Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення базових показників для оцінки ефективності роботи з охорони праці
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  7. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  8. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  9. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  10. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області

7.1. Метою профілактичної роботи з охорони праці є підтримання рівня допустимого ризику виникнення нещасного випадку та про­фесійних захворювань у структурних підрозділах підприємства, тобто та­кого ризику, який підприємство може собі дозволити, враховуючи зако­нодавчі зобов’язання та особисту політику в галузі охорони праці.

7.2. Рівень допустимого ризику встановлюється службою охорони праці підприємства та переглядається один раз на три роки.

7.3. Розрахунок рівня допустимого ризику здійснюється за формулою:

Р = С : Ч,

де: Р – рівень допустимого ризику;

С – середньоарифметична кількість смертельних нещасних випадків на ви­робництві за останні три роки у даному виді економічної діяльності; Ч – середньоарифметична кількість працівників у даному виді економічної діяльності за останні три роки.

У разі відсутності цих даних на період впровадження та 2007–2009 ро­ки допустимий ризик рекомендується брати таким, що дорівнює 5,0⋅10-5. 7.4. Умовні показники та види ризику наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

 

Нормативи ризику в умовних балах Види ризику Заходи, що пропонуються
≥ Р ⋅ 102 Недопустимий Роботу призупинити або не починати до проведення заходів щодо зменшення оці­ночного бала
Р ⋅ 10 – Р ⋅ 102 Терпимий при введен­ні особливого режиму контролю Розробити порядок організації робіт, здійснити заходи щодо зменшення оціноч­ного бала у максимально короткі строки із встановленням посиленого контролю за станом безпеки
Р – Р ⋅ 10 Терпимий Розробити заходи щодо приведення ризи­ку до припустимого рівня у строки, вста­новлені роботодавцем
< Р Допустимий Дотримуватись існуючого порядку з вра­хуванням вимог чинного законодавства

7.5. Впровадження системи оцінок ризиків здійснюється протягом трьох місяців із дня видання наказу про її впровадження.

7.6. Перевірка відповідності технічним регламентам відповід­ності, стандартам безпеки праці та правилам з охорони праці обладнання прово­диться одноразово у процесі впровадження системи.

7.7. На етапі впровадження системи оцінки ризиків, після визначен­ня коефіцієнта технічної небезпеки обладнання (машин, механізмів) та коефіцієнта технічної небезпеки будівель (споруд), керівник структурно­го підрозділу забезпечує експериментальну оцінку рівня ризику виник­нення нещасного випадку по підрозділу.7.8. Якщо рівень ризику оцінений за таблицею 1 як «недопустимий», керівник структурного підрозділу визначає найбільш небезпечні та шкідливі виробничі фактори, негайно їх усуває та проводить повторну оцінку ризику.

7.9. Якщо рівень ризику оцінений за таблицею 1 як «терпимий при введенні особливого режиму контролю», керівник структурного підроз­ділу розробляє порядок організації робіт та контролю за станом умов та безпеки праці, вживає заходів щодо усунення існуючих порушень у мак­симально короткий строк.

Відомості про рівень ризику виникнення нещасного випадку, що був досягнутий у ході впровадження системи, переліку обладнання (машин, механізмів), що не відповідає вимогам норм та даним про їх загальну кількість у структурному підрозділі, а також про технічний стан будівель (споруд), направляються до служби охорони праці. Ці дані є базовими по­казниками для планування заходів з охорони праці на поточний кален­дарний рік для означеного структурного підрозділу.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты