Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.
Класифікація видів діяльності, яка використовується для обліку витрат, наведена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Класифікація видів діяльності

Звичайна діяльність — будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її або виникають внаслідок здій-
снення такої діяльності.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частину його доходу.

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Надзвичайна діяльність — операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно.

Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (опе­раційні витрати), включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Елемент витрат представляє собою сукупність економічно однорідних витрат.

За елементами операційні витрати поділяються на матеріальні, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

На рис. 9.2 представлений взаємозв’язок розглянутих класифікацій витрат операційної діяльності.

Рис. 9.2. Структура операційних витрат і їх склад за елементами

 

Витрати операційної діяльності поділяються на такі, що безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат включається до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а друга обліковується відокремлено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Тимчасові рахунки починають новий звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за даний період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при складанні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять місяців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкція до нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та витратщомісяця абопо закінчені звітного року.Схематично взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витратмаєнаступний вигляд:

 

Рис. 10.1. Взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат

Облік доходів і витрат від операційної оренди. Облік доходів і ви­трат від операційних курсових різниць. Облік доходів і витрат тд одержаних і визначених гієні, штрафів, неустойки.

Зазначений рахунок має такі субрахунки:

— 713 “Дохід від операційної оренди активів”;

3) Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” Кт 713 “Дохід від операційної оренди активів” – на суму реалізованих послуг з операційної оренди активів із ПДВ;

4) Дт 36, 37 Кт 714 “Дохід від операційної курсової різниці” — на суму доходу від операційних курсових різниць.

Витрати операційної діяльності підприємства торгівлі групують за такими економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.До складу елементу «Матеріальні витрати» включають вартість витрачених (спожитих) у процесі операційної діяльності:

матеріалів і комплектуючих виробів, що використані в процесі торгівлі, для забезпечення виробництва продукції, для господарських потреб, технічних цілей та гарантійного ремонту, гарантійного обслуговування реалізованих товарів;

паливно-мастильних матеріалів усіх видів, придбаних у сторонніх підприємств і організацій та використаних на технологічні та інші операційні цілі, зокрема для належної експлуатації транспортних засобів, опалення й освітлення приміщень тощо. Витрати, пов’язані із власним виробництвом і використанням електричної та інших видів енергії, включають до відповідних елементів витрат;

будівельних матеріалів і запасних частин для проведення ремонту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, у тому числі взятих у тимчасове використання згідно із угодами про операційну оренду (лізинг), а також малоцінних і швидкозношуваних предметів;

тари й тарних матеріалів, використаних в операційній діяльності підприємства;

товарів для власного використання (без продажу);

малоцінних та швидкозношуваних предметів, які використовують в операційній діяльності підприємства впродовж року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує рік, зокрема: інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення; санітарного, спеціального одягу, взуття, захисних пристроїв тощо; мила та інших мийних і знешкоджувальних засобів; молока й лікувально-профілактичного харчування;інших матеріальних витрат, пов’язаних із виконанням підприємством робіт і наданням послуг виробничого й невиробничого характеру.

Якщо об’єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів перебуває в оперативній оренді, в орендаря його обліковують на забалансовому рахунку. Амортизацію за таким об’єктом нараховує орендодавець.

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта оперативної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які попередньо очікувалися від його використання, орендар відображає як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів, які підлягають амортизації.

До іншої операційної діяльності належить процес вибуття будь-якого активу (основних засобів, малоцін-них та швидкозношуваних предметів, матеріальних цінно-стей, куплених для переробки у виробництві, але не ви-користаних з різних причин, цінних паперів невласної емісії, нематеріальних активів тощо).

До складу «Інші операційні затрати» належать:

1) собівартість реалізованих виробничих запасів;

2) сумнівні (безнадійні) борги;

3) втрати від знецінення запасів;

4) втрати від операційних курсових різниць;

5) визнані екологічні санкції;

6) відрахування для забезпечення наступних опера-ційних витрат, а також

7) усі інші витрати, що виникають в процесі опера-ційної діяльності підприємства (крім витрат, що включають до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

До складу «Інші операційні доходи» належать різні доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

1) дохід від операційної оренди активів;

2) дохід від операційних курсових різниць;

3) відшкодування раніше списаних активів;

4) дохід від реалізації оборотних активів (крім фі-нансових інвестицій) тощо.

Обліковий процес іншої операційної діяльності ві-дображають на рахунках «Інші операційні затрати» та «Інші операційні доходи». За дебетом першого облікову-ють усі елементи затрат: таку, що історично склалася суму вартості об’єкта продажу (первинну вартість осно-вних засобів, купівельну ціну матеріалів з урахуванням ТЗЗ тощо), та всі затрати, які були зроблені з продажу об’єкта, зарплату брокеру, якого було найнято для про-дажу облігацій, послуги фондової біржі. За кредитом другого одержують доходи (надходження), зокрема амор-тизацію основних засобів, виручку за проданий об’єкт тощо.

Кредитове та дебетове сальдо рахунків перерахову-ють на рахунок «Фінансові результати».

Облік доходів і витрат з витрат від знецінення запасів. Облік дохо­ді в і витрат з нестач і втрат від псування цінностей та відшкодування раніше списаних активів. Облік доходів і витрат з інших доходів і витрат від опера­ційної ДІЯЛЬНОСТІ.

Доходи іншої операційної діяльності підприємства — це всі доходи, які не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). Їх обліковують на рахунку 71 “Інший операційний дохід”, який призначено для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, передбачає, що за кредитом рахунку 71 відображають збільшення (одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих податків (акцизного збору, ПДВ та ін) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

— 710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”;

— 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”;

— 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”;

— 714 “Дохід від операційної курсової різниці”;

— 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”;

— 716 “Відшкодування раніше списаних активів”;

— 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”;

— 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”;

— 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

Типовими кореспонденціями рахунків з обліку інших операційних доходів є 1) Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Кт 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” – на суму гривневого еквіваленту, отриманого від продажу іноземної валюти;

2) Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” Кт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” – на суму реалізованих оборотних активів з ПДВ;

До рахунку 94 "Інші операційні витрати":

- за дебетом:

1. Витрати на дослідження та розробки.

2. Собівартість реалізованої іноземної валюти.

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.

4. Сумнівні та безнадійні борги.

5. Втрати від операційних курсових різниць.

6. Витрати від знецінення запасів.

7. Нестачі і втрати від псування цінностей.

8. Визнані пені, штрафи, неустойки.

9. Інші витрати операційної діяльності.

До інших витрат операційної діяльності відносяться:

- витрати на гарантійний ремонт;

- інші витрати, пов’язані із забезпеченням наступних витрат і платежів;

- витрати на утримання основних засобів;

- витрати на утримання інших необоротних активів соціально-культурного і побутового призначення.

- за кредитом:


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 270; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты