Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаOсновнi термiни i поняття
Читайте также:
 1. Oсновнi iнвестицiйнi канали
 2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
 3. Введення поняття функції
 4. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
 5. Визначити поняття кримiнальноi вiдповiдальностi.
 6. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
 7. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
 8. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
 9. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Тема 7 ДЕРЖАВНI ФIНАНСИ

 

Бюджет, бюджетний дефiцит, бюджетна класифiкацiя, бюджетний процес, бюджетна система, вuдaткu бюджету, дoтaції, доходи бюджету, дефiцит бюджету, доходи вiд операцiй з капiталом, зведений бюджеm, неподатковi надходження, офiцiйнi трансферти, принципи бюджетної' системи, податковi надходження, субвенцiя, субсидiя, цiлъовi фонди.

 

7.1 . Змiст i склад державних фiнансiв. Державнi доходи та державнi видатки

Державнi фiнанси є найважливiшим елементом фiнансовoї системи держави. Через них держава впливає на економiчний i соцiальний розвиток країни в цiлому та окремих її peгioнів i соцiальних груп населення.

До складу державнux фiнансiв входятъ: . державний бюджет;

· фонди цiльового призначення;

. державний кредит;

. фiнанси державного сектора.

Державний бюджет- це основний фiнансовий план держави, що має силу закону. За допомогою державного бюджету держава мобiлiзує кошти, необхiднi для забезпечення розвитку країни, та витрачає їx з метою виконання cвoix функцiй.

Фонди цiльового призначення- це централiзованi фонди грошовux коштiв, що утворюються поза державнuм бюджетом для реалiзацiї прав громадян на пенсiйне i соцiальне забезпечення та соцiалъне страхування.

Державний кредитпередбачає залучення коштiв державою на позиковiй основi. Залученi таким чином кошти спрямовуються в бюджет для використання через видатки на конкретны проекти.

Фінанси державного сектораоб”єднують фінанси державних підприємств і муніципального господарства. Система державних фінансів зображена на рис. 10.

 

 
 

Функцiонування державних фiнансiв характеризується державнuми доходами та державними видатками.

Державнi доходи - це вci nодатковi, неподатковi та iншi надходження на безnоворотнiй oсновi, залучення яких nередбачено законодавством України. Доходи бюджету виражають економiчнi вiдносини, що виникають у процесi формування головного загальнодержавного фонду грошових pecypciв. Об'єктом таких вiдносин є валовий внутрiшнiй продукт, а суб'єктами - держава, з одного боку, та пiдприємства й органiзації, населення - з другого. Склад доходiв державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законом про державний бюджет на вiдповiдний piк. Основним джерелом формування дoxoдів є валовий внутрiшнiй продукт. Також джерелом формування бюджетного фонду iнколи є нацiональне багатство, а саме: доходи вiд приватизації державної й мунiципальної власностi, вiд продажу золотовалютного запасу, природних pecypciв та iнших нацiональних цiнностей. Iншими способами поповнення доходної частини бюджету можуть бути внутрiшнi й зовнiшнi займи та емiciя грошей. Тимчасово вiльнi грошовi кошти юридичних осiб, заощадження населення, iноземний капiтал вiдображають кредитний метод формування доходiв бюджету, який передбачає поверненняя позик та платнicть за їx використання. Тому засоби, що мобiлiзуються на основi державних позик, необхiдно розглядати не як джерело формування доходної частини бюджету, а як спосiб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогiчно слiд характеризувати й грошову емiciю, яку держава застосовує в термiнових випадках, коли вона не має змоги отримати вiдповiднi доходи та позики, а фiнансування витрат бюджету є невiдкладним.Склад бюджетних доходiв та їx структура тісно пов'язанi з величиною (обсягом) валового внутрiшнього продукту й визначаються фiнансовою полiтикою держави.Доходи Державного бюджету України класифiкуються за методами залучення коштiв:

1) податковi надходження;

2) неподатковi надходжения;

3) доходи вiд операцiй з капiталом;

4) офiцiйнi трансферти;

5) цiльовi фонди.

Податковi надходження формують основну частину доходiв бюджету України (65-70%). 3гідно з бюджетною класифiкацiєю до них належать:

 • податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi;
 • збори за спецiальне використання природних ресypciв;
 • внутрiшнi податки на товари й послуги;
 • податки на мiжнародну торгiвлю та зовнiшнi операції;
 • iншi податки.

Henoaamкoei надходжен:ня включаюmъ у себе:

 • доходи вiд власностi та пiдприємницької дiяльностi;
 • адмiнicтративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного й побiчного продажу;
 • надходження вiд штрафiв та iнших фiнансових санкцiй;
 • iншi неподатковi надходження.

До надходжень вiд власностi та пiдприємницької дiяльностi вiдносять рентну плату за нафту i газ власного видобутку, плату за транзит нафти i газу через територiю України, дивiденди на акції господарських товариств, якi є в державнiй власностi.

Адмiнicтративнi збори та платежi включають плату за оренду державного майна, державне мито та митнi збори.

Надходження вiд фiнансових санкцiй формують адмiнicтративнi штрафи та санкції за порушення правил пожежної безпеки, а також суми, стягненi з винних осiб за шкоду, заподiяну державi або пiдприємству.

До iнших неподаткових надходжень належать додатковi збори на виплату пенсiй, збори з операцiй купiвлi продажу валюти, кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки тощо. Неподатковi надходження в структypi державного бюджету становлять близько 25% доходiв.Доходи вiд операцiй з капiталом утворюють третю групу надходжень до державного бюджету i включають:

· надходження вiд продажу основного капiталу;

· надходження вiд реалiзацiї державних запасiв товapiв;

· надходження вiд продажу землi та нематерiальних активiв.

Офiцiйнi mрансферmu - це кошти, одержанi вiд iнших оргaнів державної влади, opгaнів влади Aвтономнoї Республiки Крим, opгaнів мicцевого самоврядування, iнших держав або мiжнародних органiзацiй на безоплатнiй та безповоротнiй основi. До них належать дотації, субвенцiї та субсидiї. Доmацiя - трансферт, який передається з одного рiвня бюджету iншому на безповоротнiй i безоплатнiй основi i який немає цiльового призначення. Субвенцiя - це мiжбюджетний трансферт, що має цiльовий характер i призначається на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рiшення про надання субвенцiї. Субсидiя - трансферт, який передається з одного рiвня бюджету iншому на безповоротнiй i безоплатнiй основi, який має цiльове призначення i в повному обсязi вiдшкодовує передбаченi бюджетнi призначення.

Державнi цiлъовi фондu - це сукупнiсть грошових фондiв, що формуються з цiльових джерел i використовуються на фiнансування вiдповiдних державних видаткiв. Вони знаходяться в розпорядженнi держави та мicцевих opгaнiв влади. До державних цiльових фондiв належать:

· Пенсiйний фонд;

· Фонд соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi;

· Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття;

· Фонд Чорнобиля;

· Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадків на виробництвi та професiйних захворювань;

· Фонд соцiального захисту iнвалiдiв;

· Державний дорожнiй фонд Укрaiни;

· Державний фонд охорони навколишнього природного середовища та iн.

До доходiв державного бюджету можуть зараховуватися гранти i дарунки у вартісному виразi.

Доходи бюджету класифiкують не лише за методами залучення, а й за iншими ознаками, наприклад, залежно вiд державного устрою:

1) в унimapнux державах - доходи державного бюджету i

доходи мicцевих бюджетiв;

2) у федераmuвнux державах - доходи федерального бюджету, доходи бюджетiв членiв федерацiї i мiсцевих бюджетiв. 3а джерелами формування:

1) доходи, отриманi вiд розподiлу ВВП

2) доходи вiд реалiзацiї нацiонального багатства..

Залежно вiд розподiлу доходiв мiж ланками бюджетної системи:

1) закрiпленi доходи - доходи, якi вiднесенi до бюджетiв певного рiвня на невизначений строк вiдповiдно до заздалегiдь установлених, незмiнних нормативiв;

2) регулюючi доходи - доходи, що закрiпленi за бюджетами вищого рiвня, що передаються до бюджетiв нижчого рiвня за диференцiйованими й щорiчно змiнюваними нормативами вiдрахувань з метою збалансування бюджетiв нижчого рiвня.

Державнi видатки являють собою сукупнicть фiнансових вiдносин з приводу використання державних фондiв грошових pecypciв з метою фiнансування соцiально-економiчного розвитку держави.

Функцiонування державних видаткiв - це безперервний процес перерозподiлу грошових фондiв i створення нових фондiв з вужчим цiльовим призначенням. Таким чином, об'єктом державних видаткiв є грошовi фонди, що формуються в процесi розподiлу та перерозподiлу частини валового внутрiшнього продукту й спрямовуються на потреби суспiльного розвитку.

У Бюджетному Кодексi України розмежовуються поняття видатки бюджету та витрати бюджету.

Bидaткu бюджету - це кошти, що спрямовуються на здiйснення програм i заходiв, передбачених вiдповiдним бюджетом, за винятком коштiв на погашення основнoї суми боргу та повернення нaдмipy сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету - це видатки бюджету та кошти на погашення основнoї суми боргу.

Державнi видатки залежать вiд ряду факторiв: функцiй держави, рiвня соцiально-економiчного роз витку, aдмiнicтpaтивно-територiального устрою її тощо.

3гiдно з бюджетною класифiкацiєю видатки бюджету подiляють за:

1) функцiями, з виконанням яких пов'язанi видатки (функцiональна класифiкацiя видаткiв);

2) економiчною характеристикою операцiй, при проведеннi яких здiйснюються цi видатки (економiчна класифiкацiя видаткiв);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштiв (вiдомча класифiкацiя видаткiв);

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видаткiв ).

До функцiональної структури належать видатки, що здiйснюються на економiчну дiяльнicть, державне управлiння, науку, соцiальний захист населення, соцiально-культурну сферу, нацiональну оборону, правоохоронну дiяльнicть i забезпечення безпеки держави, житлово-комунальне господарство, охорону навколишнього природного середовища, видатки цiльових фондiв, видатки на обслуговування державного боргу та iн.

3а економiчним змiстом видатки бюджету включають: поточнi видатки, капiтальнi видатки (видатки розвитку ) та кредитування за вирахуванням погашення. Їx склад визначається Mіністром фiнансiв України.

Поточнi видaткu - це видатки на утримання пiдприємств, установ, органiзацiй виробничої та соцiальної iнфраструктури.

Капiталънi видaткu - це видатки бюджету на створення нових i на розширення дiяльностi дiючих пiдприємств, установ та органiзацiй.

3гiдно з бюджетною класифiкацiєю, до поточних видаткiв

належать:

1. Bидaткu на товари та послуги, в тому числi:

· оплата працi працiвникам бюджетних установ;

· нарахування на заробiтну плату;

· придбання предметiв постачання i матерiалiв;

· видатки на вiдрядження;

· оплата послуг з утримання бюджетних установ;

· оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

· дослiдження i розробки, державнi програми.

2. Bидaткu на сплату nроцентiв, у тому числi:

· банкiвським установам;

· за внутрiшнiми позиками;

· за зовнiшнiм державним богом.

3. Трансфертu.

До капiтальних видаткiв вiдносяться:

1. Bидaткu на nрuдбання основного каniталу, в тому числi:

· придбання обладнання i предметiв довгострокового користування;

· капiтальне будiвництво;

· капiтальний ремонт.

2. Створення державнux заnасiв i резервiв.

3. Каniталънi трансфертu.

4. Нерозnодiленi витрати.

5. Кредuтування за вuрахуванням nогашення.

Вiдомча класифiкацiя видаткiв бюджету визначає перелiк головних розпорядникiв бюджетних коштiв. На її основi Державне казначейство України та мicцевi фiнансовi органи ведуть peєстp ycix розпорядникiв бюджетних коштiв.

Програмна класифiкацiя видаткiв бюджету застосовується при формуваннi бюджету за програмно-цiльовим методом. Видiлення коштiв на oкремi цiльовi програми дозволяє концентрувати бюджетнi ресурси на прiоритетних напрямах державної полiтики. Таке групування бюджетних видаткiв чiтко вiдображає роль держави у вирiшенi найбiльш важливих суспiльних проблем.

3 урахуванням адмiнicтративно-територiального подiлу країни видатки бюджету в унiтарних державах подiляються на видатки державного бюджету i видатки мicцевих бюджетiв, а у федеративних державах - на видатки федерального бюджету, видатки бюджетiв суб'єктiв федерацiї i видатки мiсцевих бюджетiв. Безпосередньому використанню бюджетних коштiв пеpeдyє етап видiлення вiдповiдних pecypciв конкретним одержувачам. Цей процес називається бюджетним фiнансуванням, тобто надання грошових засобiв юридичним i фiзичним особам на здiйснення заходiв, що передбаченi бюджетом.

3а формами бюджетного фiнансування icнують такi види

видаткiв:

nроектне фiнансування - фiнансування з бюджету iнвестицiйних проектiв;

бюджетнi кредити - надання фiнансової допомоги з бюджету суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на поворотнiй основi;

кошторuсне фiнансування - видiлення бюджетних фiнансувань на пiдставi кошторису;

державнi трансфертu - державнi субсидiї, субвенцiї та дотації.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты