Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік та аналіз відхилень від норм(стандартів) витрат на оплату праці.
Читайте также:
  1. Аналіз використання трудових ресурсів
  2. Аналіз витрат на оплату праці
  3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  4. Аналіз кон’юнктури товарних ринків відповідно до експортної (імпортної) спеціалізації Австрії
  5. Аналіз матеріальних витрат
  6. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
  7. Аналіз показників використання засобів праці
  8. Аналіз показників використання праці і заробітної плати
  9. Аналіз показників готової продукції
  10. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці

Основна мета системи нормативного обліку полягає в тому, щоб полегшити контроль за витратами шляхом порівняння фак-тичних витрат з нормативними. У зарубіжних підприємствах нор-мативи часто використовують лише для оперативного контролю витрат і відхилення від нормативів не відображають на окремих рахунках. Але така практика вважається менш ефективною. До-цільнішим є систематичний облік відхилень на рахунках з на-ступним списанням їх на собівартість реалізованої продукції та відображенням в управлінській звітності.

Для обліку матеріальних витрат та відхилень від нормативу застосовують методи сигнального документування, партіонного розкрою та інвентарний. Для обліку витрат на оплату праці ви-користовують методи обліку виробітку за кінцевою операцією, інвентарний, розрахунковий та за кожною виробничою опера-цією.

Можливі різні варіанти обліку за нормативними витратами.

Один із можливих варіантів полягає в тому, що відхилення від норм відображаються на спеціальних рахунках під час їх ви-никнення (або одночасно з витратами). При цьому придбані ма-теріали оцінюють за нормативною ціною, а відхилення від нор-мативної вартості відносять на окремий рахунок «Відхилення основних матеріалів за ціною». На рахунок «Незавершене ви-робництво» списують нормативну кількість матеріалів в оцінці за нормативною ціною, а відхилення відносять на спеціальний рахунок «Відхилення основних матеріалів за кількістю». У тако-му ж порядку відображають відхилення витрат на оплату праці та накладних витрат. При цьому на рахунках відхилень перевитрати записують за дебетом, а економію – за кредитом рахунка.

Таким чином, на дебеті рахунка «Незавершене виробницт-во» відображають лише нормативні витрати, а на кредиті – нор-мативну собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт). Відхилення від нормативів у системі «стандарт-кост» повинні бути розподілені у кінці звітного періоду та списані на рахунки «Не-завершене виробництво», «Готова продукція» та «Собівартість реалізації» пропорційно до залишків на цих рахунках на кінець періоду. Така методика більше відповідає принципу узгодження витрат і доходів, який передбачає, щоб витрати на продукцію відображалися у звіті про фінансові результати в тому періоді, у якому цю продукцію було реалізовано, а не тоді, коли вона була виготовлена. Особливо це легко зробити при позамовному ме-тоді обліку витрат і обчислення собівартості, коли залишків го-тової продукції на складі практично не буває, а всі відхилення можуть бути ідентифіковані з конкретними замовленнями.У той же час адміністрація підприємства часто зацікавлена в одержанні даних про відхилення оперативно з метою прий-няття управлінських рішень. Тому в управлінському обліку (для внутрішнього використання) усі відхилення розцінюють як вит-рати звітного періоду і щомісяця списують на рахунок «Со-бівартість реалізації» або безпосередньо на рахунок «Фінансові результати».

Після відображення наведених операцій на рахунку «Со-бівартість реалізації» визначається фактична собівартість реалі-зованої продукції (рис. 4.3), яка списується на рахунок «Фінан-сові результати». Ці ж показники будуть перенесені у «Звіт про фінансові результати» (для внутрішнього використання).

Другий метод відображення відхилень від нормативів на бух-галтерських рахунках полягає у тому, що на дебет рахунка «Неза-вершене виробництво» відносять фактичну вартість використа-них матеріалів, оплати праці та виробничих накладних витрат, а за кредитом цього рахунка відображають нормативну собівартість виготовленої продукції. У цьому випадку для визначення відхи-лень від нормативів не використовують їх документування, а здійснюють аналітичні розрахунки. Для цього спочатку визнача-ють нормативну собівартість залишку незавершеного виробниц-тва на кінець звітного періоду. З цією метою проводиться інвен-таризація незавершеного виробництва та його нормативна оцін-ка. Різниця між фактичною сумою залишку на рахунку «Неза-вершене виробництво» та його нормативною оцінкою показує загальну суму відхилень від нормативів, причини яких і виявля-ють в оперативному порядку або аналітичними методами. Сума відхилень розподіляється між незавершеним виробництвом, го-товою та реалізованою продукцією і списується на відповідні рахунки.Фактична собівартість виготовленої продукції визначається за такою методикою, як алгебраїчна сума нормативної собівар-тості, відхилення за рахунок зміни норм та відхилення фактич-них витрат від нормативних.

Така методика обліку зумовлювала збільшення обсягу об-лікових робіт та зниження оперативності і аналітичності обліко-вої інформації, що призводило до формалізму у застосуванні цього методу обліку. Проте система «стандарт-кост» орієнтована на зменшення обсягу облікових робіт порівняно із системою обліку фактичних витрат, тому що при її застосуванні відпадає не-обхідність індивідуального аналітичного обліку витрат матеріа-лів і праці на кожен вид продукції. Самі ж нормативи встанов-люються періодично і часто використовуються без зміни протя-гом тривалого часу, якщо не відбувається змін у технології ви-робництва. Рівень же накладних витрат у всіх випадках перегля-дається щорічно (незалежно від того, застосовується система «стандарт-кост» чи ні) і не впливає суттєво на відхилення обсягу облікових робіт. Це і зумовило значне поширення та тривале використання системи «стандарт-кост» у практиці зарубіжних підприємств.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты