Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавний бюджет: суть та призначення
Читайте также:
 1. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
 2. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
 3. Билет 2. 2.1 Государственный бюджет: понятие структура. Бюджетная политика государства.
 4. Будова картриджа та призначення його частин
 5. Бюджет: понятие, структура и роль в экономике.
 6. Види наукових текстів відповідно до їх функціонального призначення (оглядовий, теоретичний, пояснювальний, додатковий та ін).
 7. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України.
 8. Вопрос № 61. Местный бюджет: понятие и структура.
 9. Глава 13 - Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 10. Глава 34 - Державний земельний кадастр

Державний бюджет - це nровiдна ланка фiнансової системи i головна фiнансова категорiя. У ньому поєднуються доходи й видатки держави. Через бюджет здiйснюється постiйна мобiлiзацiя pecypciв та їx використання.

Бюджет - план формування та використання фiнансових pecypciв для забезпечення завдань i функцiй, якi здiйснюються органами державної влади, органами влади Aвтономної Республiки Крим та органами мicцевого самоврядування протягом бюджетного перiоду.

Як економiчна категорiя бюджет вiдображає фiнансовi вiдносини щодо формування та використання централiзованого фонду грошових pecypciв держави. 3 його допомогою створюються умови для реалiзацiї соцiальних програм, програм з охорони навколишнього середовища, стимулювання науково-технiчного прогресу, вирiшення структурних проблем, забезпечення оборонної та iнших функцiй. Вiдповiдно, i нормальне функцiонування господарського механiзму неможливе без удосконалення бюджетних вiдносин, без послiдовного проведення науково обгpунтованої фiнансової полiтики, без наявностi ефективної системи управлiння бюджетним процесом.

Бюджетнi вiдносини виникають мiж державою й суб'єктами господарювання (юридичними та фiзичними особами) в процесi мобiлiзації та використання грошових pecypciв, якi необхiднi для виконання функцiй держави - економiчної, соцiальної, управлiнської та оборонної.

Сукупнicть грошових вiдносин держави з пiдприємствами, органiзацiями, населенням, а також мiж органами державної влади щодо створення та використання на суспiльнi потреби основного централiзованого фонду, формує економiчний змicт бюджетних вiдносин. Суть бюджету, як i будь-якої економiчної категорії, проявляється в його функцiях. Суспiльне призначення бюджетних вiдносин полягає в:

· формуваннi головного загальнодержавного фонду грошових pecypciв (у процесi реалiзації цiєї функції забезпечується концентрацiя фiнансових pecypciв у бюджетнiй системi держави);

· вuкорuстаннi засобiв загальнодержавного грошового фонду (ця функцiя реалiзується в процесi цільового використання бюджетних засобiв);

· здiйсненнi контролю за рухом бюджетних pecypciв.

Централiзацiя засобiв має важливе економiчне й полiтичне значення, оскiльки мобiлiзованi доходи є одним з основних знарядь втiлення в життя державних програм. Це дaє змогу маневрувати ресурсами, концентрувати їх на вирiшальних дiлянках економiчного й соцiального розвитку, здiйснювати єдину економiчну та фiнансову полiтику на території країни. При переходi до ринкових вiдносин державний бюджет зберiгає свою важливу роль. Але методи його впливу на суспiльне виробництво i сферу соцiальних вiдносин змiнюються. 3асоби державного бюджету насамперед повиннi направлятися на фiнансування структурної перебудови економiки, комплексних цiльових програм, збiльшення науковотехнiчного потенцiалу, прискорення соцiального розвитку i соцiальний захист населення. 3астосовуючи рiзноманiтнi форми впливу на eкoнoмiкy, держава має можливicть суттєво змiнити загальнi господарськi пропорції, наприклад, лiквiдувати нерентабельнi пiдприємства або змiнити вид їх дiяльності. Державне регулювання економiки сприяє суттєвому зниженню витрат бюджету, змiнi їх складу та структури.Важлива роль державного бюджету не обмежується фiнансуванням матерiальної сфери виробництва. Бюджетнi ресурси направляються також i на невиробничу сферу ( освіту, охорону здоров'я, культуру та iн.). 3а рахунок бюджетних та позабюджетних фондiв фiнансуються пiдприємства та органiзації соцiально-культурного призначення. Цi видатки мають велике значення, оскiльки дають змогу державi розвивати oсвіту, культуру, охорону здоров'я, соцiальний захист населення.Видатки бюджету на соцiально-культурнi заходи мають не тiльки соцiальне, а й економiчне значення, оскiльки вони є найважливiшою частиною затрат на вiдтворення робочої сили i пiдвищують матерiальний та культурний piвень життя населення.

Бюджет характеризує вiдносини мiж державою та юридичними й фiзичними особами, що спричинює суперечнicть таких вiдносин. 3 одного боку, він повинед сприяти економiчному зростанню держави, а з iншого - створювати певнi тенденції, якi забезпечували б гармонiзацiю в суспiльствi.

Державний бюджет є головним фiнансовим планом держави на поточний piк. 3 цiєї точки зору він являє собою розпис доходів та видатків держави, який затверджується у вигляді закону Верховною Радою України (табл.3).

 

 
 

 

 

Як видно з табл.3, видатки державного бюджету переважають над його доходами. Залежно від співвідношення доходів і видатків державний бюджет може бути:

 • збалансованим – видатки дорівнюють доходам;
 • дефіцитним – доходів не вистачає для фінансування видатків;
 • профіцитним – сума доходів переважає над видатками.

Так, на 2003 р. Верховна Рада України прийняла державний бюджет з дефiцитом у cyмi 2034925,2 тис. грн.

Основна причина дефiциту бюджету полягає у вiдставаннi темпів зростання доходiв бюджету порiвняно зi збiльшенням видаткiв бюджету. Kонкpeтнi причини такого вiдставання можуть бути рiзними: • кризовi явища в економiцi;
 • неконтрольованicть фiнансової ситуацiї в кpaїнi;
 • значне збiльшення соцiальних видаткiв порiвняно iз
 • зростанням валового внутрiшнього продукту;
 • мiлiтаризацiя економiки в мирний час;
 • надзвичайнi ситуацiї (вiйни, стихiйнi лиха та iн.).

Розрiзняють piзнi види бюджетного дефiциту.

3а формою проявлення бюджетний дефiцит буває вiдкритий i прихований.

Вiдкрuтuй - це офiцiйно визнаний дефiцит у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний piк.

Прuxований бюджетний дефiцuт - офiцiйно не визнається i проявляється у формi завищення обсягiв планових доходiв i включення у склад доходiв джерел покриття бюджетного дефiциту.

Виходячи з причин виникнення бюджетний дефiцит подiляється на вимушений i свiдомий.

Причиною виникнення вимушеного бюджетного дефiциту є зниження зростання валового внутрiшнього продукту і недостатнiсть фiнансових pecypciв у країнi.

Основна причина виникнення свiдомого дефiциту полягaє в тому, що держава знижує податковi ставки для стимулювання економiки в перiод її спаду. Недостатнi ж фiнансовi ресурси вона компенсує позиками за мiнiмальних процентнихставок, що забезпечує високу надiйнicть державних цiнних паперiв.

3а напрямом дефiцитного фiнансування розрiзняють активний i пасивний бюджетнi дефiцити. Актuвнuй бюджетнuй дефiцuт характеризується спрямуванням бюджетних коштiв на iнвестицiї в eкономіку для сприяння зростання валового внутрiшнього продукту.

Пiд пacивним бюджетнuм дефiцuтом розумiють спрямування коштiв на фiнансування поточних витрат.

З точки зору тривалостi icнують хронiчний дефiцит та незбалансованicть бюджету.

Хронiчний дефiцит або довгострокова незбалансованicть виникає внаслiдок розриву мiж доходами й видатками бюджету протягом ряду років. Незбалансованicть має короткостроковий характер, тобто невiдповiднiсть мiж видатками та доходами має мicце в межах одного року.

З приводу впливу дефiциту на eкономіку icнують деякi протирiччя. Деякi економicти, якi є прихильниками дефiцитного фiнансування, вважають, що дефiцит бюджету не є небезпечним для нацiональної економiки, оскiльки вci видатки здiйснюються на територiї даної держави i сприяють зростанню рiвня життя населення, що стимулює зростання купiвельної спроможностi, продуктивностi працi й нацiонального виробництва.

Противники цiєї концепцiї висловлюють думку, що дефiцит бюджету - це небезпечне й негативне явище в економiцi. Вони вважають, що наслiдком дефiциту буде пiдвищення податкових ставок у майбутньому, тобто перенесення економiчного тягаря на майбутнi поколiння. Iншим наслiдком є те, що для покриття дефiциту здiйснюватиметься грошова емiciя та запозичення грошових pecypciв. А це, безумовно, призведе до девальвацiї нацiональної грошової одиницi, збiльшення внутрiшнього й зовнiшнього боргiв держави та зниження ефективного функцiонування грошово-кредитної системи. Бюджетний дефiцит неминуче призведе до пiдвищення процентних ставок по державних цiнних паперах, що автоматично погiршить iнвестицiйний клiмат в кpaїнi.

Дефiцит бюджету не повинен перевищувати видаткiв розвитку. За наявностi дефiциту бюджету насамперед фiнансуються поточнi видатки. Теоретична формула уникнення дефiциту досить проста - потрiбно скоротити видатки або збiльшити податки. Проте на практицi зробити це досить складно або й навіть неможливо, тому що необхiдно чiтко поєднати заходи щодо пiдвищення доходної частини державного бюджету i скорочення видаткiв бюджету. Держава повинна використовувати як джерела покриття дефiциту або позики, або грошову емiciю.

В Україні джерелами покриття бюджетного дефiциту, за Бюджетним кодексом України (стаття 15), є внутрiшнi та зовнiшнi запозичення. Проте вони не використовуються на фiнансування поточних видаткiв, за винятком випадкiв, коли це необхiдно для збереження загальної економiчної рiвноваги. Цiєю ж статею забороняється використовувати емiciйнi кошти Нацiонального банку України як джерело фiнансування дефiциту Державного бюджету України.

У cтaттi 72 Бюджетного кодексу України зазначається, що дефiцит бюджету Aвтономної Республiки Крим i мicьких бюджетiв покривається за рахунок запозичень.

Головне прuзначення бюджету - регулювати розподiл i перерозподiл валового внутрiшнього продукту мiж галузями, регiонами, соцiальними верствами населення.

Бюджет складають та виконують згiдно з бюджетною класифiкацiєю. Бюджетна класифiкацiя - єдине систематизоване групування доходiв, видаткiв та фiнансування бюджету за ознаками економiчної сутності, функцiональної дiяльностi, органiзацiйного устрою й iншими ознаками вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв.

Вiтчизняна бюджетна класифiкацiя застосовується для здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнicтю opганів державної влади, opганів влади Aвтономної Республiки Крим, оргaнів мicцевого самоврядування, iнших розпорядникiв бюджетних коштiв, а також для проведення необхiдного аналiзу доходiв та органiзацiйних, функцiональних i економiчних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної й мiжнародної порiвнянностi бюджетних показникiв.

 

7.3. Бюджетна система та державний устрiй держави

 

Основою побудови бюджетної системи є державний устрiй. Структура бюджетної системи залежить вiд адмiнicтративно-територiального подiлу країни. Сукупнicть державного бюджету та мicцевих бюджетiв, якi формуються з урахуванням економiчних вiдносин, державного й aдмінicтpaтивно-територiальних устроїв та регулюються нормами права, бюджетною системою.

Бюджетний устрiй - це органiзацiя i принципи побудови бюджетної системи, взаємозв'язок мiж її ланками. Бюджетний устрiй визначається державним устроєм.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты