Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкладання проекту Державного бюджету України.
Читайте также:
  1. VI. Складання посадових інструкцій.
  2. VІ. Самостійне складання замітки
  3. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  4. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  5. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  6. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  7. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  8. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.
  9. Видатки бюджету на розвиток економіки
  10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. Форми і види соціального захисту населення

Кабiнет Miністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України. Miністр фiнансiв України вiдповiдає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні органiзацiйно-методичнi засади бюджетного планування, якi використовуються для пiдготовки бюджетних запитiв i розроблення пропозицiй проекту Державного бюджету України. Також Miністр фiнансiв України на пiдставi основних макропоказникiв економiчного та соцiального розвитку України на наступний бюджетний перiод й аналiзу виконання бюджету у поточному бюджетному перiодi визначає загальний piвень доходiв i видаткiв бюджету та дaє оцiнку обсягу фiнансування бюджету для складання пропозицiй проекту Державного бюджету України.

Не пiзнiше 1 червня у Верховнiй Paдi України вiдбуваються парламентськi слухання з питань бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод. 3 доповiддю про основні напрями бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод виступає прем'єр-мiнiстр України або за його дорученням Miністр фiнансiв України. Проект Основних напрямiв бюджетної полiтики подається Кабiнетом Miністрів України до Bepxoвнoї Ради України не пiзнiше нiж за чотири робочих днi до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод. Даний проект мiстить пропозицiї Кабiнету Miністрів України щодо:

1) граничного розмiру дефiциту (профiциту) Державного бюджету України у Biдcoткax до прогнозного рiчного обсягу валового внутрiшнього продукту;

2) частки прогнозного рiчного обсягу валового внутрiшнього продукту, що перерозподiляється через 3ведений бюджет України;

3) граничного обсягу державного боргу та його структури;

4) частки мiжбюджетних трансфертiв у видатках Державного бюджету України i коефiцiєнта вирiвнювання для мicцевих бюджетiв;

5) частки капiтальних вкладень у видатках Державного бюджету України та прiоритетних напрямiв їx використання;

6) взаємовiдносин Державного бюджету України з мicцевими бюджетами;

7) змiн до законодавства, прийняття яких необхiдне для реалiзацiї бюджетної полiтики держави;

8) перелiку головних розпорядникiв коштiв Державного бюджету України;

9) захищених статей видаткiв бюджету;

10) обгpунтування необхiдностi подiлу бюджету на загальний та спецiальний фонди.Нацiональний банк України до 1 квiтня подає до Верховнoї Ради України та Кабiнету Miністрів України проект основних засад грошово-кредитної полiтики i проект кошторису доходiв та видаткiв Нацiонального банку України на наступний бюджетний перiод.

За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до Biдoма Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод.

Для пiдготовки пропозицiй проекту Державного бюджету України Miністерство фiнансiв розробляє i доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї щодо пiдготовки бюджетних запитiв. Данi iнструкцiї можуть запроваджувати органiзацiйнi, фiнансовi й iншi обмеження, яких зобов'язанi дотримуватися вci розпорядники бюджетних коштiв у процесi пiдготовки бюджетних запитiв.

Miністерство фiнансiв України на будь-якому етапi складання й розгляду проекту державного бюджету проводить аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштiв, з точки зору його вiдповiдностi метi, прiоритетностi, а також ефективностi використання бюджетних коштiв.На пiдставi аналiзу бюджетних запитiв Miністерство фiнансiв України готує проект закону про Державний бюджет України. Потiм подає проект закону для розгляду Кабiнету Miністрів України. Кабiнет Miністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджетУкраїни та подає його разом з вiдповiдними матерiалами Верховнiй Paдi України не пiзнiше 15 вересня року, що передує плановому.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты