Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік податку на прибуток: визначення суми податку за деклараці­єю, відображення розрахунків з податку на прибуток в системі рахунків.
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  2. Аналітичний і синтетичний облік надходження і вибуття МШП та МНМА, нарахування зносу МНМА.
  3. Аналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
  4. Банки, їх роль та функції. Банківський прибуток.
  5. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  6. Валовий продукт, дохід і прибуток
  7. Визнання, визначення , класифікація та первісна оцінка запасів
  8. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  9. Визначення вартості матеріалів.
  10. Визначення видатків на покупні комплектуючі вироби.

Облік витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності на основі П(С)БО та вимог податкового законодавства

Підприємства водопровідно-каналізаційного та теплового господарства є платниками податку на прибуток підприємства відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, із змінами і доповненнями. За цим Законом об'єктом оподаткування є податковий прибуток. Сума прибутку (збитку) визначається відповідно до п.4.3. статті 4 за даними податкового обліку шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на загальну суму валових витрат та амортизаційних відрахувань і відображається в Декларації про прибуток підприємства. Діюча податкова ставка податку на прибуток

встановлена в розмірі ЗО%103. Показник поточного податку на прибуток визначає податкове зобов'язання підприємства з податку на прибуток за звітний період, який розраховується і наводиться у Декларації з податку на прибуток підприємства -щоквартальному податковому звіті (до 2003 р. по рядку 41 "Податкове зобов'язання", з 01.01.2003р. - рядок 14). Податкове зобов'язання дорівнюватиме добутку прибутку, що підлягає оподаткуванню з урахуванням балансових збитків, не компенсованих прибутками та ставки податку на прибутку. Загальна сума витрат з податку на прибуток складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

Однак, оцінка суми поточних витрат з податку на прибуток не буде повною, якщо підприємства не будуть також враховувати в розрахунках наявність тимчасових різниць між обліковим та податковим прибутком. Далі буде наведено методику оцінки впливу тимчасових різниць на суму витрат з податку на прибуток.

Згідно Інструкції № 291 на рахунку 98 "Податок на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом рахунку 98 відображається нарахована сума податку на прибуток, а за кредитом - включення цих витрат до фінансових результатів по дебету рахунку 79 "Фінансові результати". Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування) і відображається на субрахунку 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від надзвичайних подій. Податки на прибуток від надзвичайних подій відображаються на субрахунку 982.В бухгалтерському обліку нарахування суми поточного податку на прибуток за звітний період і погашення зобов'язання поквартально відображається записами:

• на суму нарахованого податку

Дебет 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" Кредит 641 "Розрахунки за податками" (субрахунок "Розрахунки за податком на прибуток")

• на суму сплаченого податку

Дебет 641 "Розрахунки за податками" (субрахунок "Розрахунки за податком на прибуток") Кредит 311 "Рахунки в банках"

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності встановлено П(С)БО 17 "Податок на прибуток"104.В пункті З П(С)БО 17 приведені значення термінів, що використовуються в ньому і є ключовими для розуміння його суті, зокрема:

• обліковий та податковий прибуток (збиток) - (далі - ОП і 1111);

• податкова база активу і зобов'язання, як оцінка активу і зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток;

• тимчасові різниці (що підлягають вирахуванню та оподаткуванню), як різниці між оцінкою активів або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно в поточному періоді;

• відстрочений податковий актив, відстрочене податкове зобов'язання та відстрочений податок на прибуток;

• поточний податок на прибуток тощо.Згідно Інструкції № 291 рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" призначено для обліку суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах, внаслідок тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань та оцінкою їх для цілей оподаткування або перенесення податкових збитків, які не використані для зменшення податку на прибуток в звітному році. Кінцеве сальдо по рахунку 17 відображається в рядку 60 балансу.

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" - відповідно для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою їх, яка використовується з метою оподаткування. Кінцеве сальдо по рахунку 54 відображається в рядку 460 балансу. На підприємствах комунального господарства, на жаль, не налагоджений синтетичний та аналітичний облік відстрочених податкових активів та зобов'язань за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та для цілей оподаткування виникла різниця.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты