Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУточнення рівня декомпозиції системи.
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. Аналіз рівня освітлення робочого місця.
  4. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  5. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  6. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням
  7. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  8. Визначення оптимального рівня теплозахисту огороджуючих конструкцій
  9. Визначення рівня організаційної безпеки
  10. Визначення рівня технічної безпеки

Тема 6

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІМІТАЦІЇ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Процедура формалізації об'єкта імітаційного моделювання

Етап формалізації СС передує розробці обчислювальної програми ІМ і базується на вже розробленій узагальненій структурі алгоритму моделі, яка створена за обраним автором способом моделювання. У ході формалізації ОМ, як правило, виконується наступний перелік дій:

- уточнення рівня декомпозиції ОМ;

- проведення алгоритмізації компонент моделі;

- виконання інформаційного стикування алгоритмів окремих компонент моделі;

- визначення керуючих зв'язків між компонентами моделі;

- уточнення взаємодії алгоритмів компонент з КПМ;

- розробка документації етапу.

 

Уточнення рівня декомпозиції системи.

Відповідно до обраних показників якості функціонування системи, які плануються для дослідження за допомогою ІМ, на етапі складання змістовного опису ОМ був визначений необхідний рівень його деталізації. Це дало змогу виконати декомпозицію ОМ на структурні елементи, розроблено систему зв’язків між ними, визначено склад ФД, які виконуються над компонентами процесу, а також умови виконання цих ФД. Після цього на узагальненому алгоритмічному рівні можна було розробити процедуру взаємодії компонент, які надійшли до ОМ і знаходяться в різних його елементах системи, з КПМ.

При імітації ОМ активностями уточнюється склад активностей, що імітують функціональні дії ФДij, і алгоритми виконання перевірки умов ініціалізації їх відповідних активностей АКij. Зазвичай уточнення зводиться до поділу деяких активностей на менші складові з відповідними меншими значенням τij їхньої часової координати. Така операція виконується у тому разі, якщо при оцінці помилки апроксимації ФДij активністю АКij значення такої помилки виявилося занадто великим. Окрім того, можливим є введення до складу алгоритму системи деякої множини спеціальних службових активностей, у функції яких входить, наприклад, збір статистик моделювання, аналіз причин появи конфліктних ситуацій у моделі, тощо.

Для агрегатного способу формалізації розробник зобов'язаний визначити склад операторів H і G, а також перевірити можливість і достатність опису за їх допомогою відповідних алгоритмів АЛij для активностей АКij .У випадку процесного способу імітації важливо перевірити узгодженість виконання активностей, які були об’єднані у процеси на етапі алгоритмізації. Іноді може виявитися, що деякі функціональні дії ФДij можуть виконуватися одночасно над однією і тією ж компонентою процесу в силу виникнення ряду хибних допущень при побудові алгоритму ОМ. Тому імітацію таких ФД необхідно подати декількома процесами. У такому випадку одна компонента, яка знаходиться у системі, повинна бути подана двома процесами. Причому ці процеси, в основному, будуть відрізнятися один від одного за своїм складом тільки однією чи двома активностями.

Алгоритмізація компонентів моделі.

Уточнивши декомпозицію системи відповідно до обраного способу імітації, розробник переходить до уточнення складу операцій, які входять до алгоритмів імітації виконання визначених функціональних дій ФДij над компонентами системи. Для цього складаються часові діаграми (ЧД) виконання робіт над цими компонентами. При імітації активностями (або процесами) за допомогою ЧД вивчаються місця взаємодії активностей (процесів) один з одним. Для усунення конфліктних ситуацій при обслуговуванні КПМ активностей (процесів) дослідник визначає їхні пріоритети.При агрегатному способі імітації також іноді можливе застосування ЧД. З їхньою допомогою досліджуються деякі випадки зміни координат агрегатів і можливі ситуації одночасного надходження на вхід агрегату декількох сигналів. ЧД при агрегатному способі імітації дозволяє установити пріоритети обслуговування сигналів і намітити послідовність дій КПМ при виникненні конфліктних ситуацій у моделі системи.

Далі розробник аналізує та виявляє особливості алгоритмічного опису ФД при обраному способі імітації. Уточнюється склад глобальних характеристик моделі, доступних всім елементам моделі, і локальних змінних, які використовуються в алгоритмі кожного елемента моделі. Під елементами ІМ для кожного способу імітації будемо розуміти відповідно активності, підпрограми обслуговування подій, блоки, що обслуговують агрегати або процеси. Уточнюється алгоритмічна частина елементів моделі, особливо в тих випадках, коли для більш точної апроксимації ФД використовується близькі за своїми функціями алгоритми активностей. При агрегатному способі імітації уточнюються склад і призначення координатних змінних і перевіряється правильність опису операторів переходу H агрегатів зі стану в стан і операторів виходу G.

Інформаційне стикування алгоритмів моделі.

Наступним кроком формалізації є визначення у алгоритмі імітації функціонування СС місць отримання і обробки інформації про хід процесу. Для цього уточнюється склад початкової і вихідної інформації, яку планується отримати від моделі. Для кожної компоненти моделі визначається склад керуючих параметрів, які впливають на виконання алгоритмів АЛij. При різних способах імітації інформаційне стикування алгоритмів буде носити специфічний характер.Так, при імітації активностями виділяються активності, які пов'язані одна з одною інформаційно, і потім складається інформаційна схема їх взаємодії. Така схема дає можливість узгодження за часом появи інформації для активностей, які мають різні пріоритети обслуговування КПМ. При цьому необхідно передбачити способи затримки передачі інформації від активностей, які мають більший пріоритет, до активностей з меншим пріоритетом обслуговування КПМ.

Для агрегатного способу імітації інформаційні зв'язки між компонентами моделі у більшості випадків не моделюються.

Простіш за все інформаційна взаємодія організується при процесному способі імітації. Для кожного процесу виділяються активності, інформаційно пов'язані з активностями інших процесів. Складається схема інформаційної взаємодії між процесами, у якій визначаються пріоритети процесів.

Ще одним з видів робіт на етапі інформаційного стикування алгоритмів моделі є визначення хронології появи, переробки та можливого знищення (або періодичного оновлення) інформації. У ряді випадків для цього використовують специфічні масиви, у які вноситься така інформація.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты