Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік розрахунків із підзвітними особами.
Читайте также:
  1. Аналітичний і синтетичний облік надходження і вибуття МШП та МНМА, нарахування зносу МНМА.
  2. Аналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
  3. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  4. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  5. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться ведення облікової оперативної та звітної документації, аналіз діяльності показників?
  6. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  7. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  8. Журнал обліку
  9. Застосування системи стандарт-кост у процесі обліку витрат на ви­робництво.
  10. Класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та облік рахунків до отримання.

Підзвіт. Особами вважаються особи які працюють на п-ві і одержали кошти авансом на відрядження або на здійснення господ.операцій.

Підзвіт.особі кошти видаються з каси п-ва згідно наказу керівника при наявності довідки з бухгалтерії що за підзвіт.особою немає заборгованості по раніше виданих авансах. Фактичний час перебування особи у відряджені вираховується за відмітками в квитках щодо виїзду з основного місця роботи і приїзду до місця постійної роботи.

Термін відрядження визнач.керівником п-ва, але не можу бути більшим ніж 30кален.днів в межах Укр. І 60календ.днів за кордоном.

За відрядженим зберігається місце постійної роботи. А також його серед.заробіток за час відрядження. Відрядженій особі відшкодовуються виплати за проїзд, на проживання, виплачуються добові.

Протягом 5 банків.днів підзвіт.особа має повернути невитрачені кошти в касу п-ва і здати авансовий звіт. На підставі отриманого авансового звіту і підтверджуючих документів бухгалтерія відображає синтетичний і аналіт.облік розрахунків з підзвіт.особами в журналі №3.

Видано з каси кошти підзвіт.особі Дт 372 Кт 30

Списано витрати підзвіт.особи на відрядження,проїзд,проживання,добові Дт23,92,93Кт372

Придбано підзвіт.особою запаси, МШП Дт 20,22Кт372

На суму податкового кредиту з ПДВ Дт 641Кт372

Повернено невитрачені кошти в касу п-ва Дт 30 Кт 372

 

8.Оцінка вибуття запасів згідно П(с)БО №9 «Запаси»

Згідно з П(С)БО 9 оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продаж та іншому вибутті здійснюється одним із таких методів:

1) ідентифікованої собівартості;

2) середньозваженої собівартості;

3) ФІФО;

4) ЛІФО;

5) метод оцінки за нормативними витратами

6) за цінами продажу

 

1метод використовується по запасах які відпускаються для спеціал.замовлень і проектів, а також для запасів які не замінюють одне одного.

2метод

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості запасів на початок місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на початок місяця плюс сумарну кількість запасів що надійшли протягом місяця.

3метод

Полягає в тому що запаси списуються у тій послідовності в якій вони надходили на п-во. Тобто, запаси які першими списуються у виробництво, продаж чи інше вибуття оцінюються за собівартістю перших за часом надходжень запасів, а вартість залишку запасів на кінець місяця оцінюється за собівартістю останніх за часом надходжень запасів4метод

Полягає в тому що запаси списуються у послідовності протилежній до їх надходження на п-во. Тобто, запаси які першими списуються у виробництво оцінюються за вартістю останніх за часом надходження запасів. З П(с) БО 9 був виключений цей метод у 2004р. у зв’язку з тим що використання даного методу за умов інфляції дає зниження прибутку, а від так зниження податку на прибуток до бюджету що не вигідно державі.

5метод

Полягає у застосувані норм.витрат на одиницю продукції (робіт,послуг) ,які встановлені п-вом з врахуванням нормального використання запасів, праці і діючих цін. Для забезпечення максим.наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повині періодично переглядатися в нормативній базі п-ва.

6метод

Заснований на використані п-вами торгівлі середнього проценту торгівельної націнки

 

 

1. Предмет і метод БО. Закон україни «Про БО і ФЗ»

Предметом є вивчення стану розміщення ГЗ підприємства. Загальна сума ГЗ завжди рівна сумі джерел їх утворення. Метод БО – це сукупність методів і прийомів, які забезпечують необхідною інформацією для забезпечення предмету БО. Є такі методи:1.Документація і інвентаризація (первині документи (накл. прибут. видат. касовий ордер. чеки) на підставі чого складаються обл.. регістри (відом. Журнали) має бути автоматизація і комп’ютеризація обл.. робіт. Інвентаризація – що це спосіб перевірки наявності ТМЦ і грош. кош. З даними Бо. Є часткові, суцільні, перманентні, провод. Згідно наказу керівника, чи законод: перед складанням РЗвіт, стих. Лихо, заміна МВО, зміна форм власності, перед в оренду, ліквідації підп. За рішенням судо орг.

2.оцінка і калькуляція. О – спосіб грош. вимірюв. обєктів БО шляхом підсумування витрат згідно ЗУ «Про…» господар. Операції оцінюються в грн. К – обч. Собіварт. ГП. С – це грош. Вираз витрат здійснених при виготов.і реалізації ГП. 3.рахунки і подвійні записи. ГО вносить зміну в ГЗ та джер. Їх утворення. Кожна ГО записуєть двічі в Дт одного рах. І в Кт ін. це і є той метод. Має бути рівність по Дт і Кт в підсумку, якщо ні то є помилк, зв'язок який є між рахунками наз. Кореспонденцією, а рах…запис який від об кореспонденцію наз. Бух. Проведенням, є прості (Дт одного і Кт одн) скдадні (Дт 1, 2 і Кт 1,2) 4. Баланс (лат. Ваги, рівновага) – спосіб відображення в сис. БО в єн. грош. од. ГЗ і ДУ. Це двохстороння таблиця. Ліва – актив (ГЗ), права – пасив (ДУ), окремий рядок наз. статею балансу, грош. вираз статті оцінкою статті. заг. підсумок статей активу і пасиву валютою балансу. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты