Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАЙМЕННИКИ
(PRONOUNS)

Займенник – це повнозначна частина мови, що позначає пред­мет або ознаку предмета, але не називає його. Займенники поділя­ються на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні ха­рактеристики: we – ми, who – хто, that – той, some – трохи тощо.

Займенник зазвичай уживається в реченні замість іменника або прикметника, іноді замість числівника й прислівника.

До особових займенників (Personal Pronouns) належать:

Таблиця 4.

  Називний відмінок Об'єктний відмінок
Однина І я he він she вона it воно, він, вона mе мені, мене him йому, його her їй, її it йому/їй, його/її  
Множина we ми you ви, ти, Ви they вони us нам, нас you вам, вас them їм, їх

Займенник “I” завжди пишеться з великої літери.

Займенники he/she уживаються щодо істот; it – щодо неістот: неживих предметів, абстрактних понять і тварин.

Займенник it часто використовується як формальний підмет у безособових реченнях, у яких ідеться про погоду, час, відстань і різні виміри. It's raining . – Іде дощ. It's very cold outside. – На вулиці дуже холодно. It's five o'clock. – Зараз п'ята година. It's forty degrees above zero. – Зараз сорок градусів тепла.

Присвійні займенники (Possessive Pronouns) в англійській мові вживаються набагато частіше, ніж в українській мові, і мають дві форми: одна використовується як прикметник (при іменнику), інша (абсолютна) – як іменник (незалежно).

Таблиця 5.

Форма Особові Присвійні Абсолютна форма
Однина I he she it my his her its mine his hers its
Множина we you they our your their ours yours theirs

Присвійні займенники-означення вживаються як означення при іменнику. Присвійні займенники з іменниками вживаються у функції підмета, додатка або іменної частини присудка (за відсутності імен­ника): His thoughtful grey eyes seemed to see everything. – Його задумливі сірі очі, здається, бачили все, що відбувалося довкола. This is my test paper, but where is yours? – Це моє тестове завдання, а де твоє? My problems are no business of yours. – Мої проблеми вас не сто­суються.

Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns)Таблиця 6.

Однина Множина
this – цей, ця, це that – той, та, те these – ці those – ті

До вказівних займенників також належать suchі so.

У загальному випадку займенник thisуказує на більшу набли­женість відповідного предмета до мовця, ніж займенник that,щовідповідає смисловому розходженню між словами “цей” і“той”. Take this book and I'll take that one. – Візьміть цю книгу, а я візьму ту. Займенник that вказує на особу, поняття, подію, предмет віддалені в часі або в просторі. Займенник thatможе використовуватися як слово-замінник, щоб уникнути повторення того самого іменника (з означеним артиклем): The climate here is like that of France. – Цей клімат схожий та клімат Франції. Do not be one of those who can do anything. – Не будьте одним з тих, хто вміє робити все.

Питальні займенники (Interrogative Pronouns)

До питальних займенників належать: who, whom – хто, кого, кому; whose – чий; which – який, котрий; what – що, який; when – коли; where – де, куди; why – чому; how – як.

Займенник whoвиступає у функції іменника, займенник whom – це об'єктна форма займенника who, що використовується переваж­но в письмовому мовленні. У сучасній англійській мові спостері­гається тенденція до вживання єдиної форми займенника who у будь-якій позиції.Займенники what, whichі whoseуживаються як у ролі іменни­ка, так і в ролі прикметника й займенника. Займенники when, where, whyі howвикористовуються як прислівники. Якщо займенник who або what є підметом, то він узгоджується з дієсловом в однині: What is it? – Що це? What is he? – Хто він за професією? Who has just came? – Хто щойно прийшов? But what are they? – Але що вони за люди?

Якщо займенник who або what ставить запитання до додатка, то дієслово має форму однини або множини залежно від числа підмета: Who were his friends? – Mark and John. – Хто були його друзями? – Марк і Джон. What responsibilities and obligations do you suggest during the first year? – За що я відповідатиму та які обов’язки матиму протягом першого року роботи?

Як питальні займенники-прикметники уживаються which і what. Займеннику whichнадається перевага, якщо мовець припус­кає вибір з обмеженої кількості можливостей, займенник whatвжи­вається в ситуації необмеженого вибору: I’m nearly out of petrol. – Which grade do you need? – Бензин у мене майже закінчився. – Який бензин вам потрібен? What/which measures are effective to prevent the development of infectious diseases? – Які заходи є ефективними для попередження інфекційних хвороб?

 

Відносні займенники (Relative Pronouns).

Відносні займенники вводять означальні підрядні речення. Як відносні займенники в англійській мові використовуються питальні займенники, а також займенник that.

До відносних займенників належать: who– хто, що; whose– чий; which– який, котрий; what– що, який, котрий; when– коли; where– де, куди; why– чому; how– як.Відносний займенник whoможе стосуватися тільки людей, зай­менник which– тільки неживих об'єктів і тварин. Займенник thatможе стосуватися як тих, так й інших. Займенник which,на відміну від інших відносних займенників, може стосуватися не одного іменника, а цілого речення.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты