Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Читайте также:
 1. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 2. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 (ЗМ2).
 8. Контрольні заходи
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 1. Як визначити родовий об’єкт злочинів проти безпеки виробництва, його зміст?
 2. Яка умова не є обов’язковою в конструкції об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 275 КК України “Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд”?
 3. В якому місці порушення правил безпеки, передбачене ст. 273 КК України, буде злочином?
 4. Від чого залежать особливості безпосередніх об’єктів окремих злочинів проти безпеки виробництва?
 5. Що являє собою діяння при вчиненні злочинів проти безпеки виробництва?
 6. Які ознаки об’єктивної сторони порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) є обов’язковими?
 7. Які види суспільно небезпечних наслідків передбачені в нормах КК України, що забезпечують безпеку виробництва?
 8. Які форми вини притаманні суб’єктивній стороні злочинів проти безпеки виробництва?
 9. Хто може бути визнаний суб’єктом злочинів проти безпеки виробництва?
 10. Що охоплює кваліфікуюча ознака “інші тяжкі наслідки”, яка притаманна всім злочинам Розділу Х КК України “Злочини проти безпеки виробництва”:
 11. Чи є обов’язковим наслідком заподіяння шкоди здоров’ю потерпілих у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 273 КК “Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах”?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 2. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон України від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 12.
 3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 27.
 4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998.– № 22.
 5. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 6. Про охорону праці : Закон України від 21 листопада 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 7. Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення : Закон України від 23 грудня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 27.
 9. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 5.
 10. Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 42.; 1999. – № 19
 11. Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. № 1332 // Офіційний вісник України. – 1997. – Число 49.
 12. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки : постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України у справах, пов’язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 жовтня 1986 р. № 9. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963–2000 роки). – К. : А.С.К., 2000.
 14. Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці : Постанова ПВС №6 від 10 жовтня 1982 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua
 15. Роз’яснення щодо застосування законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти безпеки виробництва надані в постанові Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва” // Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 8. – С. 15–19.
 16. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / [Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С. В.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
 17. Бахуринська О. О. До критики змішаної форми вини у злочині, передбаченому ст. 271 КК України порушення безпеки праці) / О. О. Бахуринська // Законодавство України. – 2005. – № 1. – С. 57–64.
 18. Берзін П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення / П. С. Берзін; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Дакор, 2009. - 733 с.
 19. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці / В. І. Борисов. – К., 1991.
 20. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину : [монографія] / П. А. Воробей. – К. : Атіка, 2009. – 217 с.
 21. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений : закон, теория, практика / Гаухман Л. Д. – [3-е изд., перераб и дополн.]. – М. : АО “Центр ЮрИнфоР”, 2005. – 457 с.
 22. Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений : учеб. пособие / Корнеева А. В. / [под ред. А. И. Рарога]. – М. : Проспект, 2009. – 176 с.
 23. Кримінальне право України : [навч. посіб] / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.; [за ред. О. М. Омельчука]. – К. : Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297 с.
 24. Кримінальне право України : [практикум. Навчальний посібник]. Андрушко П. П., Берзін П. С., Кобзаренко В. П., Матишевский П. С. та ін. / За ред. Яценка С. С. – [3-є вид.]. – 2010. – 640 c.
 25. Кримінальне право України : Особлива частина : [підручник] / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., перероб. і допов]. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
 26. Кримінальне право України : Особлива частина : [підручник] / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є. Л. Стрельцова. – Х. : Одіссей, 2009. – 496 с.
 27. Кримінальне право України. Бібліографія.1991-2005 / [укладачі : М. В. Галабала, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк]. – К. : Алерта, КНТ, Центр учбової літератури, 2008. - 536 с.
 28. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін.; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [3-тє вид., переробл. та допов]. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.
 29. Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. [за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. / [вид 4-те, доповн.] - Х. : Тов “Одісей”, 2008. - 1208 с.
 30. Кузнецов В. В. Кримінальне право України : [посіб. для підготов. до іспитів] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. д.ю.н. О. М. Джужи. – [4-е вид., доповн. та пероб.]. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 304 с.
 31. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] (2-е вид., перероб.) / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко / За заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи; наук. ред.. к. ю. н., доц. І. А. Вартилецька. – К. : КНТ, 2007. – 300 с.
 32. Лановенко И. П., Чангули Г. И. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан / И. П. Лановенко, Г. И. Чангули. – К.: Наук. думка, 1989. – 280 с
 33. Луценко С. А. Проблемы правового регулирования взаимной ответственности сторон по трудовому контракту / С. А. Луценко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 7. – С. 33–36.
 34. Маляренко В. Т. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці й безпеки ведення робіт / В. Т. Маляренко, В. Й. Борисов // Коментар судової практики з кримінальних справ: Бюллетень законодавства й юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 81–88.
 35. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : [навч. посіб.] / Навроцький В. О. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 704 с.
 36. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб. та доп.) / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.
 37. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України : У 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-тє вид., перероб. та доп.]. – К. : Алерта : КНТ : Центр учбової літератури. – 2009. – 624 с.
 38. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - [6-те вид., переробл. та доповн.]. - К. : Юридична думка, 2009. - 1236 с.
 39. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – [4-те вид., переробл. та доповн.] / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2008. – 1184 с.
 40. Перелік об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню. Затверджений наказом МВС № 651 від 5 вересня 1998 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 41. Постанови Пленуму Верховного Суду України (2002–2009 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.
 42. Практичний посібник з кримінального права України. - Харків : Видавництво “ФІНН”, 2010. - 720 с.
 43. Присяжний В. М. Кримінальне право. Особлива частина. / В. М. Присяжний Практикум : [навчальний посібник]. - К. : КНТ, 2007. - 500 с.
 44. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження : [монографія] / Савченко А. В. – К., КНТ, 2007. – 594 с.
 45. Свічкарьова Я. М. Регулювання праці в акціонерних товариствах / Я. М. Свічкарьова // Право України. – 1988. – № 1. – С. 58–61.
 46. Сучасне кримінальне право України : нормативно-правові документи та судово-слідча практика : [хрестоматія] / Упоряд. А. В. Савченко та ін..; За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. - 496 с.
 47. Уголовный кодекс Украины : научно-практический комментарий. Издание седьмое, переработанное и дополненное / Отв. ред. Е. Л. Стрельцов. – Х. : ООО “Одиссей”, 2010. – 904 с.
 48. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави : теоретичні, історичні та правові проблеми : [монографія] / Фріс П. Л. – К. : Атіка, 2005. – 332 с.
 49. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи : порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : [монографія] / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
 50. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2004. – 504 с.
 51. Хавронюк М. І. Злочини зі складною виною у Кримінальному кодексі України / М. І. Хавронюк // Підприємство, господарство і право. – 2003. - № 3. – С.9–17.
 52. Черняк М. М. Гарантії трудових прав працівників державних підприємств \ М. М. Черняк // Право України. – 1997. – № 6. – С. 56–60
 53. Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці / І. Шамшина // Право України. – 1998. – № 4 – С. 44–46.

  


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты