Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтрокова структура процентної ставки. Теорії, що пояснюють залежність норми процента від строків погашення заборгованості.
Читайте также:
  1. ALM. Чувствительность облигаций к изменению ставки процента. Дюрация и выпуклость.
  2. II. Структура Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников
  3. III. Примерная структура фронтального занятия.
  4. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)
  5. Активы таможенных органов: понятие, структура и особенности
  6. Анализ организации и нормирования труда на предприятии.
  7. Анализ финансового положения предприятия. Структура и порядок формирования финансового результата.
  8. Анимационный сервис, его структура и роль в социально-культурном сервисе и туризме.
  9. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження.
  10. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.

Строкова структура процентних ставок означає, що за всіхінших рівних умов рівень процентної ставки зростає зі зростан-ням строку позички і, навпаки, знижується при його скороченні.Це випливає, як говорилось вище, з вартості грошей сьогодні і вмайбутньому. Окрім цього, на рівень процентної ставки впливаєпрогнозування тренду процентних ставок на перспективу. Він, усвою чергу, залежить від багатьох відомих і невідомих чинників.Відомим є чинник зниження рівня процентних ставок через влас-тивість до зниження середньої норми прибутку. Решта чинників,які прогнозуються, на довгострокову перспективу визначитиважко. Тому в довгострокових позиках може застосовуватись«плаваюча» процентна ставка, яка залежить від конкретної ситу-ації на грошовому ринку у відповідний момент.

 
 

Графічне зображення доходів на цінні папери з різними стро-ками погашення, але з однаковим ризиком, ліквідністю та умова-ми оподаткування називають кривою доходу. Ця крива має такийвигляд (рис. 1

Для пояснення взаємозв'язку між процентними ставками націнні папери з різними строками погашення застосовують три те-орії: гіпотеза сподівань; теорія сегментних ринків; теорія домінан-тного середовища. Перші дві з цих теорій не дуже добре узго-джуються з емпіричними даними, але вони є підґрунтям для тре-тьої — теорії домінантного середовища.Гіпотеза сподівань полягає в тому, що покупці цінних папе-рів зазвичай не віддають переваги цінним паперам одного стро-ку погашення над іншими. Тому прогнозують, що процентнаставка за довгостроковими цінними паперами в середньому до-рівнюватиме майбутнім процентним ставкам за короткостроко-вими цінними паперами. Тобто такі цінні папери є замінними. Теорія сегментних ринків з метою опису структури процент-них ставок за строками погашення розглядає цінні папери з рі-зними строками погашення як повністю відокремлені та сег-ментні. Процентна ставка на кожен окремий цінний папір ви-значається попитом незалежно від процентних ставок на цінніпапери з іншими строками погашення. Інвестор виходячи зісвоїх можливостей та наявної в нього інформації віддає пере-вагу цінним паперам з тим строком погашення, який його ціка-вить, незалежно від рівня процентної ставки за цінними папе-рами з іншими строками.Теорія домінантного середовища, яка використовується дляопису строкової структури процентних ставок, доводить, щопроцентна ставка за довгостроковим цінним папером у серед-ньому дорівнюватиме короткостроковим процентним ставкам,які будуть застосовуватись для нарахування доходу протягом тер-міну існування довгострокового цінного папера, плюс строковапремія, яка відповідає попиту і пропозиції на цей цінний папір.Виходячи з цієї теорії цінні папери з різними строками погашен-ня насправді є замінниками відносно один одного, бо очікуванийдохід на один із них впливає на рівень доходу на цінні папери зіншими строками погашення.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты