Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 2
1. Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

 

а) високий рівень розвитку ковальства;

б) створення складних іригаційних систем;

в) розвиток товарного виноробства;

г) ведення підсічного землеробства;

д) розвиток ткацького ремесла;

е) кочове скотарство.

2. Встановіть відповідність між назвами слов’янських та тюркомовних племен і характерними ознаками їх способу життя і побуту:

 

а) анти, склавини; 1) войовничість;

б) гуни, авари; 2) основною формою господарювання є землеробство, зокрема вирощування зернових культур – пшениці, вівса, ячменю;

3) за свідченням П.Кесарійського, їхніми племенами “...править не одна людина”;

4) ведення кочового способу життя;

5) основною формою господарювання є тваринництво;

6) за свідченням М.Стратега, “...їх ніяким чином не можна схилити до рабства та покори...”.

 

3. Вкажіть промисли русичів:

а) садівництво;

б) рибальство;

в) мисливство;

г) бортництво;

д) тваринництво;

е) склоробство.

4. Встановіть відповідність між поняттями та їх значенням:

 

а) смерди; 1) невільне населення (здебільшого полонені), яке можна було продавати, дарувати, передавати у спадщину;
б) закупи; 2) люди, що втратили зв’язок зі своєю соціальною групою, проте залишилися особисто вільними;
в) челядь; 3) особисто вільні селяни, мали власне господарство, платили данину князеві, виконували повинності;
г) ізгої; 4) селяни, які втратили власне господарство, потрапили у залежність від пана та мусили відробити позику.

 

5. Встановіть відповідність між русько-візантійськими угодами та їх умовами:

а) договір князя Олега 907 р.; 1) умови угоди були написані на пергаменті

б) договір князя Ігоря 944 р.; у двох грамотах, з яких одна зберігалася в

Константинополі, друга – у Києві;

2) обмеження права руських купців на шовкові тканини – паволоки;

3) право безмитної торгівлі Русі з Візантією;

4) сплата кожному руському воїну по 12 гривень;

5) руські купці мали право 6 місяців жити у Константинополі, користуватися лазнею;

6) заборона русичам зимувати у гирлі Дніпра та Білобережжі.

6. Визначте поняття (одним словом):

 

Селянська територіальна община у давньоруській державі. Вона являла собою сусідську громаду, оскільки об’єднувала населення одного або кількох селищ.

7. Вставте пропущений історичний термін (одним словом):

 

Значну роль серед промислів слов’ян відігравало бджільництво - ________________, що походить від назви дерева з дуплом, заселеного бджолами. Звідти добували мед та віск, що, як і хутро, добре продавалися на ринках Візантії, Хозарського каганату, країн Західної Європи. Медом і воском також збирали данину.

8. Встановіть відповідність між торговельними шляхами, експортними товарами Русі та їх географічними маршрутами:

а) Грецький; 1) різноманітне хутро, сіль, зерно, художні вироби, продукти промислів; А) від Києва на горішній Буг, до міст Червенної Русі, далі на Дунайську трасу до країн Центральної та Західної Європи;
б) Залозний; 2) хутра білок і чорних лисиць, мечі, шкіряна вичинка, залізо і мідь; Б) за течією Дніпра, по Чорному морю до Константинополя; суходільний тракт до кримських володінь Візантії;
в) Соляний; 3) віск, мед, хутро, льон, невільники, коні; В) до межиріччя Дніпра та Дону, Тмутаракані, Північного Кавказу та арабського Сходу.

 

9. Визначте поняття (одним словом):

 

Запроваджені Володимиром Великим відрахування у Київській державі на користь церкви, що сплачувалися з доходів усіх князівських володінь і прибутків землевласників.

10. Визначте поняття (одним словом):

 

Володіння, яке колись належало батькам, закріплювалося за певною гілкою князівського роду й могло безперешкодно передаватися у спадщину дітям і онукам.

11. Визначте поняття (одним словом):

 

Привілейована частина давньоруського суспільства, княжі мужі, великі землевласники.

12. Встановіть відповідність між соціальними верствами та їх правами та обов’язками в другій половині ХІV – ХV ст.:

а) селянство; 1) збільшення панщини;

б) міщанство; 2) розвиток ремісництва;

3) сплата податків;

4) сплата данини;

5) право на самоврядування;

6) несення військової служби;

7) проведення ярмарків;

8) вихід на роботу зі своїм реманентом.

 

13. Вкажіть основні сфери розвитку господарства Лівобережжя другої половини ХVІІ ст.:

 

а) зернове хліборобство;

б) городина;

в) технічні культури;

г) тваринництво;

д) садівництво;

е) виноградарство.

14. Вкажіть, яке з українських міст Російської імперії мало статус вільного порту (порто франко):

 

а) Херсон;

б) Одеса;

в) Миколаїв;

г) Катеринослав;

д) Полтава.

15. Вкажіть основні перешкоди на шляху впровадження машинних технологій у промисловості та сільському господарстві України у першій половині ХІХ ст.:

 

а) опір консервативного селянства, яке з підозрою ставилось до технічних нововведень;

б) нестача у поміщиків та селян вільних коштів для придбання нової техніки;

в) непридатність природно-кліматичних умов України для тогочасної техніки;

г) недосконалість машинної техніки;

д) відсутність кваліфікованих робітників, здатних працювати з новою технікою;

е) невисока ефективність перших спроб впровадження технічних нововведень;

є) негативний вплив машинного виробництва та навколишнє середовище;

ж) відсутність вітчизняного машинобудування та дорожнеча імпортованого обладнання.

16. Визначте поняття (двома словами):

 

Система відбування панщини, яка передбачала отримання кріпаком завдання на день.

17. Виділіть етнічні українські регіони, які ввійшли до Австрійської держави у ХVІІІ – на початку ХІХ ст.:

 

а) Правобережна Україна;

б) Закарпаття;

в) Східна Галичина;

г) Західна Волинь;

д) Південна Бессарабія;

е) Слобожанщина;

є) Північна Буковина;

ж) Кубань.

18. Вкажіть, коли було ліквідовано кріпосне право на українських землях Російської імперії:

 

а) 1848 р.;

б) 1855 р.;

в) 1861 р.;

г) 1864 р.;

д) 1875 р.

19. Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини в другій половині ХІХ ст.:

 

а) Лівобережна Україна;

б) Слобожанщина;

в) Правобережна Україна;

г) Південна Україна;

д) Закарпаття.

20. Встановіть відповідність між галузями господарства Наддніпрянщини та особливостями їх розвитку в другій половині ХІХ ст.:

 

а) промисловість; 1) динамічний розвиток;

б) сільське господарство; 2) регіональна спеціалізація;

3) широкомасштабне залучення іноземного капіталу;

4) низький рівень механізації праці;

5) уповільнені темпи розвитку;

6) внутрігалузева нерівномірність;

7) екстенсивний тип розвитку;

8) концентрація виробництва.

21. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

 

У 60 – 90-ті роки ХІХ ст. сформувався український індустріальний район, що включав такі промислові центри: Донецький вугільно-металургійний, Подільський залізорудний, Нікопольський марганцевий. “Локомотивами” індустріального розвитку України стали вугледобувна, гірничо-рудна та текстильна галузі. На Лівобережжі та Правобережжі на індустріальні рейки перейшли традиційні для цього регіону галузі цукроваріння та машинобудування.

22. Визначте особливості промислового розвитку Західної України у другій половині ХІХ ст.:

 

а) уповільнені темпи розвитку;

б) перевага дрібних підприємств;

в) перевага великих підприємств;

г) негативний вплив на розвиток промисловості конкуренції з фабрично-заводською продукцією західних провінцій Австрії;

д) динамічний розвиток;

е) негативний вплив на розвиток промисловості конкуренції з фабрично-заводською продукцією сусідньої Росії;

є) високий рівень концентрації виробництва;

ж) перевага сировинних галузей.

23. Знайдіть і виправте в істричному тексті дві помилки:

 

У 70-х – на початку 80-х років було встановлено залізничне сполучення між західноукраїнськими землями і Заходом. Залізничну колію проклали через Краків і Перемишль до Чернівців, потім – до інших міст Галичини. Найпізніше залізницю було збудовано на Закарпатті. До 90-х років ХІХ ст. довжина залізниці вже сягала 2,7 тис. км. Проте, на відміну від Росії, будівництво залізниць незначною мірою сприяло розвитку економіки краю.

24. Встановіть відповідність між назвами історичних регіонів і характерними ознаками їх економічного розвитку:

а) Наддніпрянська Україна; 1) трудова еміграція в інші регіони імперії;

б) Західна Україна; 2) тиск аграрного перенаселення;

3) бурхливий розвиток залізничного транспорту;

4) повний занепад цукроваріння;

5) розвиток нафтової промисловості;

6) швидкі темпи розвитку машинобудування;

7) трудова еміграція за кордон;

8) ослаблення сільської общини внаслідок столипінської аграрної реформи.

25. Визначте поняття (двома словами):

 

Соціально-економічна політика більшовиків в умовах громадянської війни, метою якої було негайне будівництво комунізму силовими методами, а не шляхом здійснення реформ.

26. Вкажіть причини запровадження непу:

 

а) криза перевиробництва;

б) голод в радянській державі;

в) відмова більшовиків від ідеї побудови комуністичного суспільства;

г) криза політики “воєнного комунізму”;

д) поради західних економістів;

е) невдоволення селян продрозкладкою, народні повстання.

27. Визначте поняття (одним словом):

 

Комплекс перетворень у СРСР в 1920 – 1930 рр., спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази, передусім важкої індустрії, посилення обороноздатності країни та становлення Радянського Союзу як індустріально розвинутої держави.

28. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

 

У листопаді 1928 року розпочалося будівництво Дніпрогесу – найважливішого радянського енергетичного об’єкта. Початок будівництва було приурочено до 10-ї річниці так званої великої Листопадової соціалістичної революції, коли більшовики прийшли до влади в 1916 р.

29. Визначте причини голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні:

 

а) масове вилучення продовольства у селян;

б) загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови;

в) відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду;

г) небажання селян працювати на колгоспних полях задарма;

д) штучне підтримування стану голоду щодо українських селян;

е) криза перенаселення в Україні.

 

30. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

 

а) початок ІІІ п’ятирічки;

б) вбивство С.Кірова;

в) завершення І п’ятирічки;

г) призначення П.Постишева другим секретарем ЦК КП(б)У;

д) проведення масової хвилі розкуркулення;

е) пуск Дніпрогесу.

31. Визначте прізвище історичної особи:

 

Народився в 1905 р. у селі Лугова Орловської губернії в Росії у селянській родині. У 20-х роках ХХ ст. переїхав в Україну і почав працювати забійником на шахтах Донбасу. 31 серпня 1935 року на шахті “Центральна-Ірміне” в м. Кадіївка під час трудової зміни видобув 102 т вугілля, перевищивши норму видобутку в 14,5 раза. Його трудовий рекорд став широко відомим. Його іменем почали називати ударників праці, що в кілька разів перевиконували встановлені норми. Був депутатом Верховної Ради СРСР. Працював в наркоматі вугільної промисловоті. Герой соціалістичної праці. Місто Кадіївка було перейменовано на його честь. Помер у 1977 р.

32. Визначте поняття (одним словом):

 

Обов’язковий для виконання колгоспниками мінімум сільськогосподарських робіт за день у 30-х роках ХХ ст. Залежно від його виконання визначався прибуток колгоспника.

33. Вставте пропущені слова:

 

Із резолюції ХІІІ з’їзду КП(б)У про підсумки виконання другого п’ятирічного плану в Україні (1937): “У зв’язку з виконанням програми другої _____________ збільшено майже вдвічі виробництво предметів широкого вжитку. Завершена суцільна ______________”.

34. Визначте заходи, які нацистський окупаційний “новий порядок” передбачав здійснити в Україні у 1941 – 1944 рр.:

 

а) масове винищення євреїв – голокост;

б) утворення незалежної соборної Української держави;

в) колонізація українських земель представниками арійської раси;

г) часткове винищення слов’янських народів і перетворення решти на рабів;

д) відновлення демократичних прав і свобод;

е) поліпшення умов розвитку української промисловості та культури.

35. Встановіть відповідність між роками, подіями у розвитку повоєнного народного господарства та їх результатами:

а) 1946 р.; 1) грошова реформа, скасування карткової системи; А) затоплення родючих земель на Півдні, створення екологічної проблеми;
б)1946-1947 рр.; 2) завершення будівництва Каховської ГЕС; Б) налагодження фінансової ситуації в країні;
в) 1947 р.; 3) початок ІV п’ятирічки; В) відновлення п’ятирічних планів розвитку народного господарства;
г) 1950 р.; 4) приєднання до України Криму; Г) розорення дрібних колгоспів, занедбання “неперспективних” сіл;
д) 1954 р.; 5) початок укрупнення колгоспів; Д) необхідність розв’язання проблем Кримського півострова;
е) 1955 р. 6) масовий голод; Е) загибель понад 1 млн. осіб.

 

36. Встановіть відповідність між містами, промисловими об’єктами і роками початку їх діяльності:

а) Київ; 1) Дніпрогес; А) 1948 р.;
б) Дашава – Київ; 2) перший в СРСР атомний реактор; Б) 1947 р.;
в) Каховка; 3) магістральний газопровод; В) 1946 р.;
г) Москва; 4) штучне водосховище, ГЕС; Г) 1946 – 1950 рр.;
д) Львів; 5) контроль за ІV п’ятирічкою; Д) 1955 р.;
е) Запоріжжя; 6) завод автонавантажувачів; Е) 1949 р.

 

37. Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої наполегливо нав’язувалося в період правління в СРСР М. Хрущова:

 

а) картопля;

б) пшениця;

в) кукурудза;

г) помідори.

38. Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа “золотою”:

 

а) VІІ;

б) VІІІ;

в) ІХ;

г) Х.

39. Вкажіть явища, якими супроводжувалася Чорнобильська катастрофа:

 

а) кількаденне замовчування факту катастрофи радянським урядом;

б) відсутність суттєвих негативних наслідків аварії на ЧАЕС;

в) забруднення внаслідок аварії великої території;

г) відсутність уваги щодо екологічної катастрофи з боку світової громадськості;

д) завдання школи сотням тисяч людей у різних країнах;

е) негайне інформування людей про аварію українською владою.

40. Визначте поняття (одним словом):

 

Процес перетворення державної або колективної форми власності на приватну, трансформація державних підприємств та організацій в акціонерні, колективні, кооперативні тощо.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты