Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 1
 

1. Вкажіть ознаки трипільської цивілізації:

 

а) перехід до орного землеробства;

б) перехід до кочового скотарства;

в) наявність релігійного культу богині-матері;

г) винайдення заліза;

д) поклоніння богу вогню – Сварогу;

е) будування великих поселень – протоміст.

 

2. Встановіть відповідність між періодами кам’яного віку, їх характерними ознаками та стоянками давніх людей:

а) палеоліт; 1) поява лука та стріл; А) стоянка біля с. Королеве;

б) мезоліт; 2) поява кроманьйонця; Б) стоянка Кам’яна Могила;

в) неоліт; 3) перехід до відтворюючого В) стоянка Мурзак-Коба.

господарства;

 

3. Оберіть слова, що стосуються забудови давньоруських міст:

а) погост;

б) дитинець;

в) двір;

г) поділ;

д) посад;

е) село.

 

4. Встановіть відповідність між поняттями та їх значенням:

 

а) смерди; 1) невільне населення (здебільшого полонені), яке можна було продавати, дарувати, передавати у спадщину;
б) закупи; 2) люди, що втратили зв’язок зі своєю соціальною групою, проте залишилися особисто вільними;
в) челядь; 3) особисто вільні селяни, мали власне господарство, платили данину князеві, виконували повинності;
г) ізгої; 4) селяни, які втратили власне господарство, потрапили у залежність від пана та мусили відробити позику.

5. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

а) полюддя; 1) знаки князівської власності, якими позначали державні володіння;
б) погости; 2) територія для князівських розваг, полювання та збирання данини у формі хутряних грошей;
в) знамення; 3) щорічний об’їзд князем з дружиною підвладних йому територій для збору данини;
г) ловища; 4) адміністративно-господарські осередки, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену данину.

 

6. Визначте поняття (одним словом):

Давня форма звичаєвого права, за якою князь та його дружинники щорічно об’їжджали власні володіння і підлеглі племінні княжіння з метою збирання данини. Такий об’їзд мав і священний, сакральний характер єднання князівської влади, держави з населенням.

 

 

7. Вставте пропущений термін (одним словом):

На східнослов’янських землях у VІ – ІХ ст. існували різні системи землеробства залежно від природних умов. У лісовій зоні застосовували трудомістку ____________________ систему. Ліс вирубувався, стовбури дерев підсихали, а тоді все спалювалося. Грунт удобрювався попелом і таким чином готувалася посівна площа.

 

8. Встановіть відповідність між історичними термінами та їх значеннями:

а) “гривни”; 1) власні монети Володимира Великого, на деяких з них викарбувано тризуб;
б) “гривні”; 2) хутряні гроші, шкурки білок і куниць;
в) “златники” та “срібляники”; 3) прикраси на шию у вигляді вузького прута з коштовного металу;
г) “куни”; 4) грошові монети у вигляді злитків срібла усталеної форми масою від 95 до 197 г.

9. Співвіднесіть історичні терміни та їх характерні ознаки:

а) “вотчина”; 1) безумовне землеволодіння, яке передавалось у спадщину;

б) “волость”; 2) володіння бояр, дружинників з правом “кормління” – збирання данини і виконання відробітків селянами;

3) умовне землекористування за службу, тимчасова власність бояр, дружинників, монастирів;

4) феодальне право на працю залежних селян.

 

10. Визначте поняття (одним словом):

Державна повинність у Київській Русі, що зобов’язувала селян постачати коней та підводи для потреб князів, бояр, посадників, перевозити сільськогосподарську продукцію на княжий двір, на ринок або у похід, будувати мости та зводити укріплення.

 

11. Встановіть відповідність між князівствами та їх містами:

а) Волинське князівство; 1) Бакота;

б) Галицьке князівство; 2) Белз;

3) Берестя;

4) Володимир;

5) Дорогочин;

6) Львів;

7) Перемишль;

8) Теребовль.

12. Вкажіть категорії, на які поділялося українське селянство у ХV ст.:

 

а) слуги;

б) данники;

в) рядовичі;

г) ізгої;

д) тяглі;

е) закупи.

13. Вкажіть основні соціальні стани українського суспільства другої половини ХVІІ ст.:

 

а) магнати;

б) козаки;

в) міщани;

г) селяни;

д) духовенство;

е) дворянство.

 

14. Визначте поняття (одним словом):

 

Багатогалузеві хутірські господарства фермерського типу, що створювались запорозькими козаками на землях Запорожжя.

 

15. Вкажіть ознаки кризи сільського господарства в Україні у першій половині ХІХ ст.:

 

а) перевиробництво продуктів сільського господарства і здешевлення їх на ринку;

б) консервація застарілих технологій господарювання та знарядь праці;

в) зниження продуктивності праці;

г) переведення кріпосних селян з відробіткової ренти на грошову;

д) низька товарність господарств;

е) зменшення плати кріпакам за їхню працю;

є) активізація міграції селян у Південну Україну;

ж) посилення кріпосного гніту.

 

16. Визначте поняття (одним словом):

Перепис населення Російської імперії, яке платило подушний податок і відбувало військову службу.

 

17. Вкажіть, які розміри панщини були визначені під час імперської аграрної реформи в Західній Україні у 80-ті роки ХVІІІ ст.:

 

а) 6 днів на тиждень;

б) 2 дні на тиждень;

в) 6 днів на місяць;

г) 14 днів на місяць;

д) 30 днів на рік.

 

18. Визначте поняття (одним словом):

 

Звичаєве або встановлене законом право поміщика-землевласника користуватися власністю своїх або колишніх селян.

19. Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини:

 

а) Лівобережна Україна;

б) Слобожанщина;

в) Правобережна Україна;

г) Південна Україна;

д) Закарпаття.

 

20. Вкажіть чинники, які гальмували розвиток сільського господарства у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.:

 

а) збереження значної частини земель у поміщицькому землеволодінні;

б) виснаження грунтів Центральної України;

в) обтяжливі податки, які мали сплачувати селяни;

г) аграрне перенаселення регіону;

д) кріпосна залежність селян;

е) правові обмеження життя та господарської активності селян;

є) початок індустріалізації в Україні;

ж) політична нестабільність на українських землях пов’язана з частими селянськими заворушеннями.

 

21. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

 

У 60 – 90-ті роки ХІХ ст. сформувався український індустріальний район, що включав такі промислові центри: Донецький вугільно-металургійний, Подільський залізорудний, Нікопольський марганцевий. “Локомотивами” індустріального розвитку України стали вугледобувна, гірничо-рудна та текстильна галузі. На Лівобережжі та Правобережжі на індустріальні рейки перейшли традиційні для цього регіону галузі цукроваріння та машинобудування.

22. Визначте особливості промислового розвитку Західної України у другій половині ХІХ ст.:

 

а) уповільнені темпи розвитку;

б) перевага дрібних підприємств;

в) перевага великих підприємств;

г) негативний вплив на розвиток промисловості конкуренції з фабрично-заводською продукцією західних провінцій Австрії;

д) динамічний розвиток;

е) негативний вплив на розвиток промисловості конкуренції з фабрично-заводською продукцією сусідньої Росії;

є) високий рівень концентрації виробництва;

ж) перевага сировинних галузей.

 

23. Визначте поняття (двома словами):

 

Підприємство, капітал якого утворюється з внесків пайовиків, а прибуток від капіталу розподіляється між пайовиками залежно від пайового внеску.

 

24. Вкажіть основні положення столипінської аграрної реформи:

 

а) скасування всіх виплат селян за землю;

б) руйнування общини;

в) заборона виходу селян з общини;

г) прискорення розвитку індивідуальних селянських господарств;

д) створення військових поселень;

е) збереження общинної власності на луки, ліси та ін.

 

25. Знайдіть і виправте в історичному тексті одну помилку:

 

На початку ХХ ст. у промисловості Наддніпрянської України розгортається процес укрупнення капіталу і виробничих потужностей. Першою і найпоширенішою формою монополізації стає утворення артілей.

 

26. Вкажіть причини запровадження непу:

 

а) криза перевиробництва;

б) голод в радянській державі;

в) відмова більшовиків від ідеї побудови комуністичного суспільства;

г) криза політики “воєнного комунізму”;

д) поради західних економістів;

е) невдоволення селян продрозкладкою, народні повстання.

 

27. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

 

а) початок повоєнного голоду в Україні;

б) випуск золотих червонців;

в) завершення грошової реформи в СРСР;

г) початок І п’ятирічки;

д) проголошення на ХІV з’їзді ВКП(б) курсу на індустріалізацію;

е) створення при ВУЦВК Центральної комісії з допомоги голодуючим на чолі з Г.Петровським.

28. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

 

У листопаді 1928 року розпочалося будівництво Дніпрогесу – найважливішого радянського енергетичного об’єкта. Початок будівництва було приурочено до 10-ї річниці так званої великої Листопадової соціалістичної революції, коли більшовики прийшли до влади в 1916 р.

 

29. Визначте причини голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні:

 

а) масове вилучення продовольства у селян;

б) загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови;

в) відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду;

г) небажання селян працювати на колгоспних полях задарма;

д) штучне підтримування стану голоду щодо українських селян;

е) криза перенаселення в Україні.

 

30. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

 

а) введення паспортів, фактичне “закріпачення” селян;

б) трудовий подвиг О.Стаханова;

в) призначення головою РНК УСРР П.Любченка;

г) обрання першим секретарем ЦК КП(б)У М. Хрущова;

д) наймасовіший голодомор в історії України;

е) початок суцільної колективізації в Україні.

 

31. Встановіть відповідність між датами і подіями:

а) 5 січня 1930 року; 1) трудовий рекорд О.Стаханова;

б) 7 серпня 1932 року; 2) постанова “Про темпи колективізації і заходи

в) 31 серпня 1935 року; допомоги держави колгоспному будівництву”;

3) ухвалення закону “Про п’ять колосків”.

 

32. Визначте поняття (одним словом):

 

Масове утворення колективних господарств у селах в УСРР у 1920 – 1930 рр., що супроводжувалося насильницькою ліквідацією більшості одноосібних селянських господарств і входження їх до колгоспів. До цього поняття часто додають епітет “суцільна”.

 

33. Знайдіть і виправте в історичному тексті дві помилки:

 

7 серпня 1933 року було прийнято Постанову ЦК ВКП(б) “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів, кооперативів та про зміцнення суспільної соціалістичної власності”. У народі її прозвали законом “Про п’ятдесят колосків”.

 

34. Визначте заходи, які нацистський окупаційний “новий порядок” передбачав здійснити в Україні у 1941 – 1944 рр.:

 

а) масове винищення євреїв – голокост;

б) утворення незалежної соборної Української держави;

в) колонізація українських земель представниками арійської раси;

г) часткове винищення слов’янських народів і перетворення решти на рабів;

д) відновлення демократичних прав і свобод;

е) поліпшення умов розвитку української промисловості та культури.

35. Визначте причину виникнення голоду в Україні у 1946 – 1947 рр.:

 

а) діяльність загонів ОУН-УПА;

б) масове вивезення зерна з України за кордон;

в) нестача техніки та чоловічої робочої сили;

г) “розгром” генетики за часів “лисенківщини”;

д) повоєнна розруха;

е) відсутність достовірної інформації про початок голоду в партійного керівництва.

 

36. Встановіть відповідність між містами, промисловими об’єктами і роками початку їх діяльності:

а) Київ; 1) Дніпрогес; А) 1948 р.;
б) Дашава – Київ; 2) перший в СРСР атомний реактор; Б) 1947 р.;
в) Каховка; 3) магістральний газопровод; В) 1946 р.;
г) Москва; 4) штучне водосховище, ГЕС; Г) 1946 – 1950 рр.;
д) Львів; 5) контроль за ІV п’ятирічкою; Д) 1955 р.;
е) Запоріжжя; 6) завод автонавантажувачів; Е) 1949 р.

 

37. Зазначте дату прийняття рішення про утворення раднаргоспів:

 

а) 1955 р.;

б) 1956 р.;

в) 1957 р.;

г) 1958 р.

 

38. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

 

У 1962 р. в СРСР виникла гостра продовольча криза, що призвела до народного невдоволення. Для розв’язання проблеми Леонід Брежнєв був змушений піти на приниження державного престижу і закупити зерно у США та Канади. Через низку політичних прорахунків він втратив підтримку і внаслідок вузькопартійної змови був усунутий від влади в 1965 р.

 

39. Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:

 

а) погіршення добробуту населення;

б) поглиблення кризовищ явищ в економіці;

в) затримки у виплаті заробітної платні;

г) погіршення екологічної ситуації;

д) знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР.

 

40. Визначте поняття (одним словом):

 

Період правління Л.Брежнєва в СРСР, який характеризувався стагнаційними явищами в економіці, стабільністю суспільно-політичного ладу, владною монополією Компартії.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 219; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты