Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГрадуировка поромера
Читайте также:
  1. Градуировка термометры.

Градуировка поромера заключается в из­мерении вместимости чаши и цены деления прибора.

6.1.3.1 Чаша и крышка поромера должны иметь жесткую конструкцию, не допускаю­щую изменение объема прибора при приложе­нии давления до 200 кПа. Соединение крышки и чаши должно иметь уплотнение, обеспечива­ющее герметичность прибора. Внутренняя по­верхность крышки должна иметь угол к плос­кости ее основания не менее 30°, чаша - плос­кое дно.

Отношение диаметра чаши к ее высоте должно составлять 1 ± 0,25.


 


1 - металева пластина; 2 - обмежувачі; 3 - стрілка; 4 - петля; 5 - навантажувальний пуансон; 6 - ци­ліндрична посудина

Рисунок 4 - Об'ємомір


1 - металлическая пластина;2 - ограничители; З - стрелка; 4 - петля; 5 - пригружающий пуансон; 6 - цилиндрический сосуд

Рисунок 4 - Объёмомер


ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.14

 
 

 


1 - чаша; 2 - накидний болт; 3 - кришка; 4 - водомірна труба; 5 - манометр; 6 - вхідний вентиль; 7 - ручний насос; 8 - зливний вентиль

Рисунок 5 - Поромір


1 - чаша; 2 - накидной болт; 3 - крышка; 4 - водомер­ная труба; 5 - манометр; 6 - входной вентиль; 7 -ручной насос; 8 - сливной вентиль

Рисунок 5 - Поромер


 

 


Місткість чаші приймають у залежності від найбільшої крупності зерен заповнювача за таблицею 4.


Вместимость чаши принимают в зависи­мости от наибольшей крупности зерен запол­нителя по таблице 4.


 

Таблиця 4

Таблица 4


Найбільша крупність зерен заповнювача, мм Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм   £ 20   ³ 40  
Мінімальна місткість чаші, см3 Минимальная вместимость чаши, см3      

 


Місткість водомірної трубки повинна складати (6 ± 1) % місткості чаші. Довжина шкали водомірної трубки повинна бути не менше 100 мм, число поділок - не менше 100.

У порожньому приладі тиск (100 ± 20) кПа не повинен знижуватись більше ніж на 5 кПа протягом 1 хв. Шкала манометра приладу по­винна мати верхню границю 200 кПа.

Матеріал чаші і кришки приладу повинен бути стійкий до дії лугів цементу.

6.1.3.2 Поромір має таке додаткове об­ладнання: воронку для наливання води у прилад, посудину для води місткістю не мен­ше 3000 см3, сталеву пластину розмірами 5 мм ´ 20 мм ´ 500 мм.
Вместимость водомерной трубки должна составлять (6 ± 1) % вместимости чаши. Длина шкалы водомерной трубки должна быть не менее 100 мм, число делений - не менее 100.

В пустом приборе давление (100 ± 20) кПа не должно снижаться более чем на 5 кПа в течение 1 мин. Шкала манометра прибора дол­жна иметь верхний предел 200 кПа.

Материал чаши и крышки прибора дол­жен быть устойчив к действию щелочей цемен­та.

6.1.3.2 Поромер имеет следующее допол­нительное оборудование: воронку для налива-ния воды в прибор, сосуд для воды вмести­мостью не менее 3000 см, стальную пластину размерами 5 мм ´ 20 мм ´ 500 мм.ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.15

 


6.1.3.3 Для визначення місткості чаші на її фланець наносять тонкий шар солідолу або іншого жиру, чашу накривають скляним лис­том і зважують усе разом з похибкою не більше 1 г. Потім знімають лист, наливають у чашу воду до утворення випуклого меніска і знову накривають скляним листом. Після стікання надлишків води чашу обтирають тканиною і чашу з листом і з водою зважують з похибкою не більше 1 г.Місткість чаші Vч, см3, обчислюють з ок­ругленням до 1 см3 за формулою


6.1.3.3 Для определения вместимости ча­ши на ее фланец наносят тонкий слой солидо­ла или другого жира, чашу накрывают стек­лянным листом и взвешивают все вместе с пог­решностью не более 1 г. Затем снимают лист, наливают в чашу воду до образования выпук­лого мениска и вновь накрывают стеклянным листом. После отекания излишков воды чашу обтирают тканью и чашу с листом и водой взвешивают с погрешностью не более 1 г.

Вместимость чаши Vч, см3, вычисляют с округлением до 1 см3 по формуле


, (3)


де т2 - маса чаші зі склом і водою, г;

т1 - маса чаші зі склом без води, г;

rв - густина води, яку приймають такою, що дорівнює 1,0 г/см3.

Для визначення ціни поділки шкали при­ладу наливають воду у чашу пороміра, накри­вають її кришкою, затягують накидні болти, закривають зливний вентиль і через воронку доливають воду трохи вище рівня верхньої (нульової) поділки шкали. Відкривши зливний вентиль, встановлюють рівень води на нульо­вій поділці. Потім, підставивши попередньо зважений з похибкою не більше 1,0 г стакан, відкривають зливний вентиль і зливають воду до відмітки від 30 до 60 % шкали водомірної трубки. Зважують стакан з водою з похибкою не більше 1 г.

Ціну поділки шкали приладу С обчислю­ють за формулою


где т2 - масса чаши со стеклом и водой, г;

т1 - масса чаши со стеклом без воды, г;

rв - плотность воды, принимаемая равной 1,0 г/см3.

Для определения цены деления шкалы прибора наливают воду в чашу поромера, на­крывают ее крышкой, затягивают накидные болты, закрывают сливной вентиль и через воронку доливают воду немного выше уровня верхнего (нулевого) деления шкалы. Открыв сливной вентиль, устанавливают уровень во­ды на нулевом делении. Затем, подставив предварительно взвешенный с погрешностью не более 1,0 г стакан, открывают сливной вен­тиль и сливают воду до отметки от 30 до 60 % шкалы водомерной трубки. Взвешивают ста­кан с водой с погрешностью не более 1 г.Цену деления шкалы прибора С вычисля­ют по формуле


, (4)


де m4 , m3 - маса стакана з водою і без води, г;

Е - число поділок водомірної трубки, від­повідне об'єму вилитої води;

Vч - місткість чаші, см3.

6.2 Об'ємний метод визначення об'єму втягнутого повітря

6.2.1 Відбирають наважку бетонної суміші тсм , масою, г, що обчислюють за формулою


где m43, - масса стакана с водой и без воды, г;

Е - число делений водомерной трубки, соответствующее объёму вылитой воды;

Vч - вместимость чаши, см3.

6.2 Объёмный метод определения объема вовлеченного воздуха

6.2.1 Отбирают навеску бетонной смеси тсм , массой, г, вычисляемой по формуле


mсм=rсм × Vсм , (5)


де r см – густина бетонної суміші, г/см3;

Vсм - об'єм суміші в ущільненому стані, який приймають таким, що дорівнює 0,3 Vч, см3;

Vч – місткість чаші, см2.

6.2.2 Наважку бетонної суміші розміщу­ють у посудині об'ємоміра і ущільнюють за ГОСТ 10180.


где см – плотность бетонной смеси, г/см3;

Vсм - объем смеси в уплотненном состоя­нии, принимаемый равным 0,3 Vч, см3;

Vч – вместимость чаши, см2.

6.2.2 Навеску бетонной смеси помещают в сосуд объёмомера и уплотняют по ГОСТ 10180.


ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.16

 

 


6.2.3 У об'ємомір з наважкою бетонної су­міші наливають зважену кількість води (з по­хибкою не більше 1 г) об'ємом у 1,5-2 рази більшим ніж об'єм суміші, яку випробову­ють.

Протягом 2-3хв ретельно перемішують бетонну суміш з водою металевим стрижнем. Після перемішування знімають утворену у по­судині піну і розміщують її у попередньо зва­жену скляну склянку місткістю 100-200 мл.

 

6.2.4 Перемішування і відбирання піни по­вторюють не менше двох разів з проміжком часу 2-3 хв, після чого встановлюють сумарну масу відібраної піни з похибкою не більше 1 г.

 

6.2.5 При випробуванні бетонної суміші на пористому заповнювачі перед кожним зніман­ням піни у посудину опускають привантажу-вальний пуансон для запобігання спливанню зерен заповнювача.

6.2.6 Після останнього знімання піни у посудину опускають привантажувальний пу­ансон, на посудину накладають пластину зі стрілкою так, щоб обмежувачі дотикались до стінок посуду. Потім поступово невеликою цівкою доливають у посудину воду за 6.2.3. Після цього зважуванням визначають сумар­ну масу всієї налитої у посудину води з похиб­кою до 1 г.

6.2.7 При випробуванні бетонної суміші на пористому заповнювачі після закінчення вип­робування піднімають пуансон, відбирають з випробуваної суміші 20-50 зерен крупного за­повнювача, які обтирають вологою ткани­ною, зважують з похибкою не більше 1 г, вису­шують до постійної маси і обчислюють водо-поглинання крупного заповнювача Wщ, %, за час від початку приготування бетонної суміші до закінчення випробування за формулою


6.2.3 В объёмомер с навеской бетонной смеси наливают взвешенное количество воды (с погрешностью не более 1 г) объёмом в 1,5-2 раза большим чем объём испытываемой сме­си.

В течение 2-3 мин тщательно перемешива­ют бетонную смесь с водой металлическим стержнем. После перемешивания снимают об­разовавшуюся в сосуде пену и помещают ее в предварительно взвешенный стеклянный ста­кан вместимостью 100-200 мл.

6.2.4 Перемешивание и отбор пены повто­ряют не менее двух раз с промежутком време­ни 2-3 мин, после чего устанавливают суммар­ную массу отобранной пены с погрешностью не более 1 г.

6.2.5 При испытании бетонной смеси на пористом заполнителе перед каждым снятием пены в сосуд опускают пригружающий пуан­сон для предотвращения всплывания зерен заполнителя.

6.2.6 После последнего снятия пены в со­суд опускают пригружающий пуансон, на со­суд накладывают пластину со стрелкой так, чтобы ограничители соприкасались со стен­ками сосуда. Затем постепенно небольшой струёй доливают в сосуд воду по 6.2.3. После этого взвешиванием определяют суммарную массу всей налитой в сосуд воды с погреш­ностью до 1 г.

6.2.7 При испытании бетонной смеси на пористом заполнителе после окончания ис­пытания поднимают пуансон, отбирают из ис­пытанной смеси 20-50 зерен крупного запол­нителя, которые обтирают влажной тканью, взвешивают с погрешностью не более 1 г, вы­сушивают до постоянной массы и вычисляют водопоглощение крупного заполнителя Wщ, %, за время от начала приготовления бетон­ной смеси до окончания испытания по форму­ле


, (6)


де Щ1 - маса відібраної проби крупного запов­нювача у водонасиченому стані, г;

Щ2 - те саме, у сухому стані, г.

6.2.8 Пористість бетонної суміші Vв, %, об­числюють з округленням до 0,1 % за форму­лою


где Щ1 - масса отобранной пробы крупного за­полнителя в водонасыщенном состоянии, г;

Щ2 - то же, в сухом состоянии, г.

6.2.8 Пористость бетонной смеси Vв , %, вы­числяют с округлением до 0,1 % по формуле


, (7)


ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.17

 

 


де Vсм - об'єм бетонної суміші, яку випробо­вують в ущільненому стані, см3;

mв - маса всієї влитої води, г;

rв - густина води, яку приймають такою, що дорівнює 1,0 г/см3;

Vо - стала об'ємоміра, см3, яку визначають за 6.1.2;

тn - маса відібраної піни, г;

Wщ - водопоглинання крупного пористого заповнювача за час від моменту приготу­вання суміші до закінчення випробування, %, маси;

п - коефіцієнт, що дорівнює 0,4 - для порис­того гравію і 0,75 - для пористого щебеню;

Щ - вміст крупного пористого заповнюва­ча у номінальному складі бетонної суміші, кг/м3.

 

Для бетонної суміші на щільному запов­нювачі величини п, Wщ і Щ приймають таки­ми, що дорівнюють нулю.

6.3 Компресійний метод визначення об'єму втягнутого повітря

6.3.1 Бетонну суміш вкладають у чашу по-роміра і ущільнюють за ГОСТ 10180. Після ущільнення надлишок бетонної суміші зріза­ють сталевою лінійкою. Потім фланець ре­тельно обчищають від бетонної суміші, вста­новлюють на чаші кришку приладу, притиску­ють її накидними болтами. Зливний вентиль при цьому повинен бути закритим.

6.3.2 Через воронку заливають у прилад воду до відмітки (50 ± 30) % шкали. Потім відхиляють прилад приблизно на 30° від вер­тикалі і, використовуючи дно чаші як точку опори, описують 10 повних кругів верхнім кін­цем приладу, одночасно постукуючи рукою по конічній кришці для видалення пузирчиків по­вітря. Далі прилад повертають у вертикальне положення і доливають через воронку воду до рівня вище нульової риски шкали.

Якщо на поверхні води з'являється піна, то її необхідно ліквідувати шляхом вливання че­рез воронку від 1 до 3 мл спирту (етилового, метилового або ін.).

Відкривши зливний вентиль, приводять рівень води до нульової поділки шкали приладу.

6.3.3 Закривають вхідний і зливний вен­тилі і насосом піднімають тиск у приладі до (110 ± 5) кПа. Постукують рукою по стінкам чаші і, коли тиск знизиться до 100 кПа, відмічають за шкалою приладу рівень води Н1.


где Vсм - объём испытываемой бетонной смеси в уплотненном состоянии, см3;

mв - масса всей влитой воды, г;

rв - плотность воды, принимаемая равной 1,0 г/см3;

Vо - постоянная объёмомера, см3, определя­емая по 6.1.2;

тn - масса отобранной пены, г;

Wщ - водопоглощение крупного пористого заполнителя за время от момента приготов­ления смеси до окончания испытания, %, массы;

п - коэффициент, равный 0,4 - для пористо­го гравия и 0,75 - для пористого щебня;

Щ - содержание крупного пористого запол­нителя в номинальном составе бетонной сме­си, кг/м3.

Для бетонной смеси на плотном заполни­теле величины п, Wщ и Щ принимают равны­ми нулю.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты