Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРинкова норма процента, її сутність, межі коливання та чинники зміни.
Читайте также:
  1. G) Нормативтік құқықтық актілердің қабылдануының құзыреттілігі
  2. O Отклик подчиняется нормальному закону распределения.
  3. А. Нормативные акты
  4. Анализ размерностей и нормализация уравнений взаимосвязи физических величин.
  5. Антидепрессанты (тимоаналептики). Норматимические (антимонические) средства.
  6. Антинормандская и нормандская теория
  7. Аудиторские стандарты, нормативное регулирование аудиторской деятельности
  8. Б. Нормативный метод
  9. Билет 27. Связи с общественностью и журналистика: сходства и различия в статусе, нормативном регулировании, работе с клиентами и аудиториями, технологиях и творческих приемах
  10. Билет № 105 Нормативные документы в сфере обеспечения БДД.

Та норма позичкового процента, яка існує на грошовому ринку в кожен даний момент, називається ринковою нормою процента. А норма позичкового процента, яка переважає в країні протягом більш-менш тривалого відрізку часу, є середньою нормою процента. Зазвичай середня норма позичкового процента коли-вається в межах середньої норми прибутку.Взагалі ж у генеральній перспективі норма позичкового процента має тентенцію до зниження. Мінімальну межу норми позичкового процента точно встано-вити неможливо, хоч іноді вона дорівнює нулю. Такою процентнаставка буває дуже рідко, бо за такої ставки немає сенсу надаватипозичковий капітал у кредит. Проте банки можуть надавати кре-дит під процентні ставки, нижчі за ринкові. Адже вони формуютьсвої кредитні ресурси з різних джерел, вартість коштів з яких зна-чно різниться. Верхня межа процентної ставки теоретично дорівнює середнійнормі прибутку. Проте в окремі періоди процентна ставка має вла-стивість різко коливатися. Це передусім відбувається під впливомзміни фаз економічного циклу. Так, під час економічної кризи ско-рочення виробництва і надлишок реального капіталу супрово-джуються гострою нестачею позичкового капіталу і різким підви-щенням норми процента. У період застою (депресії), коли частина продуктивного капіта-лу набуває грошової форми, нагромадження позичкового капіталувипереджає нагромадження реального капіталу, знижується середня норма прибутку і норма позичкового процента. Під час пожвав-лення економіки попит на капітал у країні, де він є, зростає дужеповільно: підприємці здебільшого обходяться власними коштами.Тому процентна ставка зростає повільно. У період економічногозростання попит на кредит швидко зростає за недостатніх обсягівпозичкового капіталу, а тому підвищуються процентні ставки, однак, як правило, вони не перевищують середньої норми прибутку.

124. Ризикова структура процентної ставки. Ризикові чинники впливу на ринкову норму процента.Зазвичай різні активи, наприклад, облігації з однаковою чи бли-зькою тривалістю часу до погашення, мають різні процентні ставкичерез різні графіки виплат доходу за ними. Окрім цього, процентніставки на різні види цінних паперів відрізняються одна від одної убудь-якому році. Таке співвідношення між цими процентними ста-вками називають ризиковою структурою процентних ставок, абоструктурою процентних ставок за ступенем ризику.На процентні ставки впливають також строки погашення бор-гових зобов'язань. Взаємозв'язок між процентними ставками наборгові зобов'язання з різними строками погашення називаєтьсястроковою структурою процентних ставок, або структуроюпроцентних ставок за строками погашення.

Ризикова структура процентних ставок залежить від сту-пеня ризику невиконання зобов'язань, рівня ліквідності активу,порядку оподаткування доходів на ті чи ті активи, вартості інформації про стан грошового ринку та гравців на ньому.

Ризик невиконання зобов 'язань спричинюється неоднаковоюспроможністю боржників повернути основну суму боргу та спла-тити проценти відповідно до боргової угоди. Різниця між тими процентними ставками, які виплачу-ються на звичайні цінні папери, і ставками на державні цінніпапери називається ризиковою премією. Вона показує, яку вели-чину процента може заробити інвестор, купуючи ризикові цінніпапери замість державних.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 58; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты