­тиза, що встановлює відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід пройшла формальну експертизу, заклад експертизи, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, роз­починає проведення експертизи заявки на локальну новизну.

Експертиза на локальну новизну - складова частина кваліфі­каційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

Локальнанов новизна - новизна, що встановлюється за видани­ми в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи за­явками на видачу патентів.

При позитивному результаті експертизи заявки на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу декла­раційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки па видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати ЇЇ пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені виз­начені нею відомості про заявку за умови, що вона невідкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому по­рядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Відомості про заявку на видачу деклараційного натешу па винахід (корисну модель) не публікуються.Відомості про заявки, щодо яких державний експерт прий­няв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.

Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи:

• перевірка формули винаходу:

• перевірка винаходу на відповідність умовам патентоздатності.

Установа має право зажадати від заявника додаткові ма­теріали, без яких проведення експертизи по суті неможливе, і за цих обставин заявник повинен подати їх протягом двох місяців від дати одержання відповідного запиту.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності, заявнику надсилається рішення про видачу патенту па винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається попе­реднє рішення про відмову у видачі патенту. Протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки та подати додаткові матеріали. Якщо протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі па­тенту на винахід заявник не вніс зміни і не подав додаткові ма­теріали, Установа приймає рішення про відмову у видачі патен­ту на винахід.Рішення про видачу або відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.

Заявник повинен протягом трьох місяців від дати одержан­ня рішення про видачу патенту надіслати до Установи документ про сплату збору за видачу патенту.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за на­явності документа про сплату збору Установа публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Установи у встановлений законом строк (3 місяці), заявка вважається відкликаною.

Заявник може брати участь у розгляді питань, які виникають під час проведення експертизи заявки на винахід по суті.

 

11.3. Оскарження рішення за заявкою

Якщо заявник не згодний з рішенням Установи стосовно за­явки, він може оскаржити рішення Установи, подавши мотивова­не заперечення до Апеляційної палати. Заперечення подасться протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи сто­совно заявки. Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, відне­сених до її компетенції згідно з законом.

За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у зазначений строк (2 місяці), заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідомлення.

У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та доку­мента про сплату збору за подання заперечення діловодство за заяв­кою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення в межах мотивів, викладе­них заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк роз­гляду заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Уста­нови та надсилається заявнику,

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест па це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийня­те за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців віддати одержання рішення.

 

11.4 Публікація відомостей про винахід

Публікація - це доведення Офіційним шляхом до загально­го відома будь-якої інформації про винахід.

Офіційним виданням Установи з питань «Промислова власність», в якому знаходять відображення основні етапи патент­ного діловодства стосовно об'єктів промислової класності, що охороняються в Україні.

Перша публікація відомостей про винахід здійснюється че­рез 18 місяців від дати подання заявки на винахід. Якщо заявник вважає, що 18 місяців занадто великий строк до публікації відомо­стей про заявку, він може прискорити публікацію. За клопотан­ням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше за­значеного строку.

В офіційному бюлетені в розділі «Публікація відомостей про заявки, які прийняті до розгляду» подаються бібліографічні дані про заявки на винаходи, а в розділі «Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)» бібліографічні дані та формула винаходу. Інформація у цих розділах упорядкована за індексами МПК.

У розділі «Сповіщення» публікується інформація про всі. юридичне значимі дії стосовно винаходів, зокрема, припинення строку дії патенту, зміна повного імені власника патенту, виправ­лення очевидних помилок, відомості про передачу прав власності на винахід та ліцензійні договори тощо.

Покажчики, які єдовідко во-пошуковим апаратом до інфор­мації, що подається в бюлетені, дозволяють здійснювати пошук за індексом МПК (систематичний покажчик), за номером патенту (нумераційний покажчик).

Річні покажчики, які видаються за матеріалами офіційного бюлетеня, дають можливість провести пошук також за іменем ви­нахідника чи іменем власника патенту.

В офіційному бюлетені також публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених міжнародних договорів, матеріали конвенцій, повідомлень ВОІВ, повідомлень Європейського патентного відомства (ЄПВ) тощо.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты