Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникакерівників, спеціалістів та технічних службовців підприємства
Основні умови пре-міювання, при неви-конанні яких премія не виплачується Основні показники преміювання Розмір пре-мії, у % до посадового окладу Додаткові умови премію-вання, за невиконання яких керівникам відділів премія може бути знижена до 50%
1. Показники, умови та розміри премій керівних працівників підприємства: заступник директора, головний інженер, начальники відділів та головні спеціалісти.
1. Виконання плану поставок продукції відповідно до дого-вірних зобов’язань. 2. Виконання плану прибутку від основ-ної діяльності. 1. Виконання плану реалізації продукції. 2. Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції. 3. Виконання плану з продуктивності праці.   10,0     6,0   6,0 1. Виконання плану освоєння нової техніки, нових видів продукції. 2. Виконання плану органі-заційно-технічних заходів щодо розвитку виробництва, підвищення якості продукції, економії енергоресурсів, по-ліпшення умов праці, вве-дення нового обладнання, економії фонду оплати праці.
2. Показники, умови та розміри премій керівників, спеціалістів та технічних службовців основних цехів підприємства.
1. Виконання плану договірних поставок продукції по підприє-мству у цілому. 2. Виконання плану прибутку від основ-ної діяльності по підприємству. 1. Виконання плану виробництва по номенклатурі. 2. Додержання пла-нових лімітів мате-ріальних витрат у собівартості продук-ції цеху. 3. Виконання плану продуктивності праці у цеху.     15,0     8,0     7,0 1. Ритмічність поставок продукції з міжцехової кооперації. 2. Додержання випереджа-ючого зростання продук-тивності праці порівняно із зростанням середньої заробітної плати. 3. Зниження трудомісткості продукції та невиробничих витрат. 4. Коефіцієнт використання технологічного устаткування
3. Показники, умови та розміри премій керівників, спеціалістів та технічних службовців виробничого відділу підприємства.
1. Виконання дого-вірних поставок про-дукції підприємством 2. Зростання продук-тивності праці на підприємстві. 3. Загальна сума при-бутку підприємства. 1. Забезпечення рит-мічності виробництва та здавання продукції за графіком. 2. Виконання номен-клатурного плану поставок. 3. Додержання нор-мативів технологіч-ного запасу за основ-ною номенклатурою.   10,0     10,0   5,0 1. Графік своєчасної подачі сировини, матеріалів, ком-плектуючих виробів до робочих місць. 2. Додержання нормативу оборотних коштів із незавершеного виробництва. 3. План освоєння вироб-ництва нової продукції.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты