Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСоцiапьно-економiчна роль фондiв цiльового призначення
Читайте также:
  1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  2. Будова картриджа та призначення його частин
  3. Види наукових текстів відповідно до їх функціонального призначення (оглядовий, теоретичний, пояснювальний, додатковий та ін).
  4. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України.
  5. Глава 13 - Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  6. Глава 5 - Землі сільськогосподарського призначення
  7. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення та повноваження.
  8. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  9. Державний бюджет: суть та призначення
  10. Джерела формування фiнансових pecypciв фондiв i напрями фiнансування

Тема 12

СПЕЦIАЛЬНI ФОНДИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВIДНОСИН

 

Oсновні термiни i поняття

 

Державне соцiальне страхування, соцiальне забезпечення, економiчнi цiльовi фондu, ко.мпенсацiя, матерiальна допомога, заохочувальнi вuплатu, добровiльнi внecкu, Пенсiйнuй фонд, соцiальнi цiльовi фондu, фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування на вuпaдoк безробiття, Фонд соцiального страхування від нещаснux вuпaдкiв на вuробнuцтвi та професiйнux захворювань, Фонд соцiального страхування з тuмчасовою втратою працездатностi, Фонд Чорнобuля, цiльовi фондu.

 

Соцiапьно-економiчна роль фондiв цiльового призначення

 

Фонди цiльового призначенняє сукупнicтю коштiв, що знаходяться в розпорядженнi центральних або мicцевих оргaнів влади i мають цiльове призначення. Вони є важливою ланкою фiнансової системи. Порядок їx утворення i використання регламентуються фiнансовим правом.

Фонди цiльового призначення - один з методiв перерозподiлy нацiонального доходу на користь певних соцiальних груп населення. Держава мобiлiзує частину доходiв населення для фiнансування cвoїx заходiв. Кошти, у суспiльненi фондами цiльового призначення, використовуються для процесу вiдтворення.

Цiльовi фонди з'явилися ранiше, нiж єдиний центральний фонд - державний бюджет - у виглядi спецiальних фондiв i особливих paхунків. Iз розширенням дiяльностi держава потребувала дедалi бiльше нових видаткiв. Кошти для їx вiдшкодування нагромаджувалися в особливих фондах i використовувалися для спецiальних цiлей.

Taкi фонди, як правило, були тимчасовими. 3 виконанням державою запланованих заходiв вони припиняли cвoї функцiї. 3 огляду на це, кiлькicть спецiальних фондiв постiйно змiнювалася: однi - зникали, а iншi з'являлися. У цiлому спостерiгалася тенденцiя до збiльшення кiлькостi й обсягу фондiв.

Iз змiцненням централiзованої держави починається перiод унiфiкацiї фондiв. На основi об'єднання рiзних фондiв створюється державний бюджет.

У сучасних умовах поряд iз бюджетом знову зростає значення фондiв цiльового призначення. Збiльшення числа фондiв та обсягу фiнансових pecypciв, що акумулюються в них, пояснюється низкою причин. По-nерше, в opгaнів державнoї влади з'являються додатковi кошти для регулювання господарського життя i надання фiнансової пiдтримки пiдприємництву, особливо в умовах нестабiльної економiки. По-друге, цi фонди призначенi для розв'язання нових завдань, якi потребують особливої уваги з боку держави. По-трете, за наявностi активного сальдо фонди цiльовогo призначення можуть використовуватися як одне з джерел покриття бюджетного дефiциту.Головна причина створення фондiв цiльового призначення - необхiднicть видiлення дуже важливих для суспiльства витрат у спецiальнi групи й забезпечення їx самостiйними джерелами фiнансування.

Матерiальною основою цiльових фондiв є нацiональний доход, у процесi розподiлу якого формуються фонди.

Методами мобiлiзацiї нацiонального доходу для формування фондiв є:

· спецiальнi податки та збори;

· кошти державного бюджету i кредит.

Основнuй метод - це спецiальнi податки та збори, встановленi законодавством. Загалом, принципи органiзацiї централізованих фондiв фiнансових pecypciв можна сформувати так:

· вiдрахування до фондiв централiзовано визначаються державою згiдно з вiдповiдними законами i є її власнiстю;· вiдрахування до фондiв є обов'язковими платежами i можуть стягуватися примусово;

· витрати з фондiв здiйснюються лише на визначенi потреби, передбаченi законами України.

Цiльовi фонди мають виконувати важливi завдання. Необхiдно забезпечити фiнансовими ресурсами заходи щодо розвитку науки й технiки, науково-дослiдних робiт, освоєння новітніх технологiй та виробництва нових видiв продукцiї для розвитку паливно-енергетичного комплексу, а також збiльшити обсяги соцiальної пiдтримки незаможних верств населення та забезпечити необхiдний piвень життя.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты