Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаробітна плата: сутність та функції
 

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а отже, безпосередньо впливає на темпи та масштаби соціально-економічного розвитку країни.

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції на підприємстві.

Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. Під час формування частки заробітної плати необхідно не допускати відшкодування надлишкових затрат праці, забезпечувати її підвищення тільки у зв’язку із збільшенням кількості виробленої продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його роботи.

Як важлива соціально-економічна категорія заробітна плата виконує наступні функції:

Відтворювальну– як джерело відтворення робочої сили та засобів залучення людей до праці.

Стимулюючу – встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості та результатів праці.

Регулюючу – як засіб розподілу та перерозподілу кадрів за регіонами країни, секторами економіки з урахуванням ринкової кон’юнктури.

Соціальну– забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову працю.

Розрізняють два види заробітної плати – номінальну та реальну.

Номінальна заробітна плата – це грошовий вираз тієї заробітної плати, яку працівник одержує за свою працю відповідно до її кількості і якості.

Реальна заробітна плата – це сукупність матеріальних і культурних благ, а також послуг, які може придбати працівник за номінальну заробітну плату. Розмір реальної заробітної плати залежить від величини номінальної заробітної плати і рівня цін на предмети споживання і послуги.

Витрати підприємств на оплату праці складаються з:

- Фонду основної заробітної плати.

- Фонду додаткової заробітної плати.

- Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, спеціалістів і службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість, а також за особливі умови праці. Вона включає:

1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством.

2. Премії робітникам, спеціалістам, службовцям та керівникам за виробничі результати.

3. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи, передбачені чинним законодавством.

4. Оплата за працю у вихідні та святкові дні, а також у понадурочний час.

5. Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати.

6. Оплата відпусток та компенсації за невикористані відпустки.

7. Суми відшкодування заробітної плати внаслідок тимчасової втрати працездатності та ін.

Інші компенсаційні та заохочувальні виплати –це виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які виплачують понад встановлені зазначеними актами норми.

Особливе місце у системі оплати праці займає мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці. До мінімальної заробітної плати не входять доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності.

Розміри мінімальної заробітної плати на 2014 рік встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VІI (ст. 8) (в редакції Закону №1165- VІI від 27.03.14):

- у місячному розмірі – 1218 грн.;

- у погодинному розмірі – 7,3 грн.

У первинній редакції ухваленого Державного бюджету на 2014 рік (від 16 січня) передбачалися такі розміри:

- 01.01.14 – 30.06.14 – 1218 грн.;

- 01.07.14 – 30.09.14 – 1250 грн.;

- 01.10.14 – 31.12.14 – 1301 грн.;

У погодинному розмірі:

- 01.01.14 – 30.06.14 – 7,3 грн.;

- 01.07.14 – 30.09.14 – 7,49 грн.;

- 01.10.14 – 31.12.14 – 7,8 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається та повинен відповідати прожитковому мінімуму.

Таблиця 2.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты