Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВідсутність в рефераті посилань на літературні джерела або їх неправильне оформлення може потягнути за собою не зарахування реферату або зниження оцінки.
Читайте также:
  1. А. Сміт про сутність і джерела багатства
  2. б)відсутність одного - двох підписів одержувачів у двох платіжних відомостях за ревізований місяць
  3. Вимоги до оформлення
  4. Вимоги до оформлення списку використаних джерел
  5. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
  6. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії
  7. Джерела інформації, нормативно-правова база при ревізії операцій на поточному рах. в іноземній валюті.
  8. Джерела корпоративного права Європейського Союзу
  9. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства

 

V. Реферат може бути надрукованим (в т.ч. – комп`ютерним набором) або написаний від руки. Обсяг реферату без плану та списку літератури:

a) в друкованому варіанті через 1,5 інт. - 20-24 стор. через 2 інт. 25-30 стор.;

b) в рукописному варіанті - 25-30 стор.

В окремих випадках зазначені межі можуть бути змінені, якщо це виправдовується змістом реферату.

При рукописному виконанні реферату слід звернути увагу на чіткість та зрозумілість почерку; реферати, які не прочитуються, повертаються виконавцю.

Реферати, що дублюють вже наявні реферати або реферати, вміщені на сторінках Інтернет-видань, не зараховуються.

 

VI. Автор реферату має право на ознайомлення із рецензією на реферат і одержання додаткових пояснень від рецензента.

 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА (ПЛАН)

ЗАХИСТУ РЕФЕРАТУ АСПІРАНТАМИ СТАЦІОНАРНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЛОСОФІЇ

 

Захист реферату аспірантами стаціонарної форми навчання відбувається публічно, під час практичних занять з філософії. Захист відбувається згідно графіку, затвердженому викладачем – керівником групи проведення семінарських занять.

 

Захист реферату не повинен бути переповіданням його змісту або його прочитуванням, а має бути аналітичною формою його представлення.

 

Рекомендується наступна схема (план) захисту реферату:

- представлення теми, окреслення її значення для філософії, життя, науки, в т. ч. – особисто для автора реферату;

- пояснення доречності обраного автором реферату плану викладу теми (план може бути структурно-логічним, генетичним (історичним), персоналістичним (перегляд позицій певних авторів), концептуально-теоретичним (перегляд та співставлення різних теорій і концепцій та ін.);

- виділення у тексті реферату кількох (3-х – 5-і) провідних стрижньових положень реферату, розкриття їх змісту, їх взаємозв’язку;

- пояснення основних висновків із розгляду реферату (3 – 5 пунктів);

- подання характеристики основних дослідницьких джерел (списку літератури), що використовувались при написанні реферату.

Зазначена схема відповідає загально прийнятій формі представлення наукових досліджень.

За бажанням особа, що захищає реферат, може запропонувати ще певні пункти захисту на власний розсуд, проте вони мають бути обґрунтованими. 

ВИМОГИ

ДО РЕЦЕНЗУВАННЯ РЕФЕРАТІВ АСПІРАНТІВ ТА

ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ

ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ.

При рецензуванні рефератів викладачам перш за все слід звертати увагу на дотримання автором формальних умов виконання реферату, а саме:

· на наявність плану реферату;

· на наявність списку використаної літератури;

· на наявність посилань на літературу в тексті;

· на належний обсяг реферату (друкований реферат - 20-30 стор., написаний від руки - 25-30 стор.).

Рецензія на реферат, написана викладачем, повинна бути розгорнутою і включати в себе:

· оцінку доречності вибору теми реферату, її наукової значущості та зв’язку її з профілем наукової роботи автора;

· відповідність плану реферату обраній темі, а змісту реферату – його плану;

· оцінку того, якою мірою реферат розкриває саме філософський зміст теми;

· виділення положень, які вдало розкривають тему, представляють інтерес, відрізняються послідовністю та аргументованістю міркувань, оригінальністю та сміливістю думки або вмінням сформулювати власну думку;· аналіз внутрішньої структури реферату (єдність частин, доцільність їх виділення, послідовність викладу теми, рух думки від простого до складного і т.ін.)

· виділення помилок та недоліків реферату із чітким обґрунтуванням, в чому саме полягає недолік або помилка, наскільки вона є серйозною, якого плану (формальна, змістовна, структурна). Аналіз помилок повинен допомогти усуненню їх при переробці реферату;

· підкреслення ступеню реферування: використання достатньої кількості літератури, вірне виділення основних точок зору, їх порівняння, оцінка і т. ін;

· формулювання загального висновку рецензування і виставлення оцінки. Причому, чим нижчим є бал оцінки, тим більш докладно вона повинна бути обґрунтованою.

Рецензія пишеться в довільній формі, без термінологічних ускладнень.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты