Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСклад, класифікація і облік необортних активів бюджетних установ
Читайте также:
  1. II. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям
  2. S:В какой вкладке находятся инструменты для установки числовых форматов?
  3. S:Устанавливается защита листа. Какие действия нельзя будет выполнить после установки защиты?
  4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ГРЕБНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
  5. Автоматические спринклерные установки
  6. Автоматические установки пожаротушения.
  7. Аналітичний і синтетичний облік надходження і вибуття МШП та МНМА, нарахування зносу МНМА.
  8. Аналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
  9. Беглый взгляд на установление равновесия
  10. БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ

Необоротні активи являють собою сукупність матеріально-речових і нематеріальних цінностей та об’єктів, які належать установі, забезпечуючи її функціонування, і мають очікуваний термін корисної дії чи експлуатації понад один рік. Класифікуються таким чином:

 

 

Первісне формування складу необоротних активів бюджетної установи здійснює держава за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів. Надалі для обслуговування основної діяльності та якісного надання послуг їхній склад постійно поповнюється та поновлюється через придбання на основі тендерних торгів через капітальне будівництво, гуманітарну допомогу, безкоштовне надходження. Для облік необ. ак. використовують рахунки 10,11,12.

В бюджетній установі облік необ. ак. Крім бібліотечних фондів, білизни,МЕМА, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей ведеться в повних грн. без копійок;сума копійок, що сплачується у вартості необ ак. Списується на видатки установи. На видатки установи списується транспорті витрати, сума ПДВ що сплачується під час придбання необ активів.

Прийнято в експлуатацію за новопобудову будинків Дт 30 Кт 401

Придбано за рахунок коштів загального фонду: а) на вартість без ПДВ – Дт 10,11,12 Кт 675; б) водночас на зазначену суму – Дт 801, 802 Кт 675; в)на суму ПДВ – Дт801, 802 Кт 675

Придбання за рахунок коштів спеціального фонду: а) без ПДВ – Дт 10,11,12 Кт 675; б) водночас на зазначену суму – Дт 801-813 Кт 401; в)ПДВ яке включає до податкового кредиту – Дт 641 Кт675; г) ПДВ яке не включається до кредиту – Дт 811-813 Кт 675.

Списано на суму копійок Дт 80,85 Кт675

Безкоштовно отримані необ активи Дт 10,11,12 Кт 712 і одночасно робиться запис Дт 812 Кт 401

Нараховано знос на необ активи Дт 401 Кт 131-133.

Вибуття відбувається в результаті списання з балансу необоротніх активів через їх фізичне чи моральне зношення, через нестачі виявлені під час інвентаризацій, через пошкодження внаслідок стихійного лиха. Під час продажу, ліквідації чи ін. списання необоротніх активів створюється комісія згідно наказу керівника по підприємстві(керівник установи, працівник бух гал, керівники груп обліку необ активів, матеріально відповідальна особа) списується за первісною вартістю і так як необ активи бюджетної установи є власністю держави то їх списання з балансу здійснюється лише з дозволу відповідальних осіб.Для бюджетної установи які утримаються за рах коштів державного бюджету встанов такі вартісні норми списання необ ак:1. Вартістю за 1 до 5 тис грн. з дозволу керівника; 2. Вартістю за 1 від 5 до 10 тис грн. з дозволу вищої організації; 3. Вартістю понад 10 тис грн. з дозволу органів центральної влади чи інших головних розпорядників коштів.

Для установ які утримуються за рахунок місцевого бюджету: 1. до 2 500 грн з дозволу керівника; 2. Від 2 500- 5000 з дозволу вищої організації; 3. Більше 5 тис грн. за рішенням місцевої держадміністрації чи органів місцевого самоврядування.

Власний капітал бюджетних установ, облік фондів та результатів виконання кошторису.

Власний капітал бюджетних установ складається із сум їхніх фондів і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки.

Фонди бюджетних установ містять суми вкладень до фонду основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріаль­них активів з урахуванням нарахованого зносу, а також суми вкладень до фонду малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.Фінансовий результат діяльності за минулі бюджетні роки — це фінансовий результат виконання кошторису установи за минулий бюджетний рік у частині загального і спеціальних фондів.

Власний капітал бюджетних установ є основою для початку і продовження фінансово-госпо­дарської діяльності бюджетних установ, оскільки:

- розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності бюджетних установ;

- власний капітал перебуває в розпорядженні бюджетних установ необмежено довго й виконує, по суті, функцію довгострокового фінансування.

Завдання бухгалтерського обліку власного капіталу такі:

- контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і їх зменшенням за напрямками та причинами;

- визначення результатів виконання кошторису за бюджетний рік;

- забезпечення різних рівнів управління інформацією про наяв­ність та рух власного капіталу.

Облік фондів

Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні фондові рахунки № 40 «Фонд у необоротних активах» (субрахунок № 401 «Фонд у необоротних активах за їхніми видами») і № 41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах» (субрахунок № 411 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами»).

За кредитом цих рахунків (субрахунків) у кореспонденції із субрахунками різних класів відображається вартість придбаних необоротних активів і МШП та безкоштовно отриманих, а за фондом — на суму вибулих, ліквідованих і безкоштовно переданих необоротних активів і МШП, а також нарахованого зносу необоротних активів.

Основні проводки:

1. Прийнято в експлуатацію за ново побудову будинки, споруди, передавальні пристрої – Дт10 Кт4012. прийнято безкоштовно необ активи: а)на залишкову вартість Дт10,11,12 Кт 401; б)на суму нарахованого зносу Дт10 кт131-133

3. при безкоштовній передачі робляться зворотні проводки і також при реалізації

4. нараховано знос необортних активів в процесі їх експлуатації Дт 401 Кт 131-133

5. придбано МШП Дт 22 Кт 411

6. списано реалізовано залишки МШП, списано виявлені під час інвентаризації нестаці МШП Дт411 Кт22.

Операції з обліку фондів відображаються в меморіальних ордерах № 9, 10 та інших.

У балансі залишок на субрахунку № 401 має дорівнювати залишковій вартості необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів), а залишок на субрахунку № 411 має дорівнювати сумі залишків на субрахунку № 211.

Облік результатів виконання кошторису

Усі доходи і видатки загального і спеціально фондів в кінці звітного року завершальними оборотами списуються на результати виконання кошторису. Крім того на результати використання кошторису списуються доходи і видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, вартість переоцінених ТМЦ, вартість запасів які отримані при ліквідації, списані ОЗ, та результати проведених інвентаризацій, також в кінці року на результати виконання кошторису списується дебіторська і кредиторська заборгованості терміни позивної давності яких минули, а також безнадійна дебіторська заборгованість.

Не списується на результат фінансової діяльності втрати виробничих навчальних майстерень за незакінченими або не зданими роботами. Для визначення фін результату використовують рах 43 до якого відкривають субрахунки 431,432(431 за заг фондом,432 за спец фондом).

 

1. Списано отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету Дт 701,702 Кт 431

2. списано отримані за поточний рік доходи спеціального фонду бюджету:

а)доходи за коштами отриманими як плата за послуги Дт711 Кт432; б) доходи за іншими джерелами власних надходжень Дт712 Кт 432; в) доходи за іншими надходженнями спеціального фонду Дт 713 Кт 432; г) доходи спрямовані на покриття дефіциту загального фонду Дт 715 Кт 432; д) доходи за витратами майбутніх періодів Дт 716 Кт 432

3. списано доходи від реалізації продукції і виконаних робіт: а)реалізація виробів виробничих майстерень Дт 721 Кт 732; б) реалізація продукції підсобних майстерень Дт 722 Кт 432; в) реалізація науково-дослідницьких робіт за договорами Дт 723 Кт 432

4. списано інші доходи бюджетної установи Дт741 Кт432

5. списано видатки поточного року за рахунок коштів загального фонду бюджету Дт 431 Кт801,802

6. списано видатки спеціального фонду Дт432 Кт 81.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 87; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты