Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "НОУ-ХАУ" на підставі перевірки та проведеного аналізу фінансово-майнового стану Відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика" підтверджує, що фінансова звітність станом на 31 грудня 2014 року відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики, та справедливо й достовірно відображає фінансовий стан на 31 грудня 2014 року по результатам операцій за період з 1 січня по 31 грудня 2014року. У 2015 році в умовах ринкових відносин діяльність підприємства продовжує істотно вдосконалюватись по всіх основних напрямках виробництва. В розрізі групового асортименту показники фабрики в порівнянні з 2013 роком мають такий вигляд:

Таблиця 2.1

Показники фабрики у 2014 році в порівнянні з 2013 роком

      Вага в     Падіння у
Найменування 2013 р. 2014р. % "_" "+" %
Цукерки 18136,2 29,75 258,8 - 89,23
Карамель 48,99 - 115,41  
Печиво 8312,5 13,64 - 173,5 109,96  
Шоколад 879,9 1,36 48,9 - 73,56  
Вафлі, глазур. Шоколад 769,3 1803,1 2,96 - 1033,8 134,38  
Вафельні торти 488,1 1985,8 3,26 - 1497,7 306,84  
Напівфабрикати 48,1 28,7 0,05 19,4 - 59,66  
Разом: 55639,4 60960,9 327,1 5648,0 109,6  

 

Основні проблеми операційної діяльності ПАТ "ВКФ" відносяться до групи фінансово-економічних. Це головним чином пов'язано з недосконалою податковою системою і великими податками, що має значний вплив на розвиток виробництва. Очікується вирішення питань по впорядкуванню податкової системи і зниження податків.

За підсумками 2014 року штрафів, пені та неустойок на фабриці аудиторською перевіркою не виявлено. Політика підприємства направлена на вживання заходів для підвищення доходності господарювання, ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а також скорочення витрат обігу і виробництва. ПАТ "ВКФ" працює на давальницькій сировині і надає послуги по переробці сировини для "УПІК". Цей метод роботи дає можливість значно зменшити об'єм обігових коштів. На підприємстві встановлений мораторій на використання власних обігових коштів на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю, забороняється також авансове використання прибутку. Модернізація виробництва іде згідно затвердженого плану і фінансується згідно кошторисів. Кошти не витрачаються на нове будівництво, а використовуються тільки на проведення модернізації, капітальних та поточних ремонтів. На підприємстві встановлено суворий контроль за використанням паливно-енергетичних ресурсів. Постійно проводиться робота щодо зменшення дебіторської заборгованості. Щомісяця на перше число проводиться інвентаризація залишків запасівта товарно-матеріальних цінностей на складах і у виробництві. Ретельно контролюються витрати на заробітну плату і енергоресурси (потреби на газ, електроенергію, воду та інше).

Фінансовий план ПАТ "ВКФ" на 2015рік очікується на рівні минулого року. Він передбачає майже всі побажання, що розглядалися на засіданнях технічної ради фабрики. Передбачено виконати комплекс робіт для забезпечення стабільної роботи енергетики. Зокрема, реконструювати котельню фабрики, заміну котла ДКВР 6,3/13 на більш потужний, капітальний ремонт котла ДКВР 6,3. В поточному році передбачається запуск нового цеху по виробництву желейних цукерок.

Розглянемо основні техніко-економічні показники діяльності підприємства ПАТ «ВКФ» (Див. Таблицю 2.2).

Таблиця 2.2

Основні техніко-економічні показники підприємства

Показник Одиниця вим Відхилення 2013р. до 2012 р. Відхилення 2014р. до 2013 р.
Абс % Абс %
Товарна і реалізована продукція Тис.грн. 4429607,06 5606681,64 6177673,71 +117708,58 20,9 +570992,07 9,2
Фонд оплати праці Тис.грн. 615600,001 37456,102 75985,121 +1896,101 5,6 +2529,019 7,0
Середньорічна вартість ВПФ Тис.грн. 388562,023 412256,003 432008,155 +23693,98 5,7 +19749,152 4,57
Фондовіддача Тис.грн. 11,4 13,6 14,3 +4,2 26,9 +1,7 9,8
Вироблення продукції на одного працюючого Тис.грн. 113,75 375,26 390,56 +261,51 69,6 +15,3 3,9
Собівартість однини ці продукції Тис.грн. 5325642,1 599362,3 +997643,1 20,4 +667984,2 11,1
Прибуток від реалізації Тис.грн. 32587,47 38235,52 44589,25 +5648,05 14,7 +6353,73
Балансовий прибуток Тис.грн. 26850,25 28553,56 34356,69 +1703,31 5,9 +5803,13 16,8

 

За даними таблиці, можна зробити висновок про відбувається зростання основних виробничих фондів на підприємстві, середньорічна вартість яких з кожним роком зростає. У 2013 році, в порівнянні з 2012, вона збільшилася на 23693,98 тис. грн. (на 5,7%). А у 2014 році, в порівнянні з 2013 роком, середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася на 19749,15 тис.грн. (на 4,57%). Збільшення вартості основних виробничих фондів пов'язане із запуском нового дорогого устаткування.

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача. За даними таблиці видно, що вона збільшилася в 2013 році, в порівнянні з 2012 роком, на 4,2 грн. (на 26,9%). У 2013 році вона знову збільшилася, порівняно з 2013 роком на 1,7 грн. (На 9,8%). Збільшення фондовіддачі пов'язане, перш за все, з підвищенням продуктивності активної частини ВПФ через запровадження у виробництво нового обладнання, а також фасувальних установок, устаткування картонажного цеху. Поліпшилася структура основних фондів, підвищилася вага їх активної частини, раціоналізовано співвідношення різних видів устаткування. Також прискорилося освоєння нових потужностей, частина ручної праці замінилася машинною і все це вплинуло на зростання фондовіддачі. Фондовіддача на виробництві підвищується - це свідчить про те, що знову нові фонди економічно ефективні і їх доцільно запроваджувати в технологічний процес за умови максимального їх завантаження.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства у 2013 році зменшилася на 8 осіб, в порівнянні з 2012 роком (на 1,5%), а в 2014, в порівнянні з 2013 роком, зменшилася на 30 (6,2%) чоловік. Причина зменшення середньоспискової чисельності обумовлена наступними чинниками. У 2013 році середньооблікова чисельність була знижена на 8 осіб у зв'язку з введенням нової лінії машин, де одна людина може обслуговувати одночасно дві машини. У 2013 було значне скорочення персоналу у зв'язку з автоматизацією кондитерського і карамельного цехів. Фонд оплати праці зріс в 2013 році, у порівнянні з 2012 роком, на 1896,101 тис.грн. (на 5,6%), а в 2014 збільшився на 2529,019 тис.грн. (на 7,0%), у порівнянні з 2013 роком. Зростання фонду оплати праці пов'язане із збільшенням середньої заробітної платою робітників за рахунок підвищення прожиткового мінімуму. За даними таблиці видно, що разом із зростанням фонду оплати праці, зростає і середня заробітна плата працівників. У 2012 році середня заробітна плата збільшилася на 380 грн. (на 7,1%), у порівнянні з 2012 роком, а в 2014 році на 740 грн. (на 12,2%), у порівнянні з 2013 роком. Зростання середньої заробітної плати обумовлено підвищенням прожиткового мінімуму. Підвищилася і виробіток продукції на одного робітника в 2013 р. у порівнянні з 2012 р. на 261,51 тон (69,6%), а у 2014 р. в порівнянні з 2012 р. на 15,3 тон (3,9%). Значне зростання вироблення в 2012 році продукції пов'язане з факторами прискорення НТП, зміною технічного рівня виробництва, впровадженням нової високоефективної техніки. Також підвищилося число висококваліфікованого персоналу, скоротився обсяг монотонної праці.

Прибуток збільшується за рахунок збільшення обсягів товарної продукції, розширення асортименту і підвищення цін на продукцію. Балансовий прибуток у 2013 році склав 28553,56 тис.грн., що на 1703,31 тис. грн. (на 5,9%) більше ніж у 2012 році. А у 2013 році збільшився на 5803,13 тис. грн. (на 16,9%), у порівнянні з 2013 роком. Прибуток від реалізації становить найбільшу питому вагу в балансовому прибутку підприємства, а вона з кожним роком зростає у зв'язку із збільшення обсягу товарної продукції, внаслідок чого відбувається підвищення балансового прибутку. Джерело збільшення прибутку - це збільшення випуску і якості продукції, зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей, розширення ринку продажу, підвищення технічного рівня виробництва.

Рентабельність в 2014 році збільшилася і склала 0,2 як результат впливу фондовіддачі основних виробничих фондів, а також внаслідок збільшення балансової прибутку підприємства.

Таким чином, на підставі аналізу основних техніко-економічних показників видно, що відбувається постійне зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, збільшення фондовіддачі і все це говорить про поліпшення фінансово-економічного стану та стабільності роботи підприємства ПАТ «ВКФ».

Корпорація "ROSHEN" є лідером українського ринку шоколаду, заснована в 1996 році. Об'єднує 4 кондитерські фабрики - Вінницьку, Київську, Маріупольську та Кременчуцьку. А з 2002 року до складу корпорації увійшла Ліпецька кондитерська фабрика "Ліконф" (Росія), із виробничими потужностями до 30 тис. тон продукції на рік. У 2006 році до складу корпорації приєдналася Клайпедська кондитерська фабрика (Литва). Як вже зазначалося, комерційна діяльність ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» здійснюється корпорацією "ROSHEN".

Асортимент нараховує більше 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, вафель, печива, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва 350 тисяч тон на рік. Вироблену продукцію планується реалізовувати по всій території України. Також є можливості для її продажу в сусідніх Російській Федерації та Білорусії.

Український ринок кондитерських виробів завершив етап свого формування і знаходиться в стані жорсткої конкурентної протидії. Утримання і заохочення нових споживачів можливе за рахунок новинок продукції, рекламної та маркетингової політики, пошуку нових ринків збуту (переважно за рахунок експорту), а також - освоєння виробництва некондитерської продукції (снеки, кава і т.д.).ведучі українські кондитерські компанії планують закріпить свої лідируючі позиції за рахунок експорту продукції в Росію, Грузію, Казахстан, Вірменію, Азербайджан, Балтику, Молдову та інші країни.

Зараз на ринку кондитерських виробів працюють близько 800 підприємств. Із них 28 вважаються великими. При цьому, близько двох третин всього ринку і три четверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: АВК, Бісквіт-Шоколад, "Житомирські ласощі", Конті, Kraft Foods Україна, Полтавакодитер, Roshen, "Світ ласощів", та "Світоч" (Nestle).

Основні проблеми ПАТ «ВКФ» наступні:

1) Збут/Маркетинг:

- відділу маркетингу та збуту бракує фахівців, ефективної структури та ресурсів для того, щоб виконувати свої функції;

- система планування виробництва /прогнозування збуту не працюють;

- асортимент продукції надто широкий, тому ним важко управляти;

- немає чіткого визначення стратегії дистрибуції, система дистрибуції неефективна;

- відсутність гнучкої системи оплати та знижок призводить до відчуження споживачів;

- реклама та система просування товарів на ринку не є частиною інтегрованої маркетингової стратегії;

- відсутні послуги маркетингової підтримки для клієнтів;

- короткий термін зберігання продукції ПАТ «ВКФ» робить її менш привабливою для оптових та роздрібних торговців, на відміну від продукції конкурентів.

2) Фінанси

- спіралевидна система обліку витрат виснажує готівкові кошти з підприємства;

- високий рівень бракованої продукції у процесі виробництва дедалі збільшує витрати, що виходять з-під контролю;

- збільшення дебетового сальдо у поєднанні з погіршенням стану повернення боргів призводить до зменшення готівкових коштів та додатково тисне на грошові потоки;

- значне збільшення короткострокових кредитів для фінансування потреб в обіговому капіталі дедалі більше погіршує загальну платоспроможність підприємства та спричинює тиск на грошові потоки.

3) Управління та організація

- недостатній рівень навичок управління серед представників вищого керівництва стоїть на шляху ефективної та продуктивної роботи;

- нерівномірність навантаження на вищих керівників негативно впливає на роботу та продуктивність комерційних відділів;

- функції фахівців відділу збуту не є чітко визначеними, що призводить до плутанини у визначенні пріоритетів роботи;

- відсутність маркетингової роботи з клієнтами призводить до браку необхідної для прийняття рішень інформації;

- внутрішній структурі та діяльності підприємства бракує організації, сфокусованості на спрямованості на задоволення потреб споживача.

Отже, проаналізувавши внутрішнє і зовнішнє середовище організації стало відомо що Вінницька кондитерська фабрика є досить розвиненим і успішним підприємством, але все ж має ряд проблем, які можна вирішити провівши конкретні заходи щодо удосконалення системи управління та розвитку підприємства.

 

РОЗДІЛ 3.ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ВКФ»


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 323; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты