Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок оформлення та видачі наряду-допуску.
3.7.1. Наряд на роботу виписується у двох примірниках із дотриманням чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.

3.7.2. Заповнення всіх граф наряду-допуску здійснюється відповідно до змісту підстрочного тексту. Прочерки ставити не дозволяється.

3.7.3. Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд.

3.7.4. Наряди-допуски повинні видаватися завчасно для проведення необхідної підготовки до роботи.

3.7.5. Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюються наказом керівника підприємства. Проект наказу го­тується службою охорони праці.

3.7.6. Наряд-допуск оформлюється у цеху-замовнику (крім робіт у електроустановках), де передбачається проведення робіт підвищеної не­безпеки.

3.7.7. Роботи, що проводяться поблизу автомобільних шляхів, ліній електропостачання, прихованих комунікацій, а також усі земляні роботи повинні бути попередньо погоджені цехом-замовником з організаціями або цехами, що обслуговують ці об’єкти, а відповідні документи (схеми комунікацій, енергомереж та відключення обладнання від діючих агре­гатів з позначенням місць установки заглушок, огороджень тощо) за не­обхідності повинні додаватись до наряду-допуску.

3.7.8. До початку роботи наряд-допуск повинен бути підписаний: – особою, яка видає наряд;

– особами, які виконали заходи з забезпечення безпеки праці, що вка­зані у наряді-допуску;

– особою, яка погодила наряд-допуск;

– допускачем до роботи;

– відповідальним за виконання робіт (керівником).

3.7.9. Відповідальний за виконання робіт, отримуючи наряд-допуск і повертаючи його після закінчення роботи, зобов’язаний поставити свій підпис у Журналі реєстрації нарядів-допусків. Форма журналу повинна відповідати вимогам відповідних правил, що регулюють виконання дано­го виду робіт підвищеної небезпеки.

3.7.10. При виконанні робіт в електроустановках:

3.7.10.1. Наряд-допуск видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.

(Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може праців­ник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі на­рядів на роботи в даній електроустановці).

3.7.10.2. Наряд передається оперативному працівнику або працівни­ку, який готує робоче місце в електроустановках без місцевих чергових працівників, перед початком підготовки робочого місця.

3.7.10.3 Допускається передача наряду в телефонному режимі пра­цівником, який видає наряд, старшому в зміні оперативному працівнику зазначеної в наряді електроустановки або керівнику робіт. У цьому разі наряд заповнюється у трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два – працівник, який приймає його по те­лефону.

3.7.10.4. На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спільний наряд для виконан­ня їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних приміщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного ро­бочого місця на друге вимагається тільки в разі переходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.

3.7.10.5. В електроустановках, де напруга знята з усіх струмоведучих частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під на­пругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

3.7.10.6. У разі розширення робочого місця чи зміни кількості робо­чих місць слід видавати новий наряд.

3.7.10.7. У разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину має бути виданий новий наряд.

3.7.11. При виконанні робіт на системах газопостачання, на ванта­жопідіймальних кранах поблизу ЛЕП, при виконанні вогненебезпечних та інших робіт підвищеної небезпеки:

3.7.11.1. Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконан­ня заданого обсягу робіт, але не більше ніж на 5 календарних днів. Дія на­ряду-допуску протягом цього терміну зберігається за умови незмінності умов безпеки, передбачених нарядом-допуском.

Якщо роботи, виконувані згідно з нарядом-допуском, проводяться понад 1 день, відповідальний за їх виконання повинен щоденно доповіда­ти про хід робіт особі, яка видала наряд-допуск на цю роботу.

3.7.11.2. Особі, відповідальній за виконання газонебезпечних робіт, видається наряд-допуск відповідно до плану робіт.

У плані робіт вказуються послідовність проведення робіт; розташу­вання працівників; потреба в механізмах і пристроях; заходи, які б забез­печували безпеку проведення робіт; особи, відповідальні за проведення кожної газонебезпечної роботи, за загальне керівництво і координацію робіт.

Додаток 4

До плану робіт і наряду-допуску додається виконавче креслення або викопіювання з нього із зазначенням місця і характеру виконуваної робо­ти. Перед початком проведення газонебезпечних робіт особа, відповідаль­на за їх проведення, повинна перевірити відповідність виконавчого крес­лення або викопіювання фактичному розміщенню об’єкта на місці.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 603; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты