Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи нукового дослідження
Будь-яке дослідження складається з ряду необхідних етапів, до яких відносяться: - попереднє ознайомлення з практикою і літературою та розробка наукового апарату; - ознайомлення з пpоблемою з літеpатуpних джеpел; - уточнення наукового апаpату; - розробка плану роботи; - систематичне накопичення матеpіалу; - зведення та математична обpобка pезультатів; - теоpетичне обгрунтування pезультатів дослідження; фоpмулювання, висновків; - впpовадження pезультатів дослідження в пpактику. Першим етапом дослідження є формулювання наукового апарату.

Науковий апарат - це основні положення, котрі визначають спрямованість, логіку та умови підготовки і проведення дослідження. Науковий (понятійний, категоріальний) апарат включає: актуальність дослідження; протиріччя; проблему; тему; об'єкт; предмет; мету, гіпотезу, завдання, методи, наукову новизну та практичну значущість дослідження.

Актуальність дослідження визначається тим, наскільки його результати будуть сприяти вирішенню конкретних практичних задач або сприятимуть усуненню існуючих протиріч. Тема дослідження – це конкретизація і вичерпне визначення досліджуваного явища, сфери, межі досліджень. Об’єкт дослідження. Те, що досліджується До об’єктів пізнання відносять конкретні речі, явища або процеси, на які безпосередньо спрямована пізнавальна діяльність суб’єкта. Предметом досліджень та частинка об’єкта, що дослідж. можуть бути мета освіти чи виховання, прогнозування, зміст, форми й методи організації й проведення педагогічного процесу, характеристики діяльності учня і учителя, суперечності в навчально-вихов­ному процесі, шляхи його вдосконалення, характер педа­гогічних вимог, впливів, педагогічні умови, особливості, тенденції розвитку навчально-виховних явищ і процесів, різні види педагогічних ситуацій; Гіпотеза – це науково обґрунтоване припущення, що висувається для пояснення якого-небудь процесу, яке після перевірки може виявитись дійсним або хибним.

Організовуючи дослідження конкретної педагогічної проблеми, дотримуються певної послідовності. Різні педагоги пропонують свою послідовність етапів, наприклад Фіцула Михайло Миколайович пропонує:1.Визначення проблеми дослідження, яка має актуальне, життєве значення. 2.Ґрунтовне, всебічне і глибоке вивчення встановлених наукою фактів, положень, висновків. 3. Вивчення шкільної практики. 4. Формулювання гіпотези, тобто наукового припущення, ймовірного висновку з дослідження. 5. Здійснення експериментальної роботи. 6. Вивчення передового досвіду. 7. Зіставлення експериментальних даних з масовою практикою. 8. Узагальнення результатів дослідження, формулювання наукових висновків, доведення або спростування гіпотези. 9. Оформл.результатів досл., їх упровадження в життя.

У навч. посібнику Гончаренко Семен Устинович «Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі»: 1. Визначення конкретних завдань; 2) Добір та опрацювання фактичного матеріалу; 3) Теоретична розробка від фактів до ідей. 4) експериментальної перевірки і колективного обговорення; 5) Оформлення результатів; 6) Запров. здобутих результатів у практику.

Отже , узагальнивши думки можна виділити таку послідовність етапів: 1) Орієнтовно-теоретичний етап ( визначення проблемної сфери практики і наукового знання; обґрунтування теми досл. та його актуальності, розробка вихідних позицій досл.; інформативне забезпечення наук.-досл. роботи) 2) (перспективне планування процесу дослідження; організація експериментальної бази, добір респондентів; розробка дослідницької документації) 3) Етап програмно-методичного забезпечення експ. досл. (визначення завдань експ. досл; добір методів дослідження; розробка ефективних методик роботи; визначення критеріїв і показників результативності запропонованих у дослідженні пед. впливів; 4) Етап безпосередньо експериментальної розвідки (види експер. (констатувальний, формувальний, контрольний), документальне оформлення матеріалів ЕД; аналіз здобутих емпіричних даних) 5) Етап узагальнення (систематизація одержаних даних, підсумкове узагальнення за результатами дослідження; формулювання висновків, л-рне оформлення роботи) 6) Етап упровадження результів досліджен. у пед. практику (написання статей, доповідей, розробка методичних рекомендацій, їх упровадження у практику освіти.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты