Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок виконання робіт та організації перерв.
Читайте также:
  1. A. Порядок подготовки установки к работе и работа на ней.
  2. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  3. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  4. II. Порядок прохождения испытания
  5. II. Порядок расчета цены ориентированной на конкурентные условия.
  6. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  7. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  8. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  9. IV. Існує тенденція пов'язувати межу бідності та розмір середньої або мінімальної заробітної плати.
  10. IV. Порядок заключения, изменения и сроки договора.

3.8.1. Відповідальний за виконання робіт під час приймання зміни зо­бов’язаний прийняти від попередньої зміни роботу разом з нарядом-допу­ском та особисто перевірити умови виробництва, а також зробити відмітку у наряді-допуску про продовження робіт та без дозволу допуска-ча до роботи не приступати.

3.8.2. Допускач до роботи повинен зупинити виконання робіт, вилу­чити наряд-допуск, оформити новий та допуск до роботи здійснити зано­во, якщо до закінчення роботи за даним нарядом-допуском:

– виявлено невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам безпеки, передбачених нарядом-допуском;

– виникла необхідність підключення до обладнання (агрегату, систе­ми), яке ремонтується або безпосередньо в зоні ведення робіт, хоча б час­тини діючого обладнання або енергокомунікацій.

3.8.3. У випадку втрати наряду-допуску роботи повинні бути призу­пинені. На продовження робіт повинен бути оформлений новий наряд-допуск та заново здійснено допуск до роботи.

3.8.4. За необхідності тимчасового призупинення ремонту, а також при прокрутці та опробуванні обладнання за вказівкою допускача до ро­боти відповідальний за виконання робіт відводить підлеглий персонал від об’єкта, що ремонтується та повертає наряд-допуск допускачу.

Відновлення робіт здійснюється за дозволом допускача після пе­ревірки всіх первинних заходів, що забезпечують безпеку працівників за нарядом-допуском та повернення наряду-допуску відповідальному за ви­конання робіт.

3.8.5. Під час перерви в роботі протягом однієї зміни (перерва на обід, перерва за умовами виконання робіт) наряд-допуск залишається у відпо­відального виконавця робіт, а бригада після перерви приступає до роботи за його дозволом.

У разі перерви в роботі понад одну зміну дозволяється продовження дії наряду-допуску тільки після перевірки допускачем та відповідальним за ви­конання робіт незмінності умов безпеки, що відображені у наряді-допуску.

3.8.6. При виконанні робіт в електроустановках:

3.8.6.1. Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшо­го в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному жур­налі після цільового інструктажу і розпису за нього.3.8.6.2. Підготовка робочих місць і допуск можуть проводитись тільки з дозволу оперативних працівників, а на підприємствах, де таких працівників немає, – з дозволу особи, яка видала наряд, за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

3.8.6.3. Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право на оперативні перемикання в даній електро­установці. Дозволяється виконувати підготовку робочого місця керівни­ку робіт з одним із членів бригади, якщо вони мають права на оперативні перемикання в даній електроустановці.

Підготовку робочого місця може виконувати один працівник, крім встановлення переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В і виконання перемикань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в електроустановках понад 1000 В, що не мають діючих пристроїв блоку­вання роз’єднувачів від неправильних дій.

3.8.6.4. Допуск оформлюється в обох примірниках наряду, з яких один залишається у керівника робіт (наглядача), а другий – у допускача.

Коли керівник робіт суміщає обов’язки допускача, допуск оформлю­ють в одному примірнику наряду.

3.8.6.5. З дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення ро­бочого місця одним або декількома членами бригади.Члени бригади з групою ІІІ можуть виходити з РУ чи повертатися на робоче місце самостійно. Члени бригади з групою І і ІІ – тільки у супро­воді члена бригади з групою ІІІ або особи, яка має право одноособового огляду електроустановок. Кількість членів бригади, що залишаються на робочому місці, має бути не менше двох, включно з керівником робіт. Члени бригади, які повернулися, можуть стати до роботи тільки з дозво­лу керівника робіт.

3.8.6.6. У випадку необхідності відлучитися керівник робіт (нагля­дач), якщо на цей час його не може замінити працівник, який видав даний наряд, або оперативний працівник, зобов’язаний вивести бригаду із РУ і замкнути за собою двері; оформити перерву в наряді.

3.8.6.7. Під час перерв у роботі, пов’язаних із закінченням робочого дня, увесь склад бригади виводиться з робочого місця (РУ, електроустановки, ПЛ). Двері приміщень РУ та огороджень електроустановки замика­ються на замок. Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.

Керівник робіт (наглядач) здає наряд оперативному працівнику, а за його відсутності – залишає наряд у папці діючих нарядів. В електроуста­новках без місцевих оперативних працівників керівнику робіт (нагляда­чеві) дозволяється після закінчення робочого дня залишати наряд у себе.

3.8.6.8. Повторний допуск у наступні дні на підготовлене робоче місце здійснює допускач. У цьому разі дозволу від старшого в зміні опе­ративного працівника не вимагається.

Перед повторним допуском бригади на робоче місце керівник робіт (наглядач) повинен упевнитися в наявності необхідних заземлень, огоро­джень, плакатів тощо.

Повторний допуск, здійснений черговим або оперативно-ремонтним працівником, оформлюється в обох примірниках наряду; допуск, що про­водиться керівником робіт (наглядачем), – тільки у своєму примірнику наряду.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты