Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаPAST SIMPLE
Читайте также:
  1. Present Simple
  2. PRESENT SIMPLE
  3. Present Simple
  4. THE PAST SIMPLE
  5. THE PRESENT PERFECT AND THE PAST SIMPLE
  6. Простое предложение (The Simple Sentence)

Значення форми:

1. Вживається для позначення дій, що відбувалися в минулому та не мають зв’язку з теперішнім часом (діями), причому приналежність дії до минулого часу уточнюється обставинами часу (yesterday, last week, last year (month, time, etc.), two days ago, in 1990, on Monday, six years ago) чи іншою минулою дією: Dr Nixon taught at Harvard Medical School last year. – Доктор Ніксон викладав у Медичній школі Гарварду минулого року. in 1796 English surgeon Edward Jenner introduced a vaccination for smallpox. – У 1796 англійський хірург Едвард Дженнер запровадив вакцинацію проти віспи.

2. Вживається для опису низки послідовних дій в минулому: The students entered the laboratory, prepared the instruments and materials, and started to carry out an experiment. – Студенти увійшли до лабораторії, приготували інструменти та матеріали, та розпочали експеримент. He gave a detailed description of the mechanism of protein synthesis, illustrated it with some photos and answered all our questions. – Він представив детальний опис механізму синтезу білків, проілюстрував його фотографіями та відповів на усі наші питання.

З. Вживається для позначення повторюваних чи звичних дій, що відбувалися протягом якогось проміжку часу, не пов’язаного з теперішнім: He spent four years in the university. – Він провчився чотири роки в університеті. From 1974 to 1978 Mr Cook often attended the Medical Scientific Society of the university he studied at. – Протягом 1974 –1978 містер Кук часто відвідував наукове медичне товариство університету, де він навчався.

Ознаки:

Дієслово у стверджувальному реченні вживається у формі минулого часу (друга форма).

При цьому правильні дієслова мають суфіксом -ed (to work – worked, to play - played, to study – studied), а неправильні дієслова мають строго зафіксовані та історично усталені форми (to begin – began, to build – built, to say –said).

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми Past Simple утворюються з використанням допоміжного дієслова do у формі минулого часу – did та заперечної частки not, що йдуть після підмета перед присудком, вираженим смисловим дієсловом у формі інфінітива без частки to. Редукована форма заперечення – dіdn’t. Порядок слів у реченні прямий. The drug didn’t stop the spreading of inflammation. – Ці ліки не зупинили поширення запалення. Because of her unbalanced diet she didn’t avoid dyspepsia. – Через незбалансоване харчування вона не уникла диспепсії.Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Past Simpleутворюються з використанням допоміжного дієслова did, що, в залежності від типу запитання, знаходиться в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі інфінітива без частки to. Did Louis Pasteur invent pasteurization? – Чи Луїс Пастер відкрив процес пастеризації? When did Koch identify the causative agent of tuberculosis? – Коли Кох виявив збудник туберкульозу? Why didn’t you attend the lecture on Physiology yеsterday? – Чому ви вчора не були на лекції з фізіології? Запитання до підмета: Who defendedthe thesis last year? – Хто захистив дисертацію минулого року?


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты