Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБезпеки людини

Читайте также:
  1. II. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
  2. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  3. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  4. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  5. Абіотичні небезпеки
  6. Аналіз запасу безпеки інвестиційних проектів та аналіз беззбиктовості (CVP-analysis, break-even analysis).
  7. Аналізатори людини
  8. Атмосферні небезпеки
  9. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямами підготовки

"Економіка і підприємництво",

"Менеджмент", "Торгівля", "Право",

"Харчова технологія та інженерія"

денної форми навчання

 

Київ 2006

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Укладач О.С. Болілий, асист.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедр інженерно-техніч­них дисциплін 15 лютого 2006 р., протокол № 10 готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 15 лютого 2006 р., протокол № 12, технології і організації ресторанного господарства 22 лютого 2006 р., протокол № 13 та на засіданні методичної комісії факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 16 березня 2006 р., протокол № 7.

 

Рецензент І.І. Тарасенко, канд. техн. наук, доц.

 

 

Навчальна програма

 

Безпека життєдіяльності

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямами підготовки

"Економіка і підприємництво",

"Менеджмент", "Торгівля", "Право",

"Харчова технологія та інженерія"

денної форми навчання

 

Укладач БОЛІЛИЙ Олександр Сергійович.

 

 

Редактор В.Д. Римаренко

Комп’ютерна верстка І.Г. Сілютіної

 

Підп. до друку 31. 03. 06. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 0,99. Ум. фарбо-відб. 1,11.

Обл.-вид. арк. 1,06. Тираж 50 пр. Зам. 498.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

ВСТУП

Робоча програма складена відповідно до чинної програми нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спеціальностей і рекомендована НМК з безпеки життєдіяльності Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України.

Курс "Безпека життєдіяльності" відповідно до навчальних планів викладається для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання.

Курс "Безпека життєдіяльності" складається з 14 тем, об’єд­наних у п’ять розділів:1. Основи безпеки життєдіяльності .

2. Небезпечні фактори навколишнього середовища .

3. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.

4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

5. Глобальна безпека.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Безпека життєдіяльності – нова інтеграційна наука, що вивчає процеси взаємодії людини з навколишнім середовищем у всіх сферах життєдіяльності людини.

Людина та її здоров’я є найбільшою цінністю держави , яка докладає зусиль для створення безпечної життєдіяльності населення України.

Предметом вивчення безпеки життєдіяльності є людина, аспекти її діяльності (фізичний, психологічний, духовний, суспільний), усі фактори навколишнього середовища, процеси взаємного впливу лю­ди­ни і навколишнього середовища.

Завданням цієї науки є виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з навколишнім середовищем та обґрунтування оптимальних умов і принципів життя людини.

Безпека життєдіяльності використовує досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології тощо; вона тісно пов’язана з практичною діяльністю людини.Курс "Безпека життєдіяльності" має світоглядно-професійне спрямування. Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і в невиробничій сферах, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" базується на знаннях студентів з біології, фізики, хімії, екології, психології, валеології, філософії, соціології, правознавства тощо.

Після опанування теоретичного та практичного матеріалу курсу "Безпека життєдіяльності" студент повинен:

знати:

– основні положення, за якими формуються принципи безпечної життєдіяльності людини;

– характеристики природного, виробничого та побутового середови­ща життєдіяльності людини;

– анатомо-фізіологічні та психологічні властивості людини;

– законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;

– класифікацію і нормування шкідливих і небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров’я людини;

– методи виявлення шкідливих і небезпечних факторів;

– основні принципи корпоративної безпеки;

– принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку суспільства.

вміти:

– розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збе­ре­ження здоров’я людини;

– аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

– самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– давати оцінку середовищу перебування щодо особистої безпеки та безпеки колективу;

– забезпечити особисту безпеку в надзвичайних ситуаціях;

– визначати психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;

– надавати невідкладну допомогу потерпілим;

– визначати вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

Зміст практичних і теоретичних занять відповідає освітньо-ква­ліфікаційним характеристикам підготовки фахівців.

Для оцінювання знань студентів застосовується поточний і підсумковий контроль:

– поточний контроль проводиться з кожної вивченої теми (усне опитування, тестування тощо);

– підсумковий контроль – семестровий диференційований залік.

2.СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

№ пор. Тема Кількість годин
Усього Види занять
ЛК ПЗ СР КСР Форма контролю
1. Основи безпеки життє­діяльності    
1.1 Наукові основи безпеки життєдіяльності Тестування
1.2 Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини
1.3 Основи валеології
1.4 Невідкладна допомога при нещасних випадках Тестування
2. Небезпечні фактори навко­лишнього середовища    
2.1 Середовище життєдіяльності людини   Усне опитування
2.2 Негативні електричні та еле­ктромагнітні фактори
2.3 Іонізуючі випромінювання Тестування
3. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності   Усне опитування
3.1 Безпека життєдіяльності у законах і підзаконних актах
3.2 Корпоративна безпека
4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуа­цій    
4.1 Надзвичайні ситуації Тестування
4.2 Небезпеки сучасного урбані­зованого середовища  
5. Глобальна безпека    
5.1 Глобальні проблеми людства Тестування
5.2 Безпека харчових продуктів
5.3 Світоглядні основи безпеки. Особиста безпека Тестування
  Модульний контроль - - - - Тестування
  УСЬОГО  

Примітка.ЛК – лекційні заняття; ПЗ – практичні та семінарські заняття;

СР – самостійна робота студентів.


3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Тема 1.1. Наукові основи безпеки життєдіяльності

 

1. Предмет безпеки життєдіяльності.

2. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

3. Теорія небезпеки та ризику.

 

Література: 9, 12, 17, 31, 33.

 

Тема 1.2. Фізіологічні та психологічні критерії

Безпеки людини

 

1. Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою аналізаторів.

2. Фізіологічна надійність людини.

3. Вплив характеру і темпераменту людини на її безпеку.

 

Література: 9, 12,16, 22, 31, 35, 36.

 

РОЗДІЛ 2. НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Тема 2.1. Середовище життєдіяльності людини

 

1. Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини.

2. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяль­ності.

3. Негативні фактори та способи захисту від них.

 

Література: 10,12, 14, 16, 18, 21, 28, 31.

 

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Тема 3.1. Безпека життєдіяльності у законах
і підзаконних актах

 

1. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності.

2. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності.

3. Державна політика в галузі безпеки життєдіяльності.

 

Література:1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 , 8, 31, 35, 36.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння | Особиста безпека.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты