Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСемінарські заняття як форма організації студентів та її види
Семінар - вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню обстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.

Семінарські заняття виконують такі основнінавчальну, розвивальну (розвиток логічного мислення тощо) виховну (патріотичне виховання, виховання економічної, екологічної культуриі мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до фаху,формування потреби здорового способу життя тощо); діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студ. навч. матеріалу, виявлення прогалин його засвоєнні та їх подолання).ін.

Відмінною особливістюсемінару як форми навчальних занять є: активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, що були

винесені на розгляд; викладач надає студентам можливість вільно висловлюватися під час розгляду питань, що винесені на обговорення, допомагає їм вірно будувати свої міркування; така навчальна мета семінару вимагає, щоб студенти були добре підготовлені до заняття; якщо студенти непідготовлені до заняття, то семінарське занят перетворюється у фронтальну бесіду (викладач задає питання, студенти відповідають на них).

Існує багато різновидностей семінарських занять, які відрізняються як за

змістом, так і за формою організації роботи. У процесі проходження практики під час викладання тої чи іншої дисципліни рекомендується використовувати різні види семінарських занять, зокрема:Семінари-бесіди (найпростіша форма семінару, побудована на основі евристичної бесіди (студенти дають відповіді на запитання, що мають проблемний характер і вимагають творчого, продуктивного мислення, дискусія, «круглий стіл», форум, дебати,симпозіум)

Наукові семінарихарактеризуються високим рівнем узагальнення знань, умінь, навичок; дидактичні цілі і завдання цього заняття реалізуються шляхом заслуховування і широкого аналізу звітів студентів пропроведену науково-пошукову роботу; проводяться у формі наукових конференцій; на них студенти виступають з доповідями, у яких висвітлюють результати

виконаної ними науково-пошукової роботи, підготовки до студентських наукових конференцій тощо.З використанням ігрових ситуацій –пров.у формі пізнавальної гри за типом телевізійних ігор, ефективним різновидом є рольові ігри, що проводяться у формі наукових конференцій (на них студенти-доповідачі виступають у ролі експертів з того чи іншого питання; їхні доповіді рецензуються і оцінюються групою рецензентів - до 3-х чоловік); різновидом рольових ігор є прес-конференції (студент, який виконує роль прес-секретаря веде конференцію; студенти-журналісти ставлять запитання експертам з проблем, що винесені на розгляд семінару). Міжпредметні семінари -проводяться одним або різними викладачами; на них обговорюється навчальна інформація, яка є предметом вивчення

декількох дисциплін.

Методика підготовки і проведення семінарських занять передбачає повід. теми, плану семінарського заняття та реком.л-ри; опрацювання та осмислення теоретичного матеріалу відповідної теми; підготовку до обговорення питань інформаційного блоку у формі діалогу, дискусії, диспуту, конференцій; підготовку, проведення фрагментів навчальних занять, на яких викор. традиційні форми організації навчання, їх аналіз; підготовку та проведення фрагментів навчальних занять, на яких використовуються інноваційні форми організації навчанн; виконання індивідуальних практичних завдань різних рівнів; написання рефератів (з метою відпрацювання пропущених лекційних чи семінарських занять); виконання завдань науково-пошукової роботи (написання рефератів за тематикою проблемного характеру, розробку доповідей для публічного виступу, підготовку тестів, анкет, бесід, інтерв’ю тощо).

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты