Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 3
1. Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

а) високий рівень розвитку ковальства;

б) створення складних іригаційних систем;

в) розвиток товарного виноробства;

г) ведення підсічного землеробства;

д) розвиток ткацького ремесла;

е) кочове скотарство.

2. Оберіть слова, що стосуються забудови давньоруських міст:

а) погост;

б) дитинець;

в) двір;

г) поділ;

д) посад;

е) село.

3. Вкажіть промисли русичів:

а) садівництво;

б) рибальство;

в) мисливство;

г) бортництво;

д) тваринництво;

е) склоробство.

 

4. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

а) полюддя; 1) знаки князівської власності, якими позначали державні володіння;
б) погости; 2) територія для князівських розваг, полювання та збирання данини у формі хутряних грошей;
в) знамення; 3) щорічний об’їзд князем з дружиною підвладних йому територій для збору данини;
г) ловища; 4) адміністративно-господарські осередки, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену данину.

5. Встановіть відповідність між типами поселень і їх особливостями:

 

а) село; 1) посад, посадське населення;

б) місто; 2) хороми, гридниці;

3) неукріплене поселення;

4) дворище, курна хата;

5) сусідсько-теритріальна община – верв;

6) укріплений дитинець.

6. Визначте поняття (одним словом):

 

Селянська територіальна община у давньоруській державі. Вона являла собою сусідську громаду, оскільки об’єднувала населення одного або кількох селищ.

7. Встановіть відповідність між галузями господарства та заняттями русичів:

а) чорна металургія; 1) виготовлення знарядь праці, ремісничих інструментів, зброї;
б) тваринництво; 2) вирощування вівса, проса, жита, пшениці, льону, конопель;
в) рільництво; 3) видобування заліза;
г) металообробне ремесло; 4) розведення великої рогатої худоби, свиней, коней, кіз, овець.

 

8. Встановіть відповідність між торговельними шляхами, експортними товарами Русі та їх географічними маршрутами:

а) Грецький; 1) різноманітне хутро, сіль, зерно, художні вироби, продукти промислів; А) від Києва на горішній Буг, до міст Червенної Русі, далі на Дунайську трасу до країн Центральної та Західної Європи;
б) Залозний; 2) хутра білок і чорних лисиць, мечі, шкіряна вичинка, залізо і мідь; Б) за течією Дніпра, по Чорному морю до Константинополя; суходільний тракт до кримських володінь Візантії;
в) Соляний; 3) віск, мед, хутро, льон, невільники, коні; В) до межиріччя Дніпра та Дону, Тмутаракані, Північного Кавказу та арабського Сходу.

 

9. Визначте поняття (одним словом):

 

Державна повинність у Київській Русі, що зобов’язувала селян постачати коней та підводи для потреб князів, бояр, посадників, перевозити сільськогосподарську продукцію на княжий двір, на ринок або у похід, будувати мости та зводити укріплення.

10. Визначте поняття (одним словом):

 

Надання грошової позики чи товару у борг за умови повернення їх зі сплатою відповідного відсотка понад суму позики. “Уставом” Володимира Мономаха було заборонено брати плату понад 50%.

11. Вкажіть категорії, на які поділялося українське селянство у ХV ст.:

 

а) слуги;

б) данники;

в) рядовичі;

г) ізгої;

д) тяглі;

е) закупи.

12. Вкажіть основні стани українського суспільства в ХVІ ст.:

 

а) князі;

б) шляхта;

в) бояри;

г) козаки;

д) міщани;

е) селяни.

13. Вкажіть основні сфери розвитку господарства Лівобережжя другої половини ХVІІ ст.:

 

а) зернове хліборобство;

б) городина;

в) технічні культури;

г) тваринництво;

д) садівництво;

е) виноградарство.

14. Вкажіть, яке з українських міст Російської імперії мало статус вільного порту (порто франко):

 

а) Херсон;

б) Одеса;

в) Миколаїв;

г) Катеринослав;

д) Полтава.

15. Визначте поняття (одним словом):

 

Процес збільшення кількості міст і відносної частки міського населення.

16. Вкажіть, які розміри панщини були визначені під час імперської аграрної реформи в Західній Україні у 80-ті роки ХVІІІ ст.:

 

а) 6 днів на тиждень;

б) 2 дні на тиждень;

в) 6 днів на місяць;

г) 14 днів на місяць;

д) 30 днів на рік.

17. Встановіть відповідність між регіонами та особливостями їх соціально-економічного розвитку:

 

а) Східна Галичина; 1) стан землевласників формують переважно

б) Північна Буковина; представники польської етнічної групи;

2) поширення селянського руху під проводом Л.Кобилиці;

3) стан землевласників формують переважно представники румунської етнічної групи;

4) більшість українського населення становлять представники греко-католицької конфесії;

5) 96% землі належало поміщикам;

6) більшість українського населення становлять представники православної конфеії;

7) найбільше місто регіону – Львів;

8) найбільше місто регіону – Чернівці.

 

18. Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини:

 

а) Лівобережна Україна;

б) Слобожанщина;

в) Правобережна Україна;

г) Південна Україна;

д) Закарпаття.

19. Вкажіть особливості селянської реформи 1861 р. в українських губерніях Російської імперії:

 

а) більшість селян отримала землю в приватну власність;

б) найбільші земельні наділи отримали селяни Лівобережжя;

в) землю було передано у власність селянським общинам;

г) селяни отримали земельні наділи у тому розмірі, в якому користувались до реформи;

д) сума викупу, що сплачували селяни за землю, визначалась ринковою ціною на землю;

е) на Правобережжі отримані селянами земельні наділи були більшими, ніж на Лівобережжі;

є) селяни України за рахунок “відрізків” втратили значну частину землі, якою користувались до реформи;

ж) сума викупу, що сплачували селяни за землю, визначалась розміром повинностей.

20. Встановіть відповідність між соціальними структурами та їх складовими:

 

а) соціальні групи дореформеного періоду; 1) дворянство;

б) соціальні групи пореформеного періоду; 2) селянство;

3) інтелігенція;

4) робітники промислових підприємств;

5) промислова буржуазія;

6) купецтво;

7) міщанство;

8) сільськогосподарські наймані робітники.

21. Назвіть найбільш розвинуту й технічно оснащену галузь промисловості Західної України у другій половині ХІХ ст.:

 

а) кам’яновугільна;

б) соледобувна;

в) лісопильна;

г) видобування озокериту;

д) металургія.

22. Визначте поняття (одним словом):

 

Об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності.

23. Вкажіть основні положення столипінської аграрної реформи:

а) скасування всіх виплат селян за землю;

б) руйнування общини;

в) заборона виходу селян з общини;

г) прискорення розвику індивідуальних селянських господарств;

д) створення військових поселень;

е) збереження общинної власності на луки, ліси та ін.

24. Визначте поняття (одним словом):

 

Ділянка громадських земель, яку виділяли селянинові в особисту власність, коли він виходив із громади. Набув поширення в період столипінської аграрної реформи.

25. Вкажіть, на якому з’їзді було прийнято рішення про початок непу в 1921 р.:

 

а) VІІ з’їзд РСДРП(б);

б) Х з’їзд РКП(б);

в) ХV з’їзд ВКП(б);

г) ХХ з’їзд КПРС.

26. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

 

а) початок повоєнного голоду в Україні;

б) випуск золотих червонців;

в) завершення грошової реформи в СРСР;

г) початок І п’ятирічки;

д) проголошення на ХІV з’їзді ВКП(б) курсу на індустріалізацію;

е) створення при ВУЦВК Центральної комісії з допомоги голодуючим на чолі з Г.Петровським.

27. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

 

На Х з’їзді РКП(б) у 1920 р. було прийнято рішення про початок непу. Одним із головних елементів цієї політики була заміна продподатку для селян на продрозкладку.

28. Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

 

а) настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів;

б) прагнення покращити життєвий рівень населення;

в) намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері;

г) потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації;

д) необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.;

е) дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва.

29. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

 

а) введення паспортів, фактичне “закріпачення” селян;

б) трудовий подвиг О.Стаханова;

в) призначення головою РНК УСРР П.Любченка;

г) обрання першим секретарем ЦК КП(б)У М. Хрущова;

д) наймасовіший голодомор в історії України;

е) початок суцільної колективізації в Україні.

30. Встановіть відповідність між датами і подіями:

 

а) 5 січня 1930 року; 1) трудовий рекорд О.Стаханова;

б) 7 серпня 1932 року; 2) постанова “Про темпи колективізації і заходи

в) 31 серпня 1935 року; допомоги держави колгоспному будівництву”;

3) ухвалення закону “Про п’ять колосків”.

31. Визначте прізвище історичної особи:

Народився в 1905 р. у селі Лугова Орловської губернії в Росії у селянській родині. У 20-х роках ХХ ст. переїхав в Україну і почав працювати забійником на шахтах Донбасу. 31 серпня 1935 року на шахті “Центральна-Ірміне” в м. Кадіївка під час трудової зміни видобув 102 т вугілля, перевищивши норму видобутку в 14,5 раза. Його трудовий рекорд став широко відомим. Його іменем почали називати ударників праці, що в кілька разів перевиконували встановлені норми. Був депутатом Верховної Ради СРСР. Працював в наркоматі вугільної промисловоті. Герой соціалістичної праці. Місто Кадіївка було перейменовано на його честь. Помер у 1977 р.

32. Визначте поняття (одним словом):

 

Комплекс насильницьких заходів у 1929-1930 рр. щодо великих заможних одноосібних селянських господарств, спрямований на передачу всього або частини їхнього майна на користь колективних господарств чи незаможних селян. Цей процес супроводжувався масовими депортаціями українських селян до Казахстану, Сибіру, Далекого Сходу і проводився під гаслами знищення куркулів як класу.

33. Визначте поняття (одним словом):

 

Загальноприйнята скорочена назва легальної організації “Українсько-робітниче соціалістичне об’єднання”, що діяла під егідою забороненої в Польщі Компартії Західної України (КПЗУ) і відстоювала прорадянські та прокомуністичні ідеї.

34. Визначте заходи, які нацистський окупаційний “новий порядок” передбачав здійснити в Україні у 1941 – 1944 рр.:

 

а) масове винищення євреїв – голокост;

б) утворення незалежної соборної Української держави;

в) колонізація українських земель представниками арійської раси;

г) часткове винищення слов’янських народів і перетворення решти на рабів;

д) відновлення демократичних прав і свобод;

е) поліпшення умов розвитку української промисловості та культури.

35. Встановіть відповідність між роками, подіями у розвитку повоєнного народного господарства та їх результатами:

а) 1946 р.; 1) грошова реформа, скасування карткової системи; А) затоплення родючих земель на Півдні, створення екологічної проблеми;
б) 1946-1947 рр.; 2) завершення будівництва Каховської ГЕС; Б) налагодження фінансової ситуації в країні;
в) 1947 р.; 3) початок ІV п’ятирічки; В) відновлення п’ятирічних планів розвитку народного господарства;
г) 1950 р.; 4) приєднання до України Криму; Г) розорення дрібних колгоспів, занедбання “неперспективних” сіл;
д) 1954 р.; 5) початок укрупнення колгоспів; Д) необхідність розв’язання проблем Кримського півострова;
е) 1955 р. 6) масовий голод; Е) загибель понад 1 млн. осіб.

 

36. Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР 6 листопада 1960 року у Києві:

 

а) телевізійний центр;

б) суцільнозварний міст за проектом Є.Патона;

в) постійно діючий атомний реактор;

г) метрополітен.

37. Визначте поняття (одним словом):

 

Адміністративно-територіальні органи управління, що діяли в Україні в 1957 – 1965 рр. і зменшували повноваження галузевих міністерств. Поняття утворено від скорочення офіційної назви – Рада народного господарства.

38. Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького:

 

а) погіршення добробуту населення;

б) поглиблення кризовищ явищ в економіці;

в) затримки у виплаті заробітної платні;

г) погіршення екологічної ситуації;

д) знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР.

39. Вкажіть явища, якими супроводжувалася Чорнобильська катастрофа:

 

а) кількаденне замовчування факту катастрофи радянським урядом;

б) відсутність суттєвих негативних наслідків аварії на ЧАЕС;

в) забруднення внаслідок аварії великої території;

г) відсутність уваги щодо екологічної катастрофи з боку світової громадськості;

д) завдання школи сотням тисяч людей у різних країнах;

е) негайне інформування людей про аварію українською владою.

40. Визначте поняття (одним словом):

 

Переповнення грошової маси, збільшення надлишку паперових грошей, що зумовлює зростання цін на товари, падіння реальної заробітної платні, зниження валютного курсу.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты