Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаPRESENT SIMPLE
Читайте также:
  1. Model of a presentation
  2. My Friend’s Presentation
  3. PAST SIMPLE
  4. Present Perfect Continuous
  5. Present Simple
  6. Present Simple
  7. THE PAST SIMPLE
  8. THE PRESENT PERFECT
  9. THE PRESENT PERFECT AND THE PAST SIMPLE

Значення форми. Вживається для позначення звичної, регулярної чи повторюваної дії.

В українській мові відповідає дієслову теперішнього часу недоконаного виду. The best students usually participate in Students’ research societies. – Найкращі студенти зазвичай беруть участь у роботі наукових студентських товариств. The most sensitive sites are normally here. – Тут знаходяться найчутливіші ділянки.

Ознаки: Дієслово у стверджувальному реченні вживається у формі інфінітива без часткиto; а у 3-й особі однини має суфікс -s (-es).The nurses and doctor’s assistants fulfil their duties carefully. – Молодші медичні працівники ретельно виконують свої обов’язки. Every day doctors make morning round at their departments. – Кожного дня лікарі здійснюють ранковий обхід у своїх відділеннях. He studies preclinical subjects as he is a second-year student. – Він вивчає доклінічні предмети, оскільки він студент другого курсу.

Обставини часу: прислівники usually, always, sometimes, often, generally, normally, regularly, from time to time, every day (week, month), twice a week, seldom, ever, never зазвичай передують смисловому дієслову, але вживаються після дієслова to be.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми Present Simpleутворюються з використанням допоміжного дієслова do, does та заперечної частки not, що йдуть після підмета перед присудком, вираженим смисловим дієсловом у формі інфінітива без частки to. Редукована форма заперечення don’t, doesn’t . Порядок слів у реченні прямий. We (I, you, they) do not (don’t) study the problem of asymmetry in animate and inanimate nature. – Ми (я, ти, вони) не вивчаємо проблему асиметрії у живій та неживій природі. He (she) does not (doesn’t) work on the problem of artificial blood substitute. – Він (вона) не працює над проблемою штучних замінників крові. She does not have signs of the disease. – У неї немає ознак цієї хвороби.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Present Simpleутворюються з використанням допоміжного дієслова do, does, що, в залежності від типу запитання, знаходиться в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі інфінітива без частки to: Do you study the adverse reactions of these medicines? – Чи вивчаєте ви побічні наслідки цих ліків? Does he work on the problem of artificial blood substitutes? – Чи він працює над проблемою штучних замінників крові? What does Anatomy describe? – Що вивчає анатомія? What problemdo you work on? – Над якою проблемою ви працюєте? Запитання до підмета: Who workson the problem of artificial blood substitute? – Хто працює над проблемою штучних замінників крові?
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты