Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
Читайте также:
  1. Аналітичний і синтетичний облік надходження і вибуття МШП та МНМА, нарахування зносу МНМА.
  2. Аналітичні та графічні варіанти викладання проблеми технологічного вибору в економіці. Крива виробничих можливостей та її аналіз.
  3. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  4. Джерела інформації, нормативно-правова база при ревізії операцій на поточному рах. в іноземній валюті.
  5. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться ведення облікової оперативної та звітної документації, аналіз діяльності показників?
  6. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  7. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  8. Документальне оформлення операцій на рахунку в банку.
  9. Журнал господарських операцій за грудень

 

Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів ведеться на рахунку 20 “Виробничі запаси” відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Даний рахунок має такі субрахунки:

201 “Сировина й матеріали”;

202 “Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”;

203 “Паливо”;

204 “Тара і тарні матеріали”;

205 “Будівельні матеріали”;

206 “Матеріали передані в переробку”;

207 “Запасні частини”;

208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”;

209 “Інші запаси”

По дебету рахунка 20 “Виробничі запаси” та його субрахунків відображають надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту – витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також зменшення вартості запасів внаслідок уцінки.

За допомогою синтетичного обліку неможливо контролювати наявність та рух кожного виду виробничих запасів. Для отримання деталізованої інформації, необхідної для управління запасами за їх окремими видами та процесами, організовується аналітичний облік.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп. Кожна з груп виробничих за­пасів поділяється за видами, сортами, марками, типами, розміра­ми. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний но­мер), яке записують до спеціального реєстру — номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру і, по можливості, облікову ціну запасу.

Кодування номенклатури-цінника здійснюють за змішаною порядково-серійною системою, використовуючи семи- і восьми-значні коди. Перші два знаки вказують на синтетичний рахунок, третій — на субрахунок, один або два наступні знаки означають групу виробничих запасів, решта — знаки, які характеризують виробничі запаси. Інформація, що міститься в номенклатурах-цінниках, належить до умовно-постійної, її записують на машин­них носіях і багаторазово використовують для одержання необ­хідних вихідних даних.

На кожному документі з руху виробничих запасів повинно бу­ти вказано не тільки найменування запасу, а й номенклатурний номер, щоб уникнути помилок під час заповнення прибуткових і видаткових документів та здійснення записів у складському і бу­хгалтерському обліку виробничих запасів. Аналітичний облік ви­робничих запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника.На підставі залишків на перше число місяця, які виводяться по кожному номенклатурному номеру в картках складського обліку, складаються відомості обліку залишків запасів (сальдові відомо­сті), які використовуються для порівняння даних аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів. Облік виробничих запа­сів здійснюється відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты