Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК).
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  3. Адміністративна відповідальність за порушення в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.
  4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  5. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм
  6. Аналіз асортименту і структури продукції.
  7. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  8. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  9. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  10. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів

Стаття передбачає відповідальність в двох напрямках виробничої діяльності: при використанні промислової продукції та при експлуатації будівель і споруд.

Основним безпосереднім об’єктомзлочину є безпека використання промислової продукції та безпечне використання будівель і споруд, а додатковим обов'язковим його об’єктом – життя та здоров’я особи.

Предметом злочину є: 1) промислова продукція; 2) будівлі і споруди.

Промислова продукція – це продукти діяльності, створені для задоволення потреб інших людей, суспільства в цілому в умовах ма­шинного високотехнологічного, як правило масового, виробництва. Для промислової продукції (на відміну від кустарних виробів, експериментальних зразків, результатів навчальних вправ чи наукових дослідів) характерним є її виготовлення в умовах налагодженого ви­робництва, з використанням відлагоджених технологій, за наявно­сті креслень та іншої нормативно-технічної документації, контролю за якістю тощо. До промислової продукції належать засоби вироб­ництва і товари народного споживання як створені заново, так і реконструйовані чи такі, що пройшли ремонт в заводських умовах.

Будівлі і споруди –це будь-які штучні, створені людьми будівельні об’єкти – житлові будинки, склади, цехи, мости, тунелі тощо. Великі масштаби і вартість будівель і споруд, їх значення для задо­волення різноманітних потреб, те, що ними користується багато людей, обумовлює необхідність дотримання спеціальних вимог що­до проектування, самого будівництва, а також експлуатації.

Об’єктивна сторона злочину характеризується:

1) діянням у вигляді порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд;

2) наслідками у вигляді загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або у вигляді заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 275 КК), або у вигляді загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 275 КК);

3) причинним зв'язком між діянням і наслідками, а також

4) часом вчинення злочину.

Порушення вказаних правил може бути вчинене шляхом дії або бездіяльності і може полягати у; даванні вказівки про виготовлення промислової продукції з матеріалів, заборонених для використання через високу токсичність, легкозаймистість; дозволі на зменшення товщини несучих стін в ході проектування будинку; відсутності ко­нтролю за діями інших працівників тощо.До правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції, а також безпечної експлуатації будівель і споруд, належать стандарти (державні, галузеві, стандарти підприємств), будівельні норми і правила (БНІП); окремі рішення компетентних ор­ганів про заборону використання певних матеріалів, сировини, на­півфабрикатів (наприклад, м'яса, виробленого на територіях, де оголошено карантин у зв'язку з інфекційними хворобами тварин); акти, в яких встановлено гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в готовій продукції; приписи державних інспекторів.

Час вчинення цього злочину визначено окремо щодо кожного з предметів злочину. При цьому вказівка на цю ознаку злочину в диспозиції ст. 275 КК зроблена таким чином, що нею охоплюються всі періоди створення промислової продукції або будівель і споруд та використання їх споживчих властивостей.

Під розробленням продукції розуміються попередні етапи її створення, на яких закладаються умови безпечності готових виробів — видача завдання, визначення параметрів, яким мас відповідати продукція, вибір матеріалів, обладнання та технологій, які будуть використовуватися. Конструювання включає створення проектно-технологічної документації (креслень, технологічних карт), яка використовуватиметься при виготовленні продукції та контролю за її якістю (безпечністю).До виготовлення продукції належать всі види технологічних операцій, в ході яких із сировини, напівфабрикатів, комплектуючих створюється нова продукція або ж відбувається відновлення якості раніше створених виробів в ході їх промислової реконструкції, ремонту. Як зберігання слід оцінювати дії, спрямовані на збереження продукції від втрати, пошкодження.

Під час (в ході, у зв’язку з) виконання кожного із вказаних ета­пів можливе вчинення дій, які впливають на безпеку готової продукції в ході наступного її використання, тобто вживання за цільовим призначенням, вилучення споживчих властивостей. Не охоплюється ст. 275 КК заподіяння шкоди в процесі створення промислової продукції внаслідок порушення правил охорони праці. За наявності підстав такі дії слід кваліфікувати за ст. 271 КК.

До проектування належать дії, які полягають в розробці плану будівель і споруд, включаючи вибір місця його розташування, встановлення вимог до майбутнього об'єкта, матеріалів, з якого він буде створений, та обладнання, що буде в ньому встановлене, виготовлення креслень та іншої будівельної документації, вибір комплектуючих, а також технології, інструментів, виконавців робіт тощо. Будівництво ж включає власне процес спорудження об'єкта від пошукових і геодезичних робіт до його прийняття в експлуатацію. Проектування і будівництво будівель і споруд з дотриманням існуючих вимог є запорукою безпеки готових об'єктів. При цьому під експлуатацією будівель і споруд розуміють їх використання за цільовим призначенням. Ст. 275 КК встановлена відповідальність за шкоду, заподіяну в ході експлуатації вже готових, завершених будівництвом об’єктів. Порушення правил безпеки в ході будівельних робіт кваліфікується з урахуванням конкретних обставин за ст. ст.271, 272 КК чи іншими статтями Особливої частини КК.Не охоплюються об'єктивною стороною розглядуваного злочину діяння, вчинені в ході утилізації продукції, демонтажу будівель і споруд.

Злочин вважається закінченим з моменту настання відповідних наслідків, вказаних в ч. ч. 1 і 2 ст. 275 КК.

При застосуванні вказаної статті необхідно з’ясувати, які саме правила порушені, в чому це виразилось, як треба було діяти згідно з правилами.

Наприклад, в Положенні про безпеку та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженому наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27 листопада 1997 р. № 32/288 вказано, що виробничі будівлі і споруди в процесі експлуатації, а також у період її тимчасового припинення повинні перебувати під систематичним наглядом інженерно-технічних працівників, відповідальних за збереження цих об’єктів. Положення має на меті забезпечити зберігання виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварії, передбачає конкретні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації вказаних споруд.

Заподіяння шкоди в процесі створення промислової продукції внаслідок порушення правил охорони праці ст. 275 КК не охоплюється. За наявності відповідних підстав такі дії слід кваліфікувати за ст. 271 КК.

Враховуючи те, що ст. 275 КК встановлено відповідальність за шкоду, заподіяну в ході експлуатації вже готових, завершених будівництвом об’єктів, порушення правил безпеки в ході будівельних робіт слід кваліфікувати (з урахування конкретних обставин справи) за ст. 271, 272 чи іншими статтями Особливої частини КК.

Не охоплюються злочином, передбаченим статтею 275 КК, також діяння, вчинені в ході утилізації продукції, ремонту, демонтажу або при переміщенні будівель і споруд.

Передбачений статтею 275 КК злочин слід відмежовувати від злочину, визначеного статтею 227 КК (випуск або реалізація недоброякісної продукції), предметом якого є недоброякісна і некомплектна продукція чи товари, що випускаються на товарний ринок або реалізуються безпосередньо споживачеві. У той же час одним із предметів злочину, передбаченого статтею 275 КК, є промислова продукція, що не відповідає вимогам, які забезпечують безпеку її використання, тобто коли при використанні такої продукції (товару) було створено реальну загрозу загибелі людей, настали інші тяжкі наслідки або заподіяно шкоду здоров'ю потерпілого. У таких випадках особа, яка при розробленні, конструюванні, виготовленні або зберіганні продукції допустила порушення правил, що стосуються безпечного її використання, несе відповідальність за частиною першою або частиною другою статті 275 КК. За відсутності перелічених вище наслідків дії особи слід кваліфікувати за статтею 227 КК.

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16 років і в силу своїх обов’язків зобов’язана виконувати правила безпеки використання промислової продукції та експлуатації будівель та споруд. До відповідальності за ст. 275 притягуються як службові особи, так і рядові працівники.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК, характеризується необережною виною відносно такого наслідку, як спричинення шкоди здоров’ю потерпілого, а відносно створення загрози загибелі людей або інших тяжких наслідків – злочинною самонадіяністю або непрямим умислом.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 275 КК, характеризується тільки необережною формою вини у вигляді злочинної самонадіяності або злочинної недбалості.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 275 КК – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого; за ч. 2 ст. 275 КК – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты