Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаOсновнi iнвестицiйнi канали
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Oсновнi термiни i поняття
  3. Выбор системы и схемы внутренней канализации здания
  4. Гидравлический расчет дворовой канализации
  5. Гидравлический расчет системы внутренней канализации
  6. Гидравлический расчёт канализационного коллектора.
  7. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
  8. Действующие ЛПУ должны быть оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, а также канализации.
  9. Задание 3. Разработка схемы канализации.

Перетворення грошових pecypciв в iнвестиції може вiдбуватися рiзними шляхами. Найбiльш простий шлях вбачається в тих випадках, коли сам господарюючий суб'єкт, маючи певнi власнi кошти, використовує їх для розширення та удосконалення виробництва або створення невиробничих об'єктiв.

Залежно вiд того, як саме здiйснюється передача грошових pecypciв вiд постачальникiв до споживачiв, на фiнансовому ринку можна видiлити два основних канали. Один з них - це ринок банкiвських кредитiв. Банки акумулюють тимчасово вiльнi кошти юридичних i фiзичних осiб, виплачуючи за залученi кошти певний процент, а потiм надають кредити позичальникам (тим, хто здiйснює реальнi iнвестиції) пiд бiльш високий процент. Таким чином, процес руху грошей вiд їх власника до позичальника опосередковується банками.

Можна стверджувати, що функцiю фiнансових посередникiв нинi виконують переважно банки. Але не будь-яка банкiвська позика є iнвестицiйним капiталом. Класична функцiя банкiв - кредитування торгiвлi, тобто поповнення обiгових коштiв пiдприємств i надання споживчого кредиту. Банк може вважатися постачальником iнвестицiйного капiталутiєю мiрою, якою позики мають середньо- i довгостроковий характер. Taкi позики використовуються з метою розширення або модернiзації виробництва. У певних ситуацiях банки, виступаючи в ролi стратегiчних iнвecтopiв, купують досить великi пакети акцiй для безпосередньої участi в управлiннi компанiєю eмітентом i опрацювання ефективної cтратегії компанії.

Необхiднiсть активiзації участi банкiв в iнвестицiйному процесi випливає iз взаємозалежностi успiшного розвитку банкiвської системи та економiки в цiлому. 3 одного боку, комерцiйнi банки зацiкавленi в стабiльному економiчному становищi, яке є необхiдною умовою їх дiяльностi, з другого - стабiльнicть економiчного розвитку багато в чому залежитьвiд ступеня стiйкостi й гнучкостi банкiвської системи, її ефективного функцiонування.

Iнвестицiйна дiяльнicть банкiв з позицiй розвитку економiки вpaxoвує тi вкладення, якi сприяють одержанню доходу не тiльки на piвнi банку, а й суспiльства в цiлому (на відміну вiд тих форм iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують збiльшення доходу конкретного банку, що пов'язано з перерозподiлом суспiльного доходу). Отже, критерiєм вiднeceння до iнвестицiйної дiяльностi з точки зору макроекономiки є виробнича спрямованicть вкладень банку.Пiдвищена залежнicть банкiв вiд спекуляції на фiнансових ринках i обмеженicть сфер застосування банкiвського капiталу в реальному ceктopi економiки мали в перiод кризи руйнiвний вплив на фiнансовий стан значної частини банкiв.

Разом з тим кризовi події чiтко показали небезпеку дистанцiювання банкiв вiд виробничої сфери i необхiднicть переорiєнтації їх iнвестицiйної полiтики в напрямi пошуку прийнятних з точку зору прибутковостi i ризику сфер вкладень капiталу в реальний сектор.

Активiзацiя iнвестицiйної дiяльностi комерцiйних банкiв та iнших фiнансових посередникiв (пенсiйних фондiв, iнвecтицiйних компанiй i фондiв, страхових товариств та iнших фiнансово-кредитних iнститутiв, що вiдiграють важливу роль у трансформацiї заощаджень в iнвестицiї в ринковiй економiцi) передбачає розроблення i реалiзацiю комплексної системи заходiв щодо створення сприятливих умов, пiльг i гарантiй.

Стосовно споживачiв капiталу, то їм також iнодi вигiдно налагоджувати безпосереднi зв'язки з постачальниками капiталу. Банки часто не в змозi надати кредит на той термін, якого потребує позичальник. Банк може не мати потрiбної суми кредиту, потрiбної позичальнику для здiйснення капiталомiстких проектiв.У сукупностi це приводить до того, що споживачi капiталу поряд з банкiвськими кредитами у широких масштабах залучають вiльнi кошти за допомогою вuкорuстання aкціонерного механiзму. У цьому процесi суттєву роль вiдiграють кошти домогосподарств та iнституцiйних iнвecтopiв. Так, у США акцiями володiють 51,4 млн громадян (21,1% усього населення), вЯпонiї - 11 млн (9%), У Великiй Британiї - 3 млн (15,8%), у ФРН - 4,5 млн громадян (5,5%). Для порiвняння зазначимо, що в Українi, за даними Державної комiciї з цiнних паперiв та Фондового ринку, налiчується 35 млн акцiонерiв - фiзичних осiб, що є результатом проведення Macoвoї сертифiкатної приватизацiї в кpaїнi. Щодо iнституцiйних iнвecтopiв (iнвecтицiйних компанiй, iнвестицiйних фондiв, приватних пенсiйних фондiв тощо), то вони переважно використовують кошти, якi були переданi їм домогосподарствами. Наприклад, у США загальна сума коштiв, вкладених населенням тiльки у вiдкритi взаємнi фонди, дорiвнює приблизно 2 трлн дол.

За певних обставин цей спосiб бiльше вiдповiдає iнтepeсам i постачальникiв, i споживачiв iнвестицiйних pecypciв. Постачальники pecypciв часто можуть вкладати cвoї кошти на вигiднiших умовах, нiж банкiвськi вклади, i на тривалiшi термiни. Найчастiше достатньо простою є процедура вкладень, здiйснювана шляхом купiвлi-продажу цiнних паперiв. Kpiм того, якщо цiннi папери мають досить високу лiквiднicть, тодi iнвecтop може в разi потреби легко повернути витраченi кошти, продавши належнi йому цiннi папери.

З точки зору споживачiв iнвестицiйних pecypciв випуск цiнних паперiв має також певнi переваги порiвняно з банкiвськими кредитами. У споживачiв капiталу з'являється можливicть залучати кошти багатьох постачальникiв капiталу i забезпечити потрiбнi суми. Kpiм того, кошти можуть бути залученi на бiльш тривалий строк, iнколи на необмежений термін, якщо йдеться про випуск акцiй.

Процес фiнансування iнвестицiй шляхом eмiciї цiнних паперiв нaгaдyє рух позиковогo кaпiталу, де капiтал надходить вiд власних заощаджень до споживача капiталу на певних умовах.

У випадку з позиковим капiталом продавець капiталу (кредитор) i покупець (позичальник) вступають мiж собою в певнi вiдносини, зафiксованi у кредитному договорi. Суть цих вiдносин полягає в тому, що позичальник через певний термін зобов'язується повернути позичену суму грошей i заплатити за користування капiталом певну плату - позиковий процент, який є цiною позикового капiталу (капiталу як товару). При цьому власники грошових pecypciв виступають як продавцi позикового капiталу, а споживач капiталу є покупцем позикового капiталу.

Подiбнi вiдносини мiж сторонами виникають i при випуску цiнних паперiв. Характер цих вiдносин зафiксований не в кредитному договорi, а в умовах eмiciї цiнних паперiв, а носiями цих умов є цiннi папери. Якщо б цiннi папери увесь час пicля закiнчення строку позики залишалися в руках кредитора, то ситуацiя не вiдрiзнялася б вiд ситуацiї з позиковим капiталом. Однак, як справедливо пiдкреслює Ю.Е. Петруня, "власне назва документа "цiнний папiр" свiдчить про те, що сторони погоджуються вступити в особливi, що виникають на його гpунтi, вiдносини".

Особливостi цих вiдносин порiвняно з вiдносинами, що виникають при pyci позикового капiталу, полягають у тому, що предметом угоди є не та чи iнша сума капiталу, а цiннi папери. При цьому споживач капiталу (позичальник) виступає в ролi продавця цiнного папера, а власник заощаджень (постачальник капiталу) - в ролi покупця цiнного папера. І якщо вiдносини, якi виникають згiдно з договором позики, що стосуються тiльки даного кредитора i даного позичальника, неможуть бути перенесенi на iнших осiб, то iнакше складається ситуацiя при випуску цiнних паперiв. Тут обов'язки eмітента зберiгаються за ним на весь перiод дії цiнного папера. Однак права покупця (держателя) цiнного папера, що випливають з умов випуску цiнних паперiв, можуть бути переданi третiй особi шляхом купiвлi-продажу цiнного папера (або в будь-який iнший спосiб). Таким чином, цiннi папери стаютьоб'єктом купiвлi-продажу i набувають властивостей специфiчного товару. Як зазначав К. Маркс, цiннi папери стають "товарами, цiна яких має особливий рух i особливим чином встановлюється. Їх ринкова вартість одержує вiдмiнне вiд номiнальної вартості визначення, не пов'язане зi змiною вартостi реального капiталу".

Цiннi папери як носії тих вiдносин, якi виникають мiж eмітентом та iнвестором при випуску цiнних паперiв, набувають властивостей специфiчного товару. Права iнвecтopa (покупець цiнного папера) можуть бути переданi iншiй особi шляхом купiвлi-продажу цiнного папера. Передача цiнного папера вiд одного держателя iншому не пов'язана з реальним рухом капiталу або майна eмітента, тому цiннi папери починають свiй самостiйний рух незалежно вiд тiєї цінності, того майна, на основi яких виникли цi цiннi папери. Їх рух здiйснюється на ринку цiнних паперiв, який в сучасних умовах стає необхiдною ланкою iнвестицiйного процесу, одним з тих каналiв, у яких заощаджения перетворюються в реальнi iнвестицiї.

В умовах слабкого розвитку акцiонерних товариств вiльнi капiтали надходили у виробництво переважно у формi позикового капiталу. Реальнi iнвестицiї здiйснювались у виробництво функцiонуючими виробниками за рахунок власного i позичкового капiталiв.

З розвитком акцiонерної форми пiдприємств характер iнвестицiйного процесу суттєво змiнюється. 3вичайно, i в цьому випадку акцiонернi товариства можуть здiйснювати реальнi iнвестицiї за рахунок власних коштiв (нерозподiленогоприбутку) або банкiвських кредитiв, не вдаючись до фiнансових iнвестицiй. Не супроводиться фiнансовими iнвестицiями i процес створення iндивiдуальних пiдприємств за рахунок коштiв їхнix власникiв.

Однак зовсiм по-iншому складається ситуацiя в разi органiзацiї aкціонерного товариства. При cтвopeннi акцiонерного товариства його засновники вносять до статутного капiталу майно, грошовi ресурси, iнтелектуальну власнicть. Внесок кожного засновника оцiнюється в грошовiй формi, i кожний засновник стає власником певноro пакета акцiй, вiдповiдно до долi, вкладеної у статутний фонд товариства. Одна i та сама сума iнвестицiй набуває форми i реальних, i фiнансових iнвecтицiй. Причому реальнi iнвестицiї не можуть бути здiйсненi без випуску акцiй, тобто без фiнансових iнвестицiй.

У разi збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства спочатку випускають новi акції, пicля чого здiйснюються реальнi iнвестицiї. Таким чином, фiнансовi iнвестицiї - необхiдна ланка iнвестицiйного процесу. Реальнi iнвестицiї неможливi без фiнансових iнвестицiй, а фiнансовi iнвестицiї одержують своє завершення у здiйсненнi реальних iнвестицiй.

Розширения виробництва може здiйснюватися також за рахунок позикових коштiв, залучених на основi випуску боргoвих цiнних паперiв. Отже, i в цьому випадку процес реального iнвeстування здiйснюється за допомогою фiнансових iнвестицiй.

Фiнансовi iнвестuцiї є сполучною ланкою на шляху перетворення заощаджень в реальнi iнвестицiї i одним з важливiших каналiв, яким заощадження надходять у виробництво, i водночас вони можуть бути вiдносно самостiйноюформою iнвестицiй. Враховуючи те, що нинi досить поширеною органiзацiйно-правовою формою пiдприємств є акцiонернi товариства, а також те, що розширення виробництва часто здiйснюється за допомогою позикових коштiв, залучених шляхом випуску цiнних паперiв, можна стверджувати, що ринок цiнних паперiв вiдiграє дуже важливу роль в iнвестицiйному процесi на шляху перетворення заощаджень в реальнi iнвестицiї.

Розвиток акцiонерногo капiталу та акцiонерних товариств суттєво вплинув на "субординaцiю" ринкiв у cтpyктypi господарства. У мipy того, як aкцioнepнi товариства (корпорацiї) займали провiднi позицiї в галузях та eкoнoмiцi в цiлому (у цьому переконує свiтовий та певною мiрою вiтчизняний досвід), обiг акцiй та iнших цiнних паперiв на фондовому ринку почав бути своєрiдним iндикатором стану економiки. Фондовi бiржi непросто стали мicцем купiвлi-продажу цiнних паперів, вони перетворились на нepвовіi вузли економiки. Якщо в XIX ст. економiчна криза виражалася в масовому перевиробництвi товарів, то вже в першiй третинi ХХ ст. сигналом до початку небаченого економiчного спаду став обвал на Нью-Йоркськiй фондовiй бiржi восени 1929 р. Пiсля цього почалося розбалансування банкiвської системи, рiзкий спад попиту i пропозицiї спровокував i товарне перевиробництво. Криза 1919-1933 рр. дала США та iншим кpaїнaм повчальний урок. Стало зрозумiлим, що некерована i безконтрольна стиxiя на фондовому ринку спроможна знищити будь-якi досягнення в iнших галузях i на iнших ринках. Пiдтримуючи найбiльш лiберальнi принципи економiки, водночас держава була вимушена в iнтepecax суспiльства i бiзнесу взяти пiд суворий контроль як реєстрацiю акцiонерних товариств, так i функцiонування Фондового ринку.

Сама природа акцiй та iнших цiнних паперiв створює iнколи передумови для нечесних дiй. Оперуючи фiктивним капiталом, фондовi бiржi спроможнi спустошувати eкономiкy, провокуючи ринкову капiталiзацiю фiрм. Наприкiнцi ХХ ст. ситуаціяв США складалася так, що ринкова капiталiзацiя американських корпорацiй майже вдвiчi перевищувала рiчний ВВП країни. 3начну роль у цьому процесi вiдiграли корпорацiї, що дiяли в сферi нових iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй, i так званi незалежнi iнтернет-компанiї. Якщо за рiчним дiловим оборотом у 2000 р. компанiя "Мicrosоft" посiдала 79-емicце серед 500 великих фiрм США, то за ринковою вартicтю cвoїx акцiй - тpeтє. "America on Line" у тому ж роцi займала вiдповiдно 271-е i 9-е мicця. Приклад лише двох компанiй свiдчить, якою може бути невiдповiднicть мiж роллю корпоpaцiї в реальному ceктopi та її мicцем на фондовому ринку.

Мiж тим саме Фондовий ринок є i найбiльш гнучким iнструментом переливання капiталу мiж галузями i навіть мiж країнами, точнiше - мiж компанiями рiзних кpaїн. По cyтi нацiональнi кольори фондового ринку поступово стають iнтернацiональними. У 2000 р. iноземцi володiли 35% ринку державних цiнних паперiв, 20% ринку корпоративних облiгацiй i 7% ринку акцiй. Американським же корпорацiям належало 40% світового фондового ринку при частцi США у світовому ВВП 30%. Тому в сучасних умовах ступiнь вiдкритостi економiки великою мiрою залежить вiд ступеня залучення нацiонального фондового ринку у вiдповiднi свiтогосподарськi процеси. І хоча сам по собi фондовий ринок досить вiдчутно впливає на реальний сектор, однак у розвинутiй економiцi провiдною ланкою все-таки є базова eкономікa. Це наочно проявилось у США пiд час свiтових фiнансових потрясiнь 1997-1999 рр. i пiд час рiзкого спаду обсягiв фондового ринку в 2000-2001 рр., коли традицiйнi корпорацiї зберегли свої позицiї, а eкономіка США в цiлому, хоча i сповiльнила темпи зростання, але зростала й далi. Це свiдчить про те, що не слiд нi перебiльшувати, нi нехтувати тiєю роллю, яку вiдiгpaє фондовий ринок у сучаснiй розвинутiй економiцi.

Сучасний стан та структура вiтчизняного фондового ринку є наслiдком процесiв трансформацiї економiчної системи, якi вiдбулися в Українi протягом oстaннix pоків, полiтики державияк емітента при здiйсненнi випуску державних цiнних паперiв, а також впливу на український фiнансовий ринок криз oстaннix pоків на свiтових фiнансових ринках.

Всебiчно дослiджували iнвестицiї у фiнансовi активи У.Шарп, Г.Александер i Дж.Бейлi. Проте в Україні з її нерозвинутим фондовим ринком проблеми вкладень у цiннi папери нестали актуальними. На думку В.Гейця, склад учасникiв фондового ринку обмежений, основна маса акцiонерних товариств на ньому не представлена. Недостатнiй розвиток фондового ринку гальмує iнвестицiйнi процеси, а отже, стримує структурну перебудову економiки, без якої неможливо пiдвищити її конкурентоспроможнiсть.

Процес приватизацiї став найважливiшим фактором формування i розвитку вiтчизняного фондового ринку, заклавши в ньому суттєвi відмінності вiд його аналогiв у промисловорозвинутих кpaїнax. Цi відмінності можна вважати такими: якщо звичайнi акції є породженням реального iнвестицiйного процесу та обмiну акцiй на реальнi активи, то акції, що склали в подальшому український фондовий ринок, мають своєю функцiєю обмiн на фiктивнi активи у виглядi сертифiкатiв, i за ними не було реального iнвестицiйного процесу. Ця обставина icтотно вплинула на формування фондового ринку i рух акцiонерного капiталу, що свiдчить про дiалектичний взаємозв'язок перетворення власностi в cтвopeннi умов для розвитку ринкiв та ринкової iнфраструктури.

Частка акцiй пiдприємств, випущених в наслiдок акцiонування державних пiдприємств у 1998-2001 рр., становила понад половину вiд загального обсягу зареєстрованих ДКЦПФР емiсiй акцiй, у той час як акцiй, випущених на загальних пiдставах (тобто з метою розмiщення самим пiдприємством серед iнвecтopiв для залучення додаткових коштiв), було лише близько 20 %.

Слiд зазначити, що така структура первинного ринку свiдчить про те, що переважна бiльшiсть операцiй з випуску акцiй пiдприємств не приводила до залучення реальних iнвecтиційв eкономіку, а лише обслуговувала процес приватизацiї та акумулювання доходiв державного бюджету вiд продажу належних державi часток у корпоратизованих пiдприємствах.

Таким чином, держава, здiйснюючи приватизацiю за неiнвестицiйними правилами, фактично визнала її такою, що має цiннicть сама собою. Можна припустити, що владнi структури покладалися на перспективнiсть масового зростання приватної iнiцiативи та зацiкавленостi, забезпечення подальших можливостей у рамках акцiонерних товариств для залучення iнвестицiйних коштiв. Але в самому процесi приватизацiї остання мета практично не досягалася.

Курсова поведiнка акцiй пiдприємств, акцiонованих у порядку приватизацiї, не вiдображала реальних iнвестицiйних процесiв чи економiчної ефективностi цих пiдприємств. Тому й фактори, що впливали на поведiнку акцiй названого типу, були вiдповiднi (не зовсiм звичайнi для класичного фондового ринку): прагнення до перерозподiлу власностi через формування контрольних пакетiв акцiй. Тим не менше, сегмент фондового ринку, породжений акцiями приватизованих пiдприємств, був важливим прискорювачем iнституцiональних перетворень. Це стає можливим в наслiдок взаємозв'язку i взаємозумовленостi ycix елементiв, що становлять систему iнституцiональних перетворень.

За сучасної ситуацiї стан фондового ринку викликає глибоке занепокоєння, оскiльки ця надзвичайно важлива сфера ринкової економiки не вiдповiдає вимогам i потребам не лише близького майбутнього, а й сьогодення. В усьому світi цiннi папери виконують роль фiнансових iнструментів, через якi здiйснюється залучення, розподiл та перелив iнвестицiйних капiталiв у рiзнi сфери економiки, насамперед у її реальний сектор.

Kpiм того, в економiцi багатьох держав фондовий ринок став iндикатором стану вciєї економiки. За сучасного рiвня iнформацiйної технології i маркетингових дослiджень легко уникнути перевиробництва товapiв, тому економiчнi спади супроводяться не перевиробництвом, а скороченням випуску товapiв i падiнням котирувань акцiй вiдповiдних компанiй. Так, у США в 2000 р. дiловий оборот 500 надвеликих корпорацiй зрic на 13,5%, а їx валовий прибуток - тiльки на 8,4%, але в 1999 р. прирicт прибутку дорiвнював 28,7%. Для пояснення цього слiд проаналiзувати велику низку факторiв, однак з повною упевненicтю можна стверджувати - тут свою роль зiграв i фондовий ринок, коли на Нью-Йоркськiй фондовiй бiржi iндекс Доу-Джонса завдавав неприємностей i дивився вниз частiше, нiж у гору.

Необхiдно звернути увагу на формування i функцiонування iнститутiв ринку, що мають можливiсть здiйснювати дiяльнicть iнвестицiйно-фiнансового характеру щодо приватизованих пiдприємств. Це положення стосується банкiвського сектора економiки, iнвестицiйних фондiв i фондового ринку В цiлому наслiдок того, що вони беруть участь у механiзмi перерозподiлу власностi i є основними постачальниками iнвeстицiйних pecypciв на ринок.

Звiдси випливає, що для розвитку i залучення iнвестицiй у реальний сектор економiки необхiдне системне здiйснення ycix складових iнституцiональних перетворень з постiйним удосконаленням iнвестицiйного механiзму фондового ринку та системи виконання законодавчих норм.

Таким чином, у сучасних умовах проблема пошуку джерел iнвестування та залучення їx до реального сектора економiки, через участь iнституцiональних iнвесторів у їx капiталi, може бути вирiшена в мipy формування фондового ринку в Українi.

Kpiм того, проблема формування структури фiнансування iнвестицiй та динамiки їx розвитку в Українi повинна вирiшуватися реалiзацiєю комплексу заходiв державної iнвecтицiйної полiтики прямого i побiчного характеру.

Заходи прямого характеру "задають" загальну спрямованість процесу i генерують принциповi можливостi самофiнансування iнвестицiй на пiдприємствах. Заходи побiчного характеру визначають масштаби, джерела та вiдтворювально-технологічну структуру iноземних iнвeстицiй.

Найбiльш актуальнi, важливi й проблемнi аспекти такого впливу на потiк iнвестицiй у реальну eкoнoмiкy буде розглянуто в наступному пiдроздiлi посiбника.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты